421

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania terenu, położonego w Kudowie Zdroju przy ulicy Słonecznej, w obrębie Nowy Zdrój, w granicach działek nr: 204, 205 i 206 AM-7

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku ze swą uchwałą nr XIX/121/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego w Kudowie Zdroju przy ulicy Słonecznej, w obrębie Nowy Zdrój, w granicach działek: nr 204, 205 i 206 AM-7, zwany dalej planem miejscowym.

1. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obowiązującym przepisem gminnym w zakresie gospodarki przestrzennej i stanowi podstawę do ustalania dla tego terenu warunków zabudowy i zagospodarowania. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami planu są nieważne.

2. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, który jako integralna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

3. Dla terenu objętego uchwalonym planem miejscowym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, zatwierdzonego uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku poz. 99, Dz. U. W. W. Nr 40 z dnia 30 października 1996 r.

§ 2

Granice planu

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren o powierzchni 0,72 ha, w granicach działek geodezyjnych nr: 204, 205 i 206, położonych w Kudowie Zdroju przy ulicy Słonecznej, w obrębie Nowy Zdrój, na AM-7, niezabudowanych, stanowiących użytki rolne, sklasyfikowanych jako pastwiska oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone V klasy, rowy
i drogi.

§ 3

Przedmiot ustaleń planu

Zakres ustaleń planu, zawartych w formie tekstowej uchwały i graficznej – na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały, obejmuje:

– granice opracowania – obowiązywania ustaleń planu,

– przeznaczenie terenu,

– zasady podziału na tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

– podstawowe zasady zagospodarowania terenu,

– zasady obsługi komunikacyjnej terenu,

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

– zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 4

Program zagospodarowania terenu

Program zagospodarowania terenu przewiduje podział terenu na trzy tereny – działki o różnych sposobach użytkowania:

1 W – teren wód – zbiornika wodnego, o powierzchni 0,3500 ha.

2 ZP – teren zieleni parkowej, o powierzchni 0,3300 ha.

3 KX – teren ciągu pieszego, o powierzchni 0,0150 ha.

Program zakłada:

– odbudowę i odnowę zdewastowanego systemu wód powierzchniowych: potoku, rowów, stawu, zieleni łęgowej celem ochrony gatunkowej płazów,

– wykorzystanie terenu dla potrzeb rekreacji – parku,

– przeznaczenie pasa terenu przyległego do ulicy Słonecznej na poszerzenie jej pasa drogowego do 12 metrów.

§ 5

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy

1. Obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek kubaturowych obiektów budowlanych: stałych, tymczasowych i małej architektury na terenie 1 W. Na terenie 2 ZP dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej niezwiązanej trwale z gruntem.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania utwardzonych nawierzchni, nieprzepuszczających wód opadowych, na ciągach pieszo-jezdnych i pieszych.

3. Obowiązuje zakaz ruchu kołowego, w tym rowerowego.

4. Obowiązuje zakaz grodzenia terenu.

5. Przy odbudowie stawu zrealizować przepusty dla płazów pod ulicą Słoneczną, w ilości zabezpieczającej swobodne ich przejście od terenów leśnych.

6. Zachować w maksymalnym stopniu naturalny charakter zadrzewień i zakrzewień przy zagospodarowywaniu zieleni parkowej.

§ 6

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

Nie przewiduje się wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 7

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego

1. Teren objęty planem miejscowym leży w zasięgu następujących obszarów chronionych:

– przy granicy Parku Narodowego Gór Stołowych, w jego strefie otulinowej;

– w rejonie ochrony płazów Parku Narodowego Gór Stołowych;

– w strefie “A” ochrony uzdrowiskowej Kudowy Zdroju;

– obszarze chronionej zlewni Klikawy;

– w obszarze głównego, projektowanego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 341) Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka.

2. Realizacja ustaleń planu miejscowego nie może pogorszyć stanu środowiska przyrodniczego ani uszczuplić jego zasobów i walorów.

3. Należy w pełni respektować warunki określone w § 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszej uchwały oraz przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych obszarów chronionych, wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

§ 8

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości

1. Konsekwencją opracowania planu jest wzrost wartości nieruchomości terenów rolnych, położonych w granicach jego opracowania.

2. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%, na rzecz miasta Kudowy Zdroju.

3. Jednorazowa opłata będzie pobrana w wypadku zbywania nieruchomości przez jej właściciela.

§ 9

Ustalenia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowy Zdroju.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowy Zdroju.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW BURGER

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 421)