242

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami), w związku z art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bielawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Traci moc uchwała nr LIV/419/98 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych “TAXI” na terenie miasta Bielawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 242)

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu

taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

Pasażer może dokonać wyboru taksówki.

§ 2

Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.

§ 3

1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu taksometru (sprawnie działającego i zalegalizowanego), niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce.

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym pasażerowi swobodne odczytanie jego wskazań.

3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję “kasa”.

§ 4

1. Ustaloną należność za przejazd taksówką określają wskazania taksometru, którą pasażer jest obowiązany uiścić nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

2. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.

§ 5

1. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za przejazd.

2. Rachunek powinien zawierać w szczególności datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd oraz pieczęć z danymi kierowcy.

3. Pieczęć z danymi identyfikacyjnymi kierowcy powinna zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, imię
i nazwisko kierowcy, numer boczny taksówki.

§ 6

Pasażer jest odpowiedzialny za powstanie z jego winy uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 7

W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

R o z d z i a ł 2

Przewóz osób taksówkami osobowymi

§ 8

1. Kierowcy oczekujący pasażerów na postojach powinni znajdować się w pobliżu swoich pojazdów, kierowca zaś pierwszej w kolejności taksówki obowiązany jest znajdować się przy pojeździe.

2. Kierowcę powinna cechować grzeczność, schludność oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.

3. Osoba zamierzająca zająć taksówkę osobową na postoju ma prawo jej wyboru.

4. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu,
z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowej należności.

5. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

6. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer bez względu na okoliczności, w jakich korzystali z przejazdu inni pasażerowie.

7. Kierowca taksówki ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać, jeżeli pasażer:

a) swoim zachowaniem zdradza objawy odurzenia alkoholem lub innymi środkami odurzającymi, lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy bądź innego uczestnika ruchu drogowego,

b) spożywa w taksówce alkohol.

R o z d z i a ł 3

Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 9

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub zanieczyściły pojazdu i nie zagrażały bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przed-mioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

§ 10

1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w ba-gażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu pojazdu.

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem wymaganym przepisami lub służącym do naprawy samochodu).

R o z d z i a ł 4

Dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych

§ 11

1. Po obu stronach przednich drzwi należy umieścić emblemat z numerem bocznym taksówki, herbem Bielawy i nazwą miejscowości “BIELAWA”.

2. Wzór emblematu, o którym mowa w ust. 1, oraz jego opis stanowi załącznik nr 1 do przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym ozna-czeniem taksówek.

§ 12

Dopuszcza się umieszczenie napisów reklamowych na tylnych drzwiach taksówki.

§ 13

Na szybach tylnych drzwi należy umieścić informację dotyczącą stawki należności za 1 kilometr (1 km) przejazdu.

§ 14

1. Wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla pasażera należy umieścić tabliczkę (identyfikator) z nazwą przedsiębiorcy, fotografią, imieniem i nazwiskiem kierowcy, numerem bocznym oraz numerem zezwolenia.

2. Wzór tabliczki (identyfikatora) określa załącznik nr 2 do przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek.

R o z d z i a ł 5

Przepisy końcowe

§ 15

1. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.

2. Kierowca taksówki osobowej jest obowiązany na żądanie pasażera udostępnić do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek.

3. W każdej taksówce powinna być zamieszczona widoczna informacja o posiadaniu przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek.

4. Kierowca taksówki umieszcza w pojeździe wywieszkę o treści “zakaz palenia tytoniu”.

5. Taksówki dopuszczone do ruchu na drogach powinny odpowiadać warunkom technicznym i zakresowi ich niezbędnego wyposażenia określonym w powszechnie obowiązujących przepisach.

§ 16

W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób lub bagażu taksówką osobową wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane lub zasłonięte.