227

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Do uchwały nr IV/30/99 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie określa się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki oraz uchwały nr VIII/71/99 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia
28 maja 1999 r., w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały, i uchwały nr XVII/133/00 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 marca 2000 r., w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały, uchwały nr XXIV/186/00 Rady Gminy Lewin Kłodzki, w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały, wprowadza się zmianę, że § 12 otrzymuje brzmienie: Rada Gminy wyraża zgodę na udzielanie bonifikat przez Zarząd nabywcom lokali mieszkalnych komunalnych, dotychczasowym najemcom, w wysokości do 99%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ ŻYŁA