244

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Wołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) o samorządzie gminnym oraz art. 34 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 2 art. 3 i art. 8 ustawy
z dnia 24 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 388) o własności lokali Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach komunalnych najemcom, którzy są najemcami wyżej wymienionych lokali na dzień 31 grudnia 2001 r., a najem został nawiązany na czas nieokreślony.

§ 2

1. Nie podlegają sprzedaży pojedyncze lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub w których przewidywana jest zmiana funkcji.

2. Gmina może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego w następujących przypadkach:

a) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków,

b) w budynkach, w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych.

§ 3

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje łącznie ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.

§ 4

Nabywca lokalu ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży oraz koszty notarialne i sądowe.

§ 5

Wartość lokalu mieszkalnego określają biegli rzeczoznawcy majątkowi przy uwzględnieniu dokonanych nakładów, stopnia wyposażenia w urządzenia komunalne, energetyczne i gazowe oraz stanu technicznego lokalu i budynku.

§ 6

W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Wołowa udziela się bonifikaty w wysokości 50% wartości nieruchomości przy sprzedaży ratalnej lub bonifikaty w wysokości 75% przy jednorazowej zapłacie ceny zakupu.

§ 7

W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie wiejskim udziela się bonifikaty w wysokości 70% wartości nieruchomości przy sprzedaży ratalnej lub bonifikaty w wysokości 90% przy jednorazowej zapłacie ceny zakupu.

§ 8

Zapłata ceny zakupu przy sprzedaży ratalnej może być rozłożona na okres 10 lat. Przed podpisaniem umowy nabywca wpłaca 5% wartości nieruchomości oraz koszty przygotowania lokalu do sprzedaży. Pozostała kwota płatna jest w ratach kwartalnych z oprocentowaniem w wysokości 30% stopy kredytu refinansowego stosowanego przez Narodowy Bank Polski
w stosunku rocznym.

§ 9

W przypadku sprzedaży ratalnej kwotę do spłaty wraz z odsetkami zabezpiecza się zastawem hipotecznym na rzecz gminy Wołów.

§ 10

1. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku, którego stopień technicznego zużycia, określony przez biegłego, wynosi powyżej 60% udziela się dodatkowej bonifikaty w wysokości 20%.

2. Suma bonifikat nie może przekroczyć 95% wartości nieruchomości.

§ 11

Traci moc uchwała nr XXXV/336/98 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Wołów.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Wołów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
MIECZYSŁAW CAP