422

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz za oczyszczanie ulic, placów i chodników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2, 3, 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie usuwania, składowania i unieszkodliwiania odpadów:

a) za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych – 33,62 zł/m3 + VAT,

b) za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  płynnych (wywóz beczkowozem) – 37,18 zł/m3 + VAT,

c) za oczyszczanie ulic, placów i chodników – 0,67 zł/m2 + VAT.

§ 2

Za podstawę obliczeń ilości nagromadzonych odpadów komunalnych przyjmuje się roczne jednostkowe wskaźniki określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXV/188/97 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 3

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na usuwania i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, obowiązek przejmuje gmina, pobierając podwyższoną opłatę 67,50 zł/m3.

§ 4

Traci moc uchwała nr XX/169/2000 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz oczyszczania ulic, placów i chodników.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Szczytna.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZPANIER