221

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długołęka nr VIIIL/339/2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę Rady Gminy Długołęka nr VIIIL/339/ /2001 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Długołęka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ KRZYŻANOWSKI