228

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach, stanowiącej własność Gminy Łagiewniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się stawkę za odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach

2,80 zł/m3 netto + 7% VAT = 3,00 zł/m3.

2. Stawka za 1 m3 ścieków została ustalona w oparciu o badania labolatoryjne wskaźników zanieczyszczeń ścieków przemysłowych:

– PH – 6,06

– zawiesina – 290 g/m3,

– BZT 5 – 1624 g/O2/m3,

– CHZT – 3100 g/O2/m3,

– Fosfor – do 15 g P/m3,

– Azot – do 50 g N/m3,

– Wapń – do 300 g Ca/m3.

3. Maksymalna zdolność przerobowa oczyszczalni ścieków przy podanych wskaźnikach zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wynosi 1.200 m3/dobę.

§ 2

1. Ustala się stawki dopłat do 1 m3 ścieków przemysłowych przy stężeniach wyższych od wskaźników przyjętych w § 1 pkt 2.

Maks. ilość przyj.

ścieków [m3/d] do

Wskaźnik PH

w przedziale

Ładunek CHZT

[g/O2/m3]

Kwota dopłaty do stawki podstawowej

[zł/m3]

1200

od 6 do 9

3100

bez dopłaty wg uchwały Rady Gminy

900

od 6 do 9

4200

0,40

700

od 6 do 9

5300

0,80

600

od 6 do 9

6200

1,75

500

od 6 do 9

7500

2,50

400

od 6 do 9

9300

3,50

2. Dopłaty ustala się w związku z chemicznym zapotrzebowaniem na tlen (CHZT) i biologicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5) dodatkowym zużyciem energii elektrycznej, środków chemicznych i zwiększonej ilości powstałego osadu.

§ 3

1. Opłatę za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Łagiewniki nalicza
i pobiera Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach.

2. Naliczanie dodatkowych opłat dokonywane będzie w oparciu o wyniki badań fizyko-chemicznych ścieków.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Gminy Łagiewniki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JERZY NIŻAŁOWSKI