241

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na terenie miasta Bielawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie miasta Bielawy opłatę za wystawienie jednego świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości 3 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bielawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WALDEMAR WOJCIECHOWSKI