231

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 268 stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, położonej we wsi Przygórze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

Ulicy tworzonej na gruntach położonych we wsi Przygórze, w granicy działki nr 268 nadać nazwę ulicy Osiedle.

§ 2

Nieruchomości położone we wsi Przygórze otrzymują numerację:

1) do ulicy Osiedle zalicza się dotychczasowe numery porządkowe nieruchomości Przygórze Osiedle od
nr 1 do nr 12a,

2) nieruchomościom oznaczonym dotychczas numerami porządkowymi: Przygórze 214, Przygórze 215, Przygórze 218g, Przygórze 218f, Przygórze 218e, Przygórze 218d, Przygórze 218c, Przygórze 218b, Przygórze 218a nadaje się odpowiednio nowe numery porządkowe nieruchomości: Przygórze, ul. Osiedle 13, Przygórze, ul. Osiedle 14, Przygórze, ul. Osiedle 15, Przygórze, ul. Osiedle, 16, Przygórze, ul. Osiedle 17, Przygórze, ul. Osiedle 18, Przygórze, ul. Osiedle 19, Przygórze, ul. Osiedle 20, Przygórze, ul. Osiedle 21 zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Zarządu Gminy Nowa Ruda oraz na terenie sołectw Gminy Nowa Ruda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
TERESA PAŹDZIERNIAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 231)

Oznaczenie numerów porządkowych nieruchomości położonych
w Przygórzu przy ulicy Osiedle

Oznaczenie nieruchomości według
ewidencji gruntów – numer działki,
numer księgi wieczystej

Dotychczasowy numer
porządkowy nieruchomości

Nowy numer porządkowy
nieruchomości

 

1. Działka nr 163, KW 2693

2. Działka nr 162/12, KW 4778

3. Działka nr 162/11, KW 23275

4. Działka nr 162/10, KW 4781

5. Działka nr 162/9, KW 4777

6. Działka nr 162/8, KW 4780

7. Działka nr 162/7, KW 13677

8. Działka nr 162/6, KW 3999

9. Działka nr 162/5, KW 3997

10. Działka nr 162/4, KW 4000

11. Działka nr 162/3, KW 4001

12. Działka nr 162/2, KW 3998

13. Działka nr 162/1, KW 18399

14. Działka nr 161/2, KW 12659

15. Działka nr 161/3, KW 12659

16. Działka nr 160/1, KW 3972

17. Działka nr 160/2, KW 3974

18. Działka nr 160/3, KW 19921

19. Działka nr 160/4, KW 18411

20. Działka nr 159/14, KW 3976

21. Działka nr 159/13, KW 3977

22. Działka nr 159/12, KW 4241

23. Działka nr 159/11, KW 18370

24. Działka nr 159/10, KW 4521

25. Działka nr 159/9, KW 9882

26. Działka nr 159/8, KW 4711

27. Działka nr 159/7, KW 9880

28. Działka nr 159/6, KW 4053

29. Działka nr 159/5, KW 9879

30. Działka nr 159/4, KW 9884

31. Działka nr 159/3, KW 9881

32. Działka nr 159/2, KW 9883

33. Działka nr 159/1

 

Przygórze 218a

Przygórze 218b

Przygórze 218c

Przygórze 218d

Przygórze 218e

Przygórze 218f

Przygórze 218g

Przygórze Osiedle 12a

Przygórze Osiedle 12

Przygórze Osiedle 11a

Przygórze Osiedle 11

Przygórze Osiedle 10a

Przygórze Osiedle 10

Przygórze 215

Przygórze 214

Przygórze Osiedle 9a

Przygórze Osiedle 9

Przygórze Osiedle 8a

Przygórze Osiedle 8

Przygórze Osiedle 7a

Przygórze Osiedle 7

Przygórze Osiedle 6a

Przygórze Osiedle 6

Przygórze Osiedle 5a

Przygórze Osiedle 5

Przygórze Osiedle 4a

Przygórze Osiedle 4

Przygórze Osiedle 3a

Przygórze Osiedle 3

Przygórze Osiedle 2a

Przygórze Osiedle 2

Przygórze Osiedle 1a

Przygórze Osiedle 1

 

Przygórze, ul.Osiedle 21

Przygórze, ul.Osiedle 20

Przygórze, ul.Osiedle 19

Przygórze, ul.Osiedle 18

Przygórze, ul.Osiedle 17

Przygórze, ul.Osiedle 16

Przygórze, ul.Osiedle 15

Przygórze, ul.Osiedle 12a

Przygórze, ul.Osiedle 12

Przygórze, ul.Osiedle 11a

Przygórze, ul.Osiedle 11

Przygórze, ul.Osiedle 10a

Przygórze, ul.Osiedle 10

Przygórze, ul.Osiedle 14

Przygórze, ul.Osiedle 13

Przygórze, ul.Osiedle 9a

Przygórze, ul.Osiedle 9

Przygórze, ul.Osiedle 8a

Przygórze, ul.Osiedle 8

Przygórze, ul.Osiedle 7a

Przygórze, ul.Osiedle 7

Przygórze, ul.Osiedle 6a

Przygórze, ul.Osiedle 6

Przygórze, ul.Osiedle 5a

Przygórze, ul.Osiedle 5

Przygórze, ul.Osiedle 4a

Przygórze, ul.Osiedle 4

Przygórze, ul.Osiedle 3a

Przygórze, ul.Osiedle 3

Przygórze, ul.Osiedle 2a

Przygórze, ul.Osiedle 2

Przygórze, ul.Osiedle 1a

Przygórze, ul.Osiedle 1