226

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 17 grudnia 2001 r.

w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Borów: nr XXXI/195/2001, nr XXXI/ /196/2001, nr XXXI/197/2001, nr XXXI/198/2001, nr XXXI/199/2001, nr XXXI/200/2001, nr XXXI/201/2001, nr XXXI/202/2001, nr XXXI/203/ /2001, nr XXXI/204/2001, nr XXXI/205/2001, nr XXXI/206/2001,
nr XXXI/207/2001, nr XXXI/208/2001, nr XXXI/209/2001, nr XXXI/210/ /2001, nr XXXI/211/2001, nr XXXI/212/2001, nr XXXI/213/2001, nr XXXI/214/2001, nr XXXI/215/2001, nr XXXI/216/2001, nr XXXI/217/ /2001, nr XXXI/218/2001, nr XXXI/219/2001 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie nadania statutu sołectwom na terenie gminy Borów

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwałach Rady Gminy Borów podjętych w dniu 19 września 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

– skreśla się w załącznikach do uchwał Rady Gminy Borów: nr XXXI/195/2001, nr XXXI/196/2001,
nr XXXI/197/2001, nr XXXI/198/2001, nr XXXI/ /199/2001, nr XXXI/200/2001, nr XXXI/201/ /2001, nr XXXI/202/2001, nr XXXI/203/2001, nr XXXI/204/2001, nr XXXI/205/2001, nr XXXI/ /206/2001, nr XXXI/207/2001, nr XXXI/208/ /2001, nr XXXI/209/2001, nr XXXI/210/2001, nr XXXI/211/2001, nr XXXI/212/2001, nr XXXI/ /213/2001, nr XXXI/214/2001, nr XXXI/215/ /2001, nr XXXI/216/2001, nr XXXI/217/2001, nr XXXI/218/2001, nr XXXI/219/2001 dotychczasową treść § 33 i zastępuje się następującą treścią: “Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują: Rada Gminy Borów i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Borów,”,

– skreśla się w załącznikach do uchwał Rady Gminy Borów: nr XXXI/195/2001, nr XXXI/196/2001,
nr XXXI/197/2001, nr XXXI/198/2001, nr XXXI/ /199/2001, nr XXXI/200/2001, nr XXXI/201/ /2001, nr XXXI/202/2001, nr XXXI/203/2001, nr XXXI/204/2001, nr XXXI/205/2001, nr XXXI/ /206/2001, nr XXXI/207/2001, nr XXXI/208/ /2001, nr XXXI/209/2001, nr XXXI/210/2001, nr XXXI/211/2001, nr XXXI/212/2001, nr XXXI/ /213/2001, nr XXXI/214/2001, nr XXXI/215/ /2001, nr XXXI/216/2001, nr XXXI/217/2001, nr XXXI/218/2001, nr XXXI/219/2001 w całości treść § 35 i § 36.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Borów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK KURIATA