235

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części kompleksu po JAR, położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 , Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.124) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/283/ /2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2000 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części kompleksu po JAR położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnicy w granicach jak w załączniku graficznym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 2

1. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest teren położony pomiędzy ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

2. W planie ustalono:

a) przeznaczenie terenów – w tym dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) zasady podziału terenu na działki budowlane,

c) zasady i standardy kształtowania zabudowy,

d) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

e) szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym wynikające z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

f) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów.

3. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi linii rozgraniczających, ustalenia dot. istniejącej zabudowy, przebiegi obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, przebiegi ciągów pieszych, lokalizacje punktów formalnie ważnych, podziały parcelacyjne.

§ 3

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały.

2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania. Terenom, którym nadano numery, odpowiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

3. W planie ustalono funkcje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono tereny o jednej przesądzonej funkcji oraz tereny, które mogą być wykorzystywane pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegółowych). Symbolami literowymi określono w rysunku planu funkcje podstawowe. Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia określają szczegółowe ustalenia tekstowe.

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Obowiązujące linie rozgraniczające są przesądzonymi, ustalonymi granicami przestrzeni publicznych lub działek. Podstawą zmiany przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczających są koncepcje przestrzenne zagospodarowania terenu przedłożone z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w projektach podziału terenu.

5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią kontynuację istniejącego zainwestowania, w narożach i na działkach plombowych ustalono obowiązujące linie zabudowy. Na całym obszarze objętym planem dla działek przeznaczanych pod zainwestowanie kubaturowe, dla których nie ustalono linii zabudowy w rysunku planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic lokalnych i dojazdowych
w odległości min. 8 m od krawędzi jezdni. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, okapy itp.

6. Ustalone w rysunku planu “punkty formalnie ważne" to miejsca szczególnie eksponowane, zamykające osie widokowe, ważniejsze wglądy lub punkty z innych względów ważne dla kompozycji zespołów zainwestowania.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

§ 4

Podstawowe ustalenia funkcjonalne

1. Północną część terenu przeznacza się pod funkcje usługowe – usługi oświaty, administracja, biura, obiekty kultu religijnego, zalecając zachowanie istniejącej na tym terenie zieleni wysokiej.

2. Teren na południe od posesji szkoły podstawowej przeznacza się pod projektowany zespół zabudowy usługowej, administracyjno-biurowej lub mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami towarzyszącymi oraz obiekty gospodarki komunalnej i obsługujące projektowane zainwestowanie parkingi.

3. Dla terenów położonych na południe i na wschód od projektowanego zespołu zainwestowania ustala się funkcję usługową – usługi oświaty, administracja, biura, obiekty wystawiennicze, place i urządzenia sportowe, obiekty gospodarki komunalnej oraz parkingi obsługujące zainwestowanie.

4. Pomiędzy ulicami Sejmową i Lotniczą – zespół willowej zabudowy mieszkaniowej.

5. Teren na południe od ulicy Lotniczej przeznacza się pod usługi oświaty, administrację, biura i parkingi obsługujące. Zaleca się zachowanie istniejącej, wartościowej zieleni wysokiej.

6. Pozostały teren objęty planem położony na północ od ulicy Artyleryjskiej przeznacza się na urządzone tereny zielone i sportowe z niewielkimi usługami towarzyszącymi oraz obiektami gospodarki komunalnej i obsługującymi projektowane zainwestowanie parkingami. Alternatywnie teren ten można przeznaczyć pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w parterach.

7. Na obszarze przeznaczanym do zainwestowania wyklucza się lokalizowanie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

8. Do czasu zrealizowania zainwestowania ustalonego w nin. planie dopuszcza się użytkowanie terenów jak w stanie istniejącym, z wykluczeniem sytuowania czasowego nowej zabudowy kubaturowej.

§ 5

Zasady kształtowania zainwestowania

1. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ogranicza się gabaryty projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa zasady przekształcania istniejącego zainwestowania.

2. Wymaga się, aby sytuując projektowane zainwestowanie kubaturowe, respektować ustalone planem obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. W rysunku planu wskazano zieleń wysoką zalecaną do zachowania.

4. W rysunku planu ustalono lokalizacje zespołów projektowanej zieleni wysokiej, której nasadzenia winny być realizowane w trakcie zagospodarowywania poszczególnych działek.

5. Wyklucza się możliwość realizowania nowych pełnych ogrodzeń, zalecając zastępowanie istniejących murów ogrodzeniami ażurowymi, kutymi, na podmurówkach klinkierowych.

§ 6

Ochrona środowiska kulturowego

1. Na całym obszarze objętym planem:

a) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego – o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić Państwową Służbę Ochrony Zabytków,

b) należy zapewnić nadzór archeologiczny nad większymi robotami ziemnymi, licząc się z koniecznością przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na koszt inwestora.

2. W rejestrze zabytków figuruje szkolna aula (ul. Lotnicza 26), wpisana tam decyzją nr 1051/L z dnia
27 grudnia 1995 r. Prace budowlane w budynku szkoły winny być uzgadniane ze Służbami Ochrony Zabytków.

3. Wymaga się realizowania nowego zainwestowania kubaturowego o gabarytach nawiązujących do zabudowy historycznej, sytuując je na liniach zabudowy historycznie wykształconych.

4. Wszystkie budynki o walorach historycznych – do zachowania. Dopuszcza się ich adaptacje na funkcje niepowodujące konieczności przebudowy elewacji.

5. Należy zachować historyczne proporcje pomiędzy powierzchnią zabudowy a powierzchniami biologicznie czynnymi na poszczególnych posesjach.

§ 7

Podstawowe ustalenia dotyczące komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez sieć istniejących ulic. W rysunku planu określono przebiegi wewnętrznych ulic dojazdowych, służących obsłudze projektowanego zespołu zabudowy pomiędzy szkołami oraz budynku administracyjnego.

2. Wyklucza się możliwość realizowania nowych wjazdów bramowych na poszczególne posesje
z ulicy Chojnowskiej.

3. Krawężniki jezdni przedstawione na rysunku nie są przesądzeniem planu i mogą być w projektach korygowane, stosownie do lokalizacji wjazdów na poszczególne posesje.

4. W obrębie zainwestowanych terenów wymaga się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach w liczbie zapewniającej właściwą obsługę użytkowników
i zatrudnionych.

Zaleca się:

a) dla administracji i handlu – 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni użytkowej,

b) dla oświaty – 1 mp na 30 uczniów,

c) dla obiektów wystawowych – 1 mp na 80–100 m2 powierzchni użytkowej lub na 1 osobę zatrudnioną,

d) dla budynków mieszkalnych – 1 mp na 1 mieszkanie,

e) dla szkół wyższych – 1 mp na 3 studentów,

f) dla usług o dużej liczbie osób odwiedzających (np. gabinety lekarskie, poczta, biura wysyłkowe) –
1 mp na 25 m2 powierzchni użytkowej.

Na całym obszarze wyklucza się budowę garaży boksowych.

§ 8

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej

1. Istniejące na terenie objętym planem sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujące z projektowanym zainwestowaniem – wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa, ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – przeznacza się do trwałej adaptacji.

2. Projektowane zainwestowanie terenu objętego planem będzie obsługiwane z istniejących sieci, biegnących w ulicach Chojnowskiej, Pancernej, Lotniczej, Sejmowej, Artyleryjskiej i Saperskiej. Nowe odcinki sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic jako sieci podziemne.

3. Nowe zainwestowanie należy zaopatrywać w wodę z istniejących wodociągów przewidywanych do trwałej adaptacji.

4. Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzać do oczyszczalni komunalnej przy ul. Spokojnej istniejącym kolektorem K-3, który obsługuje zainwestowanie usytuowane w centrum miasta.

5. Zgodnie z przyjętym w 1997 roku “Programem rozbudowy kanalizacji deszczowej” przewiduje się realizację kanalizacji rozdzielczej – sanitarnej i deszczowej. Nowe kanały deszczowe przewidziano do realizacji w ulicy Chojnowskiej i Pancernej.

6. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane ropopochodnymi z terenów większych parkingów, placów manewrowych – winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej oczyszczone w stosownych separatorach.

7. Nowe obiekty kubaturowe w obrębie obszaru opracowania należy ogrzewać, korzystając z istniejących preizolowanych sieci cieplnych lub indywidualnych kotłowni. Ustala się zakaz opalania kotłowni nieekologicznymi paliwami stałymi, zalecając stosowanie gazu przewodowego.

8. Zaopatrzenie obiektów w gaz z systemu istniejących gazociągów niskiego ciśnienia rozbudowanego stosownie do potrzeb.

9. Na terenie objętym planem wyklucza się możliwość lokalizowania naziemnych zbiorników propanu-butanu.

10. Zasilanie projektowanego zainwestowania w ener-gię elektryczną – z istniejących stacji R-244-10
i R-244-6 kablami nn. Przewiduje się budowę linii kablowej 20 kV pomiędzy R-244-14 (ul. S. B. Lindego) a R-201-35 (ul. Artyleryjska). W bliskim sąsiedztwie obszaru opracowania (działka nr 201/10) przewiduje się budowę podstacji PT-2.

11. Znajdująca się w obrębie obszaru opracowania kanalizacja teletechniczna – do zachowania. Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej sieci telekomunikacyjnej.

12. Wymaga się usunięcia kolizji istniejących sieci z projektowanym zagospodarowaniem wg ustaleń szczegółowych (rozdział 3 nin. uchwały). Nie ogranicza się możliwości rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 8.2. nin. uchwały.

§ 9

Podstawowe ustalenia dotyczące ochrony środowiska

1. Wszystkie przeznaczane do zabudowy tereny winny być podłączone do biegnącej w ulicach kanalizacji ogólnospławnej – w stanie istniejącym, sanitarnej i deszczowej – w okresie perspektywy.

2. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych place manewrowe i parkingi winny być wyposażone
w separatory substancji ropopochodnych, w których należy oczyszczać wody opadowe przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

3. Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej na terenach przeznaczanych pod zabudowę. W wy-padku konieczności wycięcia niektórych drzew wymaga się, aby na posesji zrealizowane były nowe rekompensujące nasadzenia.

4. Obejmuje się ochroną – wymagając starannej pielęgnacji i wykluczając możliwość wycinania – drzewa w szpalerach wzdłuż ulic: Lotniczej, Pancernej, Saperskiej i Sejmowej, jak w rysunku planu.

5. Wymaga się realizacji nasadzeń zieleni wysokiej w zakresie ustalonym w rysunku planu. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nieokreślonych w rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.

6. W rysunku planu wskazano objęty ochroną pomnik przyrody – miłorząb dwuklapowy – na posesji szkoły podstawowej oraz zabytkową aleję (ul. Saperska).

7. Wymaga się dokonywania okresowych pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie szkoły podstawowej przy ulicy Chojnowskiej. W przypadku stwierdzenia istotnego przekroczenia poziomu dopuszczalnego wymaga się wymiany okien od strony ulicy Chojnowskiej na dźwiękoszczelne lub przeniesienie szkoły do innego obiektu.

8. Zaleca się zbadanie stopnia skażenia podłoża na terenie dawnej stacji paliw (4 U,A,Mw) i ewentualne dokonanie wymiany gruntu przed realizacją ustalonego w planie zagospodarowania.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi

§ 10

3 U,A

1. Istniejące zainwestowanie usługowe – do zachowania. Dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie budynku położonego na działce nr 1307 na funkcję usług oświaty (szkoła podstawowa) do czasu ewentualnego stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego. Zaleca się wykonanie przy szkole placów sportowych w zachodniej części parceli, po przyłączeniu do niej części działki nr 203, jak w rysunku planu (por. ustalenia § 9 pkt 7).

2. Istniejąca trafostacja na działce 187/2 – do zachowania.

3. Istniejące budynki na działce nr 190 – do adaptacji na cele usługowe, obiekty administracyjne, socjalne, biurowe lub kultu religijnego. Dopuszcza się zachowanie i adaptację znajdujących się na terenie posesji budynków gospodarczych, nie ograniczając możliwości ich wyburzenia lub przebudowy. Budynek w południowo-wschodnim narożniku parceli do wyburzenia.

4. Wszelkie roboty budowlane w istniejących obiektach przeznaczonych do zachowania winny być prowadzone w sposób nienaruszający ich historycznych walorów.

5. Zakazuje się wykonywanie nowych wjazdów bramowych z ulicy Chojnowskiej.

6. Obejmuje się ochroną wartościową zieleń wysoką, zwłaszcza przedstawiony w rysunku planu miłorząb – pomnik przyrody.

7. Północną część działki nr 1307 rezerwuje się pod ewentualne poszerzenie linii rozgraniczających ulicy Chojnowskiej, związane z poszerzeniem jej jezdni i ustaleniem klasy (G 1/4).

8. Dopuszcza się możliwość wtórnego podziału parcelacyjnego działki nr 1307 w wypadku likwidacji funkcji szkoły.

§ 11

4 U,A,Mw

1. Zespół projektowanego zainwestowania usługowego lub/i obiektów administracyjnych i biurowych wraz z obsługującymi parkingami. Dopuszcza się również mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami.

2. Nowe obiekty kubaturowe winny nawiązywać gabarytami i charakterem architektonicznym do zabudowy historycznej. Minimalna wysokość budynków – III kondygnacje, maksymalna – IV kondygnacje. Dachy dwu- lub czterospadowe, ceramiczne. Zaleca się wykończenie elewacji budynków klinkierem. Od strony ulicy Pancernej wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.

3. Nie wyklucza się możliwości wtórnych podziałów parcelacyjnych i budowy dużych obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych na wydzielonych działkach z zachowaniem gabarytów i charakteru zainwestowania jak w rysunku planu.

4. Obsługa komunikacyjna projektowanego zespołu wewnętrzną ulicą dojazdową (D1/2), biegnącą od ulicy Pancernej.

5. Wymaga się realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych obsługujących projektowane zainwestowanie.

6. Zaleca się wydzielenie działki i przeprowadzenie ciągu pieszego łączącego nieruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i prowadzącego do projektowanego Muzeum Techniki.

7. Wymaga się nasadzenia szpaleru drzew na granicy parceli szkoły podstawowej oraz innych nasadzeń w zależności od sposobu urządzenia terenu. Wymaga się zachowania historycznych proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowy a powierzchniami biologicznie czynnymi.

8. Ze względu na prawdopodobieństwo zanieczyszczenia ropopochodnymi zaleca się skontrolowanie stanu gruntu w rejonie dawnej stacji paliw i ramp samochodowych.

§ 12

5 U

1. Istniejące Liceum Ogólnokształcące – do zachowania. Ustala się przyłączenie do posesji szkoły części działki nr 203/1, jak w rysunku planu.

2. Zaleca się realizację placów i urządzeń sportowych oraz miejsc postojowych obsługujących istniejące zainwestowanie na wschód od budynku.

3. Nie wyklucza się możliwości adaptacji budynku na potrzebę innych obiektów oświatowych, np. szkoła podstawowa.

4. Wszelkie prace remontowe i inne roboty budowlane winny być prowadzone w sposób pozwalający na zachowanie historycznych walorów budynku.

5. Zieleń wysoka na terenie szkoły – do zachowania. Wymaga się nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż północnej i wschodniej granicy terenu, jak w rysunku planu.

§ 13

6 U,A

1. Istniejący budynek warsztatowo-garażowy – do adaptacji na obiekty usługowe lub administracyjne (np. Automobilklubu i salę wystawienniczą Muzeum Techniki). Dopuszcza się możliwość dobudowy maks. 2 kondygnacyjnych obiektów administracyjnych, socjalnych lub usługowych – jak w rysunku planu. Dachy strome czterospadowe, ceramiczne.

2. Zaleca się wykonanie wewnętrznej ulicy dojazdowej od strony ulicy Sejmowej po wcześniejszym wyburzeniu budynku dawnego klubu.

3. W wypadku adaptacji istniejącego budynku na cele wystawiennicze wymaga się realizacji pasażu prowadzącego przez budynek w osi projektowanego ciągu pieszego, jak w rysunku planu. Wejście do pasażu wymaga starannego zaprojektowania, stanowić ono będzie zamknięcie osi projektowanego ciągu pieszego.

4. Dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów parcelacyjnych terenu.

§ 14

7 U,A

1. Dawny budynek koszarowy do adaptacji na cele usługowe lub administracyjne, np. sale wykładowe, pracownie komputerowe, klub studencki itp. Zaleca się przyłączenie obiektu do posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dojazd do budynku przez posesję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – przez teren działek nr 201/8 i 201/12.

2. W południowej części terenu, po wyburzeniu dawnego klubu – możliwość lokalizacji nowego, niewielkiego obiektu kubaturowego z zachowaniem przedstawionych w rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Wysokość obiektu – II kondygnacje mieszkalne. Dopuszcza się możliwość budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego o gabarytach zbliżonych do budynku sąsiedniego. Wjazd na teren działki z ulicy Sejmowej lub projektowanej ulicy dojazdowej. Wymagane przełożenie istniejącego wodociągu kolidującego z ewentualną zabudową.

§ 15

8 Mn

Istniejący jednorodzinny budynek mieszkalny – do za-chowania.

§ 16

9 Mn,U

1. Projektowany zespół zabudowy willowej. Istniejący budynek mieszkalny na działkach nr 208 i 209 – do zachowania. Projektowane obiekty winny nawiązywać gabarytami i charakterem architektonicznym do budynków położonych przy ul. Lotniczej 15, 17 lub 19. Wysokość budynków – II do III kondygnacji. Dachy dwu- lub czterospadowe, ceramiczne.

2. Zaleca się podział dz. nr 207/1 i przyłączenie jej zachodniej części do parceli 207/5.

3. Zaleca się zachowanie wartościowej zieleni wysokiej.

4. Wymaga się przełożenia kolidującego z projektowanym budynkiem istniejącego kabla 20 kV i kabla nn na działce nr 207/5.

5. Sytuując nowe zainwestowanie kubaturowe, należy respektować obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone w rysunku planu.

§ 17

10 U,A

1. Istniejący budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego. Funkcja usługowo-administracyjna – do zachowania.

2. Aula szkoły decyzją nr 1051/L z dnia 27 grudnia 1995 roku została wpisana do rejestru zabytków –ustala się wymóg uzgadniania wszelkich prac budowlanych ze Służbami Ochrony Zabytków. Wszelkie prace remontowe i inne roboty budowlane winny być prowadzone w sposób pozwalający na zachowanie historycznych walorów budynku.

3. Wymaga się ochrony wartościowej zieleni wysokiej rosnącej w obrębie posesji.

4. Stacja transformatorowa na działce nr 224/2 – do zachowania.

§ 18

11 US, Z/Mw, U

1. Projektowane urządzone tereny zielone, sportowe i rekreacyjne z niewielkimi usługami towarzyszącymi lub alternatywnie zabudowa wielorodzinna w formie pierzei z dopuszczeniem usług w parterach budynków. Nowe zainwestowanie kubaturowe winno uwzględniać określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy Pancernej, Artyleryjskiej i częściowo Saperskiej. Wysokość ewentualnie projektowanych kamienic – IV kondygnacje. Dachy dwu- lub czteropadowe.

2. W obrębie terenu 11 US, Z/Mw, U należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników i mieszkańców – § 7 nin. uchwały.

3. Dawny basen i obiekty towarzyszące – do likwidacji.

4. Obejmuje się ochroną wartościową zieleń wysoką rosnącą przy granicach terenu.

5. Dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów parcelacyjnych dla wydzielenia posesji poszczególnych kamienic.

§ 19

12 KZ 1/4 (G 1/4)

1. Ulica Chojnowska - w stanie istniejącym zbiorcza, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, w okresie perspektywy ustala się poszerzenie jezdni do czterech pasów ruchu. W okresie odległej perspektywy lub kierunkowym dopuszcza się podwyższenie klasy ulicy do G 1/4.

2. Przebiegi linii rozgraniczających ulicę przedstawiono w rysunku planu. Południową linię rozgraniczającą ustalono jako orientacyjną ze względu na możliwość poszerzenia linii rozgraniczających ulicy do około 25 m, związaną ze zmianą klasy z Z1/4 na G1/4.

3. Wyklucza się możliwość realizacji nowych wjazdów bramowych na posesje od strony ulicy Chojnowskiej.

4. Przedstawione w części graficznej planu krawężniki jezdni i chodniki nie są ustaleniem planu i mogą być zmienione w dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

§ 20

14 KL

1. Ulica Pancerna – w stanie istniejącym lokalna, jednojezdniowa, o 2 pasach ruchu, zapewniająca dojazd do istniejącego i projektowanego zainwestowania – do trwałej adaptacji.

2. Przebieg linii rozgraniczających pokazano w rysunku planu. Zaleca się korekty łuków na skrzyżowaniach z ulicami Sejmową, Lotniczą i Artyleryjską.

3. W liniach rozgraniczających ulicy ustanawia się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 21

15 KL

1. Istniejąca ulica Sejmowa – lokalna, jednojezdniowa, o 2 pasach ruchu, obsługująca istniejące i projektowane zainwestowanie – do trwałej adaptacji.

2. Wymaga się korekty linii rozgraniczających ulicy poprzez włączenie do pasa drogowego działek
nr 210/1 i 211/1.

3. Wymaga się wykonania chodnika wzdłuż południowego krawężnika jezdni.

§ 22

16 KZ

1. Ulica Lotnicza – w stanie istniejącym zbiorcza, jednojezdniowa, o 2 pasach ruchu – do trwałej adaptacji.

2. Przebieg linii rozgraniczających pokazano w rysunku planu. Zaleca się korekty łuków na skrzyżowaniach z ulicami Pancerną i Saperską.

3. Wymaga się zachowania wartościowej zieleni przyulicznej, zalecając realizację nowych nasadzeń wzdłuż południowego chodnika, na odcinku między ul. Pancerną i ul. Samuela Bogumiła Lindego.

4. W liniach rozgraniczających ulicy ustanawia się lokalizację ścieżki rowerowej.

§ 23

17 KL

1. Ulica Saperska – lokalna, jednojezdniowa, o 2 pasach ruchu, obsługująca istniejącą zabudowę – do trwałej adaptacji.

2. Szerokość linii rozgraniczających – 15 m.

3. Wymaga się zachowania zieleni przyulicznej. Szczególną ochroną obejmuje się zabytkową aleję pomiędzy ulicą Sejmową i Lotniczą.

§ 24

18 KL

1. Istniejąca ulica Artyleryjska o klasie ulicy lokalnej – jednojezdniowa, o 2 pasach ruchu, zapewniająca dojazd do istniejącego i projektowanego zainwestowania – do trwałej adaptacji.

2. Przebieg linii rozgraniczających przedstawiono w rysunku planu.

3. Istniejąca zieleń wysoka wzdłuż ulicy – do zachowania.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 25

Zasady parcelacji terenów

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

2. Zasady dokonywania podziałów nieruchomości, zmian granic istniejących nieruchomości i dopuszczane korekty przebiegów granic podziałów parcelacyjnych określono poprzez przedstawione w rysunku planu przebiegi ustalonych i orientacyjnych linii rozgraniczających oraz proponowane linie wtórnych podziałów parcelacyjnych.

§ 26

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

R o z d z i a ł 5

Ustalenia końcowe

§ 27

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Legnicy zatwierdzonego uchwałą nr LIX/422/94 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego z 1994 r. Nr 15, poz. 113).

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW DOROSZ

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2001 r. (poz. 235)