230

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 5 stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, położonej we wsi Bożków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1

Ulicy tworzonej na gruntach położonych we wsi Bożków, w granicy działki nr 5 nadać nazwę ulicy Koszyn.

§ 2

Nieruchomości położone we wsi Bożków otrzymują numerację :

1) do ulicy Koszyn zalicza się dotychczasowe numery porządkowe nieruchomości Bożków Koszyn od nr 1 do nr 20,

2) nieruchomościom oznaczonym dotychczas numerami porządkowymi: Bożków 228, Bożków 229, Bożków 230, Bożków 231, Bożków 232, Bożków 250c, Bożków 250d nadaje się odpowiednio nowe numery porządkowe nieruchomości: Bożków,
ul. Koszyn 25, Bożków, ul. Koszyn 24, Bożków,
ul. Koszyn 23, Bożków, ul. Koszyn 22, Bożków,
ul. Koszyn 21, Bożków, ul. Koszyn 26, Bożków,
ul. Koszyn 27 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Zarządu Gminy Nowa Ruda oraz na terenie sołectw Gminy Nowa Ruda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
TERESA PAŹDZIERNIAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 230)

Oznaczenie numerów porządkowych nieruchomości położonych
w Bożkowie przy ulicy Koszyn

Oznaczenie nieruchomości według

ewidencji gruntów – numer działki,

numer księgi wieczystej

Dotychczasowy numer

porządkowy nieruchomości

Nowy numer porządkowy
nieruchomości

1

2

3

1. Działka nr 8/6, KW 3937

2. Działka nr 8/7, KW 3938

3. Działka nr 8/5, KW 3936

4. Działka nr 8/4, KW 3935

5. Działka nr 8/3

6. Działka nr 8/2, KW 1865

7. Działka nr 8/1, KW 1866

8. Działka nr 6/6, KW 1755

9. Działka nr 6/5, KW 1756

Bożków 229

Bożków 228

Bożków 230

Bożków 231

Bożków 232

Bożków Koszyn 1

Bożków Koszyn 2

Bożków Koszyn 3

Bożków Koszyn 4

Bożków, ul.Koszyn 24

Bożków, ul.Koszyn 25

Bożków, ul.Koszyn 23

Bożków, ul.Koszyn 22

Bożków, ul.Koszyn 21

Bożków, ul.Koszyn 1

Bożków, ul.Koszyn 2

Bożków, ul.Koszyn 3

Bożków, ul.Koszyn 4

cd. tabeli

1

2

3

10. Działka nr 6/4, KW 1757

11. Działka nr 6/3, KW 1758

12. Działka nr 6/2, KW 1759

13. Działka nr 6/1, KW 1760

14. Działka nr 1/15, KW 1764

15. Działka nr 1/14, KW 1765

16. Działka nr 1/13, KW 1766

17. Działka nr 1/12, KW 1767

18. Działka nr 1/8, KW 1870

19. Działka nr 1/7, KW 1763

20. Działka nr 1/25, KW 1869

21. Działka nr 1/24

22. Działka nr 1/5, KW 1762

23. Działka nr 1/4, KW 2291

24. Działka nr 1/3, KW 1868

25. Działka nr 1/18, KW 1867

26. Działka nr 1/21, KW 1761

27. Działka nr 4/5

28. Działka nr 4/7

Bożków Koszyn 5

Bożków Koszyn 6

Bożków Koszyn 7

Bożków Koszyn 8

Bożków Koszyn 9

Bożków Koszyn 10

Bożków Koszyn 11

Bożków Koszyn 12

Bożków Koszyn 13

Bożków Koszyn 14

Bożków Koszyn 15

Bożków Koszyn 15a

Bożków Koszyn 16

Bożków Koszyn 17

Bożków Koszyn 18

Bożków Koszyn 19

Bożków Koszyn 20

Bożków 250c

Bożków 250d

Bożków, ul.Koszyn 5

Bożków, ul.Koszyn 6

Bożków, ul.Koszyn 7

Bożków, ul.Koszyn 8

Bożków, ul.Koszyn 9

Bożków, ul.Koszyn 10

Bożków, ul.Koszyn 11

Bożków, ul.Koszyn 12

Bożków, ul.Koszyn 13

Bożków, ul.Koszyn 14

Bożków, ul.Koszyn 15

Bożków, ul.Koszyn 15a

Bożków, ul.Koszyn 16

Bożków, ul.Koszyn 17

Bożków, ul.Koszyn 18

Bożków, ul.Koszyn 19

Bożków, ul.Koszyn 20

Bożków, ul.Koszyn 26

Bożków, ul.Koszyn 27