246

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt. 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co, następuje:

§ 1

1. W uchwale nr III/20/98 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

– § 1 zamiast dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

“1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

– lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć: wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,

– budynek, który w całości stanowi jeden lokal użytkowy.

2. Lokal użytkowy, po uprzednim wyznaczeniu do sprzedaży, zbywa się w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 3, wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi oraz ułamkową częścią elementów wspólnych budynku i częścią gruntu, na którym położony jest lokal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ