427

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała niniejsza wprowadza wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z uwzględnieniem jego wielkości, potrzeb remontowych i wysokości wydatków z tym związanych, planowanej sprzedaży, polityki czynszowej, zasad zarządzania, źródeł finansowania oraz innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania tym zasobem.

R o z d z i a ł I

Wielkość oraz stan techniczny zasobu
mieszkaniowego gminy

§ 2

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

§ 3

W mieszkaniowym zasobie gminy wyróżnia się następujące rodzaje lokali mieszkalnych:

 1. lokale na które umowy są zawarte na czas nieokreślony,
 2. lokale socjalne,
 3. lokale zamienne.
 4. § 4

  1. Lokalem socjalnym w rozumieniu niniejszej uchwały jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
  2. Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu socjalnego, następuje z chwilą ustania dotychczasowego najmu i opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę.
  3. Wykaz lokali wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy, które z chwilą ustania najmu i opuszczenia zostaną przekwalifikowane na lokale socjalne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy i analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji na lata 2002–2006 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł II

Planowana sprzedaż lokali

§ 6

 1. Za wyjątkiem lokali socjalnych i zamiennych wszystkie pozostałe lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być przeznaczone do sprzedaży.
 2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych są szczegółowo uregulowane uchwałą nr L/307/98 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości gminy Żarów.

§ 7

 1. W latach 2002–2006 planuje się sprzedaż około jednej trzeciej lokali, na które umowy są zawierane na czas nieoznaczony.
 2. Wielkość sprzedaży, o której mowa w ust. 1, została ustalona w wielkości proporcjonalnej do ilości sprzedanych lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w latach 1990–2000.

R o z d z i a ł III

Zasady polityki czynszowej

§ 8

 1. W odniesieniu do zasobów mieszkaniowych gminy ustala się następujące rodzaje czynszów:
  1. za lokale mieszkalne,
  2. za lokale socjalne.

2. Wymiar czynszu za lokale mieszkalne ma zastosowanie do:

  1. lokali na które umowy są zawarte na czas nieoznaczony,
  2. lokali zamiennych.

§ 9

 1. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela, tj.:
  1. za dostawę wody,
  2. za odbiór kanalizacji,
  3. za dostawę energii elektrycznej,
  4. za dostawę gazu,
  5. za odbiór nieczystości stałych,
  6. za odbiór nieczystości płynnych,
  7. za dostawę energii cieplnej,
  8. za dostawę ciepłej wody użytkowej.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być pobierane tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 10

 1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające stawki czynszu według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Czynniki obniżające i podwyższające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 11

 1. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustanawia Zarząd Miasta Żarów biorąc pod uwagę zasady określone w ust. 2.
 2. Wzrost wymiaru czynszu w stosunku rocznym nie może być wyższy niż 5% plus publikowany wskaźnik inflacji za dany okres.
 3. Niezależnie od wzrostu wymiaru czynszu, o którym mowa w ust. 2, wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu określonych
  w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 4. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu pomniejsza się według obniżek mających wpływ na jego wysokość określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi połowę bazowej stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 12

 1. Wysokość czynszu za lokal mieszkalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej, stawki czynszu ustanowionej przez Zarząd Miasta Żarów, o czym mowa w § 11 niniejszej uchwały i sumy czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu podanych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 2. Wysokość czynszu za lokal socjalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i połowy bazowej stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 13

 1. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym
  i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
 2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

§ 14

 1. Wynajęcie, podnajęcie lub oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części wymaga zgody właściciela.
 2. W przypadku wynajęcia, podnajęcia lub oddania do bezpłatnego używania lokalu lub jego części, wysokość czynszu podwyższa się o 25%. Podwyżka dotyczy całej powierzchni lokalu.

§ 15

Czynsz najmu płacony jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca do rąk wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 16

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość najpóźniej miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 17

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy Żarów może być prowadzone jedynie przez podmiot upoważniony przez Zarząd Miasta Żarów.

R o z d z i a ł IV

Źródła finansowania oraz wysokość wydatków
związanych z gospodarką mieszkaniową

§ 18

 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy czynszowe oraz ewentualnie inne wpływy z działalności prowadzonej przez wynajmującego.
 2. Oprócz wpływów określonych w ust. 1 źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są: darowizny, wpłaty dokonywane przez fundacje oraz inne wpłaty, w których wskazano jako cel finansowanie gospodarki mieszkaniowej.

§ 19

Podmiot zarządzający lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy może otrzymywać dotacje celowe z budżetu gminy na pokrywanie zadań związanych z remontem i modernizacją zasobów mieszkaniowych gminy, a także na wydatki inwestycyjne.

§ 20

Wysokość planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żarów.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 23

Traci moc uchwala nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
HELENA SŁOWIK

Załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grud- nia 2001 r.:     nr 1,          nr 2