238

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 listopada 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/70/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy, zmienionego uchwałami:
nr XXI/231/2000 z dnia 27 marca 2000 r., nr XXVII/ /284/2000 z dnia 25 września 2000 r., nr XXXI/327/ /2001 z dnia 29 stycznia 2001 r. i nr XXXVII/361/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 pkt 1 wyrazy “jego zastępcy (2)” zastępuje się wyrazami “jego zastępca”,

2) w § 12 skreśla się pkt 3,

3) w § 16:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) organizowania zleceń w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, w ramach budżetu miasta, udzielanych przez Wydziały Urzędu Miasta Legnicy”,

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

”10) służenia doradztwem odnośnie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy.”,

4) w § 17 w pkt 1 dodaje się lit. t w brzmieniu:

“t) obsługi informacyjno-prasowej (public relations)”,

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

“ § 20. Do Wydziału Ekologii i Rolnictwa należą:

1) zadania gminy i powiatu w zakresie:

a) orzecznictwa, nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów dotyczących:

– geologii,

– gospodarki odpadami,

– ochrony powietrza,

– ochrony przyrody,

– ochrony przed hałasem,

– gospodarki wodnej,

– ochrony gruntów rolnych,

b) prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przy wydawaniu decyzji, pozwoleń, koncesji,

2) zadania gminy w zakresie:

a) wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

b) wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej,

c) nadzoru nad nieruchomościami wchodzącymi
w skład gminnego zasobu nieruchomości:

– urządzeniami melioracji szczegółowej,

– gruntami rolnymi,

– gruntami leśnymi,

– użytkami ekologicznymi,

– drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych oraz opiniowania projektów ich zagospodarowania czasowego i udostępnienia na cele inwestycyjne,

d) obsługi administracyjnej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) zadania powiatu w zakresie:

a) ustanawiania stref ochronnych:

– ujęć wody,

– urządzeń pomiarowych służb państwowych,

b) wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

c) wydawania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego,

d) prowadzenia okresowych badań jakości gleby
i ziemi,

e) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

f) prowadzenia rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

g) wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,

h) obsługi administracyjnej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu “ER”.”,

6) w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu pkt 39 otrzymuje brzmienie:

“ 39. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW DOROSZ