423

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Szczytna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230
z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustalić dla miasta i gminy Szczytna liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości nieprzekraczającej 35 punktów.

§ 2

Ustalić dla miasta i gminy Szczytna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości nie- przekraczającej 25 punktów.

§ 3

Zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Szczytna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

Warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szczytna określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXV/185/1997 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZPANIER

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 423)

 

ZASADY USYTUOWANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZYTNA MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY SPRZEDAŻY, PODAWANIA, SPOŻYWANIA ORAZ

WNOSZENIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa, obowiązany jest wziąć pod uwagę, czy usytuowanie danego punktu sprzedaży jest dopuszczalne ze względu na potrzeby ograniczania dostępności alkoholu określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. W szczególności usytuowania punktów sprzedaży nie powinno następować w bezpośredniej bliskości:

1) szkół oraz innych placówek oświatowo-wycho-wawczych i opiekuńczych,

2) zakładów pracy, miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3) obiektów pomocy społecznej,

4) zakładów opieki zdrowotnej,

5) obiektów kultu religijnego

oraz innych miejsc objętych zakazami sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, jeżeli dane usytuowanie stanowiłoby zagrożenie lub kolidowało z realizacją zadań profilaktyki alkoholowej.

3. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa, dla punktów sprzedaży usytuowanych w miejscach, obiektach i terenach objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dla wymienionych niżej, a usytuowanych:

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej,

2) na stadionach sportowych i boiskach sportowych,

3) na terenie prowadzonego przez gminę Miejskiego Ośrodka Kultury i wchodzących w jego skład świetlic, klubów, domów ludowych, świetlic wiejskich oraz innych jednostek przynależnych do MOK.

4. W miejscach wymienionych w punkcie 3, podpunkty 2 i 3 dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa na imprezy o charakterze festynów za zgodą właściwego organu.

5. W miejscach wymienionych w punkcie 3 obowiązuje zakaz podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, za wyjątkiem:

1) spożywania piwa zakupionego u sprzedawców prowadzących sprzedaż na podstawie jednorazowych zezwoleń, o których mowa w pkt 4,

2) spożywania alkoholu wniesionego do świetlic wiejskich lub domów ludowych, w związku
z organizowanymi tam:

a) zabawami wiejskimi dla osób dorosłych z okazji np. dożynek, Sylwestra itp. organizowanych za zgodą Zarządu Miasta i Gminy,

b) uroczystościami rodzinnymi typu wesela, chrzciny itp., przeprowadzanymi tam na podstawie umowy o wynajęcie sali lub obiektu.

6. Użyte w niniejszym załączniku do uchwały Rady Miejskiej określenia “miejsce” i “teren” oznaczają całą wydzieloną nieruchomość, wraz z budynkami lub lokalami znajdującymi się w tej nieruchomości, będącą w zarządzie, użytkowaniu lub we władaniu wynikającym z innego tytułu prawnego, podmiotu, którego dotyczy.

7. Na terenie nieruchomości, których dotyczą przepisy o współwłasności, wynikające z Kodeksu cywilnego lub z ustawy o własności lokali zezwolenie na sprzedaż może być wydane tylko pod warunkiem prawnego i fizycznego wyodrębnienia części terenu lub obiektu do faktycznego korzystania z wytyczeniem innych współwłaścicieli i z uwzględnieniem postanowień wynikających z punktu 1 niniejszego załącznika.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 423)

WARUNKI SPRZEDAŻY, PODAWANIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZYTNA

1. Sprzedaż detaliczna i gastronomiczna napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

2. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się:

1) w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,

2) na wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży prowadzi się w placówkach gastronomicznych.

4. W miejscach, gdzie prowadzona jest hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych nie dopuszcza się sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

5. Placówki gastronomiczne prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do konsumpcji na miejscu winny:

1) odpowiadać obowiązującym wymogom sanitarnym, w tym posiadać WC dla konsumentów,

2) posiadać odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wygodną konsumpcję.

6. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

7. Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do umieszczenia na widocznym miejscu:

1) informacji o szkodliwości alkoholu,

2) informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,

3) zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

4) tabliczki informujące o dniach i godzinach otwarcia placówki.

8. Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych obowiązany jest do:

1) wnoszenia co roku do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 111 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o której mowa w podstawie prawnej uchwały,

2) przedkładania pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy jak w pkt 1.

9. Placówki handlowe i gastronomiczne winny przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków zdrowotnych, żywności i żywienia, warunków zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów, oznakowania towarów.

10. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych sporządzanych w lokalu gastronomicznym na bazie napojów alkoholowych, na których sprzedaż i podawanie podmiot nie posiada zezwolenia.

11. Sprzedaż, podawanie, spożywanie napojów alkoholowych we wszystkich placówkach handlowych i gastronomicznych może odbywać się jedynie w godzinach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.