243

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/334/98 Pełniącego Funkcję Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/334/98 Pełniącego Funkcję Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zmienionej następującymi uchwałami Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie: nr IV/60/99 z dnia 27 lutego 1999 r. oraz nr XIX/265/2000 z dnia 20 września 2000 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 5:

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie :

“1) 95% – jeżeli nabywcy dokonają jednorazowej zapłaty ceny i zrzekają się zwrotu zwaloryzowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy zawieraniu umowy najmu”,

b) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) 75% – jeżeli zapłata ceny następuje w ratach i nabywcy zrzekają się zwrotu zwaloryzowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy zawieraniu umowy najmu”,

c) dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu:

“3) 70% – jeżeli nabywcy dokonają jednorazowej zapłaty ceny i nie zrzekają się zwrotu zwaloryzowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy zawieraniu umowy najmu”,

“4) 50% – jeżeli zapłata ceny następuje w ratach i nabywcy nie zrzekają się zwrotu zwaloryzowanej kaucji gwarancyjnej wniesionej przy zawieraniu umowy najmu”.

§ 2

Pozostałe paragrafy zmienionej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Szklarskiej Porębie.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZYGMUNT PETER