428

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarów oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć zasób, w skład którego wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów,
 2. lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu uchwały lokalem mieszkalnym pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych,
 3. lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż
  5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie,
 4. lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości,
  w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni,
 5. lokalu niemieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal, który w szczególności ze względu na zły stan techniczny zagraża życiu osób w nim zamieszkującym,
 6. wynajmującym lokale mieszkalne – należy przez to rozumieć miasto Żarów reprezentowane przez Zarząd Miasta lub podmiot przez niego upoważniony,
 7. dochodzie rodziny –w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej – oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób wspólnie zamieszkujących, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych
  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego; w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, nie niższą jednak niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a jeżeli osoby nie podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów; nie stanowią dochodu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne płacone przez ośrodki pomocy społecznej,
 8. gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą
  z prawa tego lokatora,
 9. powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału,
 10. 10) powierzchni mieszkalnej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi lub kuchniopokoju,

  11) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności,

  12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  13) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,

  14) komisji rady – należy przez to rozumieć Komisję ds. Gospodarczych i Komunalnych Rady Miejskiej w Żarowie lub inny czynnik społeczny posiadający stosowne upoważnienie Rady Miejskiej w Żarowie.

  R o z d z i a ł II

  Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

  § 3

  1. Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Upoważnionymi do złożenia wniosku o najem lokalu są osoby które przez okres ostatnich 5 lat zamieszkują w miejscowości wchodzącej w skład gminy Żarów.
  3. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, którego lista dotyczy.
  4. Pierwsze wnioski uwzględniające przepisy niniejszej uchwały należy składać w terminie 2 miesięcy od chwili wejścia jej w życie.
  5. Zarząd Miasta Żarów ustala kolejność na liście osób uprawnionych do otrzymania mieszkania biorąc pod uwagę kryteria wyboru, o których mowa w rozdziale III niniejszej uchwały, po wcześniejszym zaopiniowaniu listy przez komisję rady.
  6. Lista zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 4

 1. Odwołania należy składać do Zarządu Miasta w terminie 30 dni od daty podania listy do publicznej wiadomości.
 2. Uwagi i zastrzeżenia są opiniowane przez komisję rady, a następnie rozpatrywane przez Zarząd Miasta Żarowa.
 3. Ostateczny wykaz osób ustalający kolejność zawierania umów najmu ustala Zarząd Miasta Żarów.

§ 5

W uzasadnionych wypadkach w listach ustalających kolejność zawierania umów najmu mogą być wprowadzane zmiany dotyczące innych terminów niż podane w § 3 niniejszej uchwały, po wcześniejszym podaniu zmienionych terminów do publicznej wiadomości
i uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rady.

§ 6

 1. Roczne listy ustalające kolejność zawierania umów najmu na lokale mieszkalne podawane są do publicznej wiadomości i są na bieżąco uaktualniane poprzez wykreślanie osób, które otrzymały przydział, które zrezygnowały z ubiegania się o przydział lokalu lub które utraciły prawo do przydziału.
 2. Dwukrotna pisemna odmowa przyjęcia mieszkania, powoduje wykreślenie z listy.

R o z d z i a ł III

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 7

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, która:

1) zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej i której dochody brutto w gospodarstwie domowym w okresie poprzedzającym trzy miesiące nie przekraczały 110% najniższej emerytury na osobę
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której dochody nie przekraczały 70% najniższej emerytury na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,

2) znajdowała się na liście osób oczekujących na przydzielenie lokalu mieszkalnego, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 8

1. Najemcą lokalu socjalnego za wyjątkiem osób względem, których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu i której dochody brutto w gospodarstwie domowym nie przekroczyły 80% najniższej emerytury na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 60% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

2. Kolejność na liście wyczekujących na lokal socjalny ustala się z uwzględnieniem okresu wyczekiwania na lokal socjalny.

3. W przypadkach orzeczenia przez sąd o uprawnieniach do lokalu socjalnego, umowę na lokal socjalny zawiera się w pierwszej kolejności.

4. Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na okres trzech lat.

§ 9

Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, albo utraciła lokal
w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

§ 10

 1. O kolejności na liście z wykazem osób uprawnionych do otrzymania mieszkania decyduje ilość uzyskanych punktów.
 2. Przy ustalaniu kolejności, o której mowa w ust. 1, stosuje się następującą punktację:
 1. w zakresie powierzchni przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego:
 2. a) do 3,m2/osobę – 20 punktów,

  b) powierzchnia w przedziale od 3 do 3,5 m2/oso-bę – 16 punktów,

  c) powierzchnia w przedziale od 3,5 do 4 m2/oso-bę – 12 punktów,

  d) powierzchnia w przedziale od 4 do 4,5 m2/ /osobę – 8 punktów,

  e) powierzchnia w przedziale od 4,5 do 5 m2/ /osobę – 4 punkty,

 3. w zakresie dochodu na jednego członka rodziny:
  1. dochód niższy niż 30% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub niższy niż 60% w gospodarstwie jednoosobowym – 10 punktów,
  2. dochód w przedziale 30%–40% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub w przedziale 60%–75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – 7 punktów,
  3. dochód w przedziale 40%–50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub w przedziale 75%–90% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – 4 punkty,
 4. w zakresie oczekiwania na mieszkanie, które liczy się od chwili złożenia pisemnego wniosku, podania itp.:
 5. a) do 1 roku – 1 punkt

  b) od 1 do 2 lat – 2 punkty

  c) od 2 do 3 lat – 3 punkty

  d) od 3 do 4 lat – 4 punkty

  e) od 4 do 5 lat – 5 punktów

  f) od 5 do 6 lat – 6 punktów

  g) od 6 do 7 lat – 7 punktów

  h) od 7 do 8 lat – 8 punktów

  i) od 8 do 9 lat – 9 punktów

  j) powyżej 9 lat – 10 punktów

 6. Osobom wymienionym w § 7 ust. 2 przysługuje dodatkowa ilość punktów, równa ilości lat oczekiwania, na liście osób oczekujących na przydzielenie lokalu mieszkalnego (1 pkt za 1 rok).

R o z d z i a ł IV

Dokonywanie zamiany lokali

§ 11

 1. Najemcy lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany najmowanych lokali zarówno z najemcami, których lokale stanowią mieszkaniowy zasób gminy jak również z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
 2. Zamiana lokali następuje w drodze wzajemnej umowy stron i wymaga w odniesieniu do lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Żarów zezwolenia Burmistrza Miasta Żarów wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności zawartej umowy.
 3. Zamiana lokalu najmowanego przez najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot własności osoby dokonującej zamiany wymaga przeniesienia praw własności.

§ 12

 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 11 ust. 2, powinno być udzielone we wszystkich przypadkach, gdy jest uzasadnione słusznymi interesami stron, to jest w szczególności w razie:
  1. nadmiernego zagęszczenia lokalu,
  2. możliwości uzyskania w drodze zamiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy,
  3. poprawy warunków zdrowotnych,
  4. występowania innych przyczyn uzasadniających zamianę.
 2. Odmowa udzielenia zezwolenia na dokonanie zamiany lokalu może nastąpić w przypadku, gdyby zamiana spowodowała naruszenie obowiązujących przepisów, gdy w wyniku zamiany na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub gdy zamiana może zagrozić interesowi gminy.

§ 13

Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez gminę lokalu wolnego w zamian za lokal najmowany dotychczas przez najemcę.

R o z d z i a ł V

Zasady postępowania w stosunku do osób, na rzecz których najemca może zrzec się umowy najmu lokalu i nadal w nim zamieszkiwać

§ 14

1. Osobami, na rzecz których najemca może zrzec się umowy najmu są: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostaje we wspólnym pożyciu z najemcą i stale zamieszkuje z najemcą w tym lokalu.

2. W celu uzyskania zgody na zmianę najemcy, osoby zainteresowane, tj. dotychczasowy najemca i osoba, na rzecz której dokonywane jest zrzeczenie powinny – wystąpić z pisemnym podaniem do Burmistrza Miasta Żarów zawierającym:

– uwierzytelnione podpisy,

– wskazanie osoby na rzecz której zrzeka się najmu,

– przyczyny zrzeczenia.

R o z d z i a ł VI

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 15

 1. Za wyjątkiem osób wstępujących w stosunek najmu, o których mowa w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, wszystkie inne osoby pozostałe w lokalu po śmierci najemcy są zobowiązane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty zgonu opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu po wcześniejszym odnowieniu lokalu i wykonaniu obciążających najemcę napraw.
 2. Za okres od chwili śmierci najemcy do momentu przekazania lokalu wynajmującemu przysługuje prawo naliczania opłat w pełnej wysokości nawet gdyby osoby, o których mowa w ust. 1, nie przebywały w lokalu.

§ 16

W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w § 15, wynajmującemu przysługuje prawo do wykonawstwa zastępczego na koszt osób, które zamieszkiwały z najemcą w chwili jego śmierci.

R o z d z i a ł VII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
przekraczającej 80 m2

§ 17

 1. W przypadku pozyskania lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m2 lokal ten w pierwszej kolejności należy przekazać w najem rodzinie znajdującej się na liście wyczekujących na otrzymanie lokalu mieszkalnego, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, iż powierzchnia mieszkalna na jedną osobę nie będzie większa niż 15 m2.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Miasta Żarów, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rady, może odstąpić od spełnienia warunku dotyczącego powierzchni, o której mowa w ust. 1.

§ 18

W razie braku osób wyczekujących na otrzymanie lokalu spełniających wymogi, o których mowa w § 17 ust. 1, gmina może zbyć przedmiotowy lokal w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

R o z d z i a ł VIII

Przepisy końcowe

§ 19

Oprócz przypadków określonych w niniejszej uchwale wynajmującemu przysługuje prawo zawarcia umowy najmu na lokale lub ich części pozyskane w wyniku nadbudowy, przebudowy, adaptacji itp. po wcześniejszym spełnieniu wymogów określonych przepisami szczegółowymi, w tym w szczególności przepisami prawa budowlanego.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żarów.

§ 21

Traci moc uchwała nr X/59/95 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 stycznia 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
HELENA SŁOWIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 428)