220

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Długołęka, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z następujących powodów:

1) wcześniejsze zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) przerwy w pracy szkoły trwającej dłużej niż dwa tygodnie.

§ 2

1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek oświatowych w danym okresie roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązkowego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć odpowiednio zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.

3. Plan zajęć ustalony wg zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości.

§ 3

1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponadtygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w § 2 ust. 1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin dla całego okresu zatrudnienia.

§ 4

Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nierealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienionych w § 1 uchwały, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć realizowane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

§ 5

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Długołęka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ POLAK