225

UCHWAŁA RADY GMINY W KOSTOMŁOTACH

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/196/01 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 22 maja 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy w Kostomłotach uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXX/196/01 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Kostomłoty w sposób następujący:

w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach

Siedziba: Kostomłoty, ul. Wrocławska 10.

Obwód: Kostomłoty, Paździorono, Osieczyna, Zabłoto, Jakubkowice, Siemidrożyce, Szymanowice, Sobkowice, Wilków Średzki, Wnorów, Samsonowice, Jenkowice, Piersno, Samborz oraz od klas IV do VI Piotrowice”,

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – prowadzona w ramach programu “Mała Szkoła”.

Siedziba: Piotrowice 31. Obwód: Piotrowice”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAZIMIERZ ŁAPA