214

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/33/94 z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Żarowie (zmienionej: uchwałą nr XII/93/95 z dnia 27 kwietnia 1995 r., uchwałą nr XVIII/132/95 z dnia 5 października
1995 r., uchwałą nr XXXIX/243/97 z dnia 13 marca 1997 r., uchwałą nr LIII/327/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

a) Referatem Spraw Lokalowych, Działalności i Inicjatyw Gospodarczych,

b) Referatem Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,

c) samodzielnymi stanowiskami,

d) Strażą Miejską w Żarowie.”,

2) w § 7 w punkcie 1 lit. j otrzymuje brzmienie:

“j) nadzoruje prowadzenie spraw osobowych pracowników”,

3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY – FB:

a) stanowisko ds. księgowości budżetowej (z-ca Skarbnika Gminy),

b) stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych,

c) stanowisko ds. poboru i księgowości podatkowej,

d) stanowisko ds. rachuby i dokumentacji płac,

e) stanowisko ds. księgowości pozabudżetowej,

f) stanowisko ds. księgowości budżetowej, podatków i opłat lokalnych,

g) stanowisko ds. księgowości budżetowej,

h) stanowisko ds. księgowości i podatku VAT,

i) kasjer.”,

4) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Biuro Rady Miejskiej i Zarządu Miasta – BRMiZM:

a) stanowisko ds. obsługi Rady,

b) stanowisko ds. obsługi Zarządu i kadr”,

5) w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

“4. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUN-TAMI – GPOSiGG:

a) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami na terenie miasta,

b) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami na terenie wsi,

c) stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,

d) stanowisko ds. leśnictwa”,

6) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

“5. REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – IT:

a) stanowisko ds. infrastruktury technicznej,

b) stanowisko ds. budownictwa,

c) stanowisko ds. inwestycji”,

7) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6. REFERAT SPRAW LOKALOWYCH, DZIA-ŁALNOŚCI I INICJATYW GOSPODARCZYCH – SLDiIG:

a) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

b) stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych,

c) stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu, usług, sportu i turystyki,

d) stanowisko ds. promocji gminy”,

8) w § 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“7. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH – SO:

a) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

b) stanowisko ds. ewidencji ludności,

c) stanowisko ds. dowodów osobistych”,

9) w § 10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9. STANOWISKA SAMODZIELNE:

a) radca prawny,

b) stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowości i pożarnictwa,

c) stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień”,

10) w § 12 w punkcie 1:

– po słowach “sprawy związane z funkcjonowaniem Urzędu” wykreśla się słowa: “kadrowe pracowników Urzędu i kierowników miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych”,

– lit. b) otrzymuje brzmienie:

“b) prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową sekretariatu”,

– lit. g) otrzymuje brzmienie:

“g) zapewnia prawidłową obsługę interesantów przez Urząd”,

– wykreśla się lit. c), e), ł), s), z),

11) w § 12 w punkcie 3:

– słowa “Biuro Rady Miejskiej” zastępuje się słowami: “Biuro Rady Miejskiej i Zarządu Miasta”,

– lit. a) otrzymuje brzmienie:

“a) organizuje sesje Rady i posiedzenia Zarządu”,

– lit. b) otrzymuje brzmienie:

“b) sporządza projekty porządku dziennego i protokoły z obrad sesji Rady i posiedzeń Zarządu, przekazuje Zarządowi uchwały Rady oraz interpelacje, protokoły i wnioski radnych oraz komisji”,

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

“c) prowadzi rejestr uchwał Rady i Zarządu oraz zbiór interpelacji, wniosków, opinii radnych i komisji”,

– lit. e) otrzymuje brzmienie:

“e) zapewnia prawidłowe przygotowanie materiałów na sesję Rady, posiedzenia komisji oraz posiedzenia Zarządu”,

– lit. m) otrzymuje brzmienie:

“m) przekazuje właściwym organom i jednostkom uchwały Rady i Zarządu”,

– po lit. n) dodaje się lit. o) w brzmieniu:

“o) prowadzi sprawy kadrowe i sprawy płac osób zatrudnionych w Urzędzie w porozumieniu z Referatem Finansowo-Budżetowym”,

12) w § 12 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – realizuje zadania związane z gospodarką gruntami, budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym i ochroną środowiska, a w szczególności:

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) sprzedaje, przekazuje w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę grunty gminne,

b) przekazuje odpłatnie w zarząd grunty gminne komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,

c) sprzedaje wolne budynki, lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne urządzenia na zasadach i w trybie ustalonym przez Radę Miejską oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw,

d) sprzedaje działki budowlane,

e) tworzy zasoby gruntów na cele zabudowy wsi i miasta, ustala ceny działek i przygotowuje umowy w sprawie ich zbycia,

f) nabywa grunty niezbędne do działalności gminy związane z wykonywaniem zadań własnych,

g) ustala granice gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne lub jednorodzinne,

h) zleca opracowania geodezyjne i projektowe dla utworzonych zasobów gruntów przed przystąpieniem do ich zabudowy,

i) powołuje biegłych do wyceny nieruchomości oraz urządzeń i sieci uzbrojenia terenów przeznaczonych do sprzedaży,

j) wykonuje prawo pierwokupu nieruchomości,

k) zarządza odebranie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste,

l) prowadzi postępowanie administracyjne w celu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne,

m) prowadzi sprawy podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

n) prowadzi postępowanie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym,

o) sporządza wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych o odłączenie i zamknięcie ksiąg wieczystych oraz urządzanie nowych ksiąg na nieruchomości stanowiące mienie gminy,

p) występuje z wnioskami o zmianę klasyfikacji gruntów komunalnych,

q) prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

r) przygotowuje projekty uchwał dotyczących: trybu i warunków sprzedaży nieruchomości lub oddania w dzierżawę; opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę; opłat za niewykorzystanie gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem i inne wynikające z zakresu działalności referatu,

s) współpracuje z Polskim Związkiem Działkowców oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W zakresie ochrony i rekultywacji gruntów:

a) przygotowuje materiały do wniosków o celowości wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, niezbędne do wydania opinii przez Zarząd,

b) przygotowuje wnioski do Starostwa Powiatowego o rekultywację gruntów,

c) prowadzi sprawy dotyczące zakupu wapna nawozowego dla rolników, finansowanego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska:

a) opracowuje projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, podaje do publicznej wiadomości oraz uzgadnia z zainteresowanymi organami administracji państwowej, właściwymi organami wojskowymi
i właściwymi organami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) dokonuje okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu i oceny aktualności tego planu,

c) wydaje decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) uzgadnia lokalizacje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,

e) wydaje postanowienia o zgodności wstępnych projektów podziału terenu z ustaleniami planu miejscowego,

f) wydaje decyzję o usunięciu lub ograniczeniu negatywnych czynników oddziaływania na środowisko,

g) uwzględnia potrzeby w zakresie ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach społeczno-gospo-darczych rozwoju miasta i gminy, przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

h) organizuje doraźne kontrole i załatwia indywidualne sprawy obywateli w zakresie ochrony środowiska,

i) prowadzi sprawy związane z oznaczeniem nieruchomości numerami porządkowymi,

j) prowadzi sprawy związane z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,

k) w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym wydaje pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie mienia komunalnego, z wyjątkiem spraw, w których inwestorem jest gmina oraz wydaje zaświadczenia stwierdzające samodzielność lokalu mieszkalnego,

13) w § 12 w punkcie 5:

– po słowach: “inwestycji gminnych” dodaje się słowa: “a także z zakresu infrastruktury technicznej gminy, w tym linii energetycznych, telefonicznych, oświetlenia drogowego, dróg oraz innych urządzeń komunalnych i obiektów użyteczności publicznej”,

– wykreśla się słowa “komunikacji i drogownictwa”,

– lit. a) otrzymuje brzmienie:

“a) w celu wyłonienia wykonawców organizuje i przeprowadza postępowanie przetargowe, przygotowuje niezbędne informacje i materiały, udziela zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych”,

– lit. e) otrzymuje brzmienie:

“e) prowadzi i koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg”,

– lit. g) otrzymuje brzmienie:

“g) koordynuje działania odnośnie skutków usuwania powodzi, dokonuje przeglądu urządzeń zabezpieczających, w tym wałów przeciwpowodziowych”,

– lit. h) otrzymuje brzmienie:

“h) wspomaga działalność Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej poprzez zlecanie wykonawstwa robót melioracyjnych, dokonywanie obmiarów i odbiorów technicznych wykonanych prac, pozyskiwanie dotacji, ściąganie należności
z tytuły obowiązkowych składek, dokonywanie przeglądów urządzeń melioracji wodnych”,

– lit. i) otrzymuje brzmienie:

“i) przygotowuje materiały do programów przedakcesyjnych związanych z Unią Europejską”,

– lit. j) otrzymuje brzmienie:

“j) przygotowuje wstępne materiały związane z utworzeniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Żarów”,

– dodaje się lit. k) w brzmieniu:

“k) prowadzi roboty publiczne”,

14) w § 12 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

“Referat Spraw Lokalowych, Działalności i Inicjatyw Gospodarczych:

a) gospodaruje gminnymi zasobami lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

b) przygotowuje projekty uchwał w zakresie gospodarowania zasobami lokali mieszkalnych
i użytkowych stanowiących mienie gminy,

c) nadzoruje sprawy związane z administracją cmentarzy komunalnych,

d) współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych, Zakładem Gospodarki Lokalowej oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie gospodarki komunalnej oraz prowadzi częściowy nadzór nad prawidłowością działalności tych zakładów,

e) załatwia sprawy związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową dotyczącą wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na terenie gminy,

f) prowadzi sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi,

g) ewidencjonuje działalność gospodarczą,

h) wydaje określone przepisami ustaw szczególnych zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych,

i) przygotowuje projekty uchwał w zakresie wynikającym z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

j) prowadzi targowisko miejskie,

k) nadzoruje i kontroluje działalność handlową i usługową na terenie gminy, w zakresie prawidłowości funkcjonowania, czasu pracy placówek,

l) realizuje zadania gminy w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, w tym celu współpracuje z wszelkimi organizacjami na terenie gminy,

m) realizuje zadania w zakresie turystyki,

n) inspiruje i prowadzi działalność promocyjną i reklamową gminy,

o) współpracuje z organizacjami pozarządowymi.”,

15) w § 12 w punkcie 7 po lit. o) dopisuje się lit. p)  w brzmieniu:

“p) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych”,

16) w § 12 w punkcie 8 – samodzielne stanowiska:

– ppkt 2 łączy się z ppkt 3 i oznacza jako ppkt 2 o nazwie Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Wojskowości i Pożarnictwa”,

– jako ppkt 3 wpisuje się: “Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki Uzależnień” wraz z:

lit. a), b), c) w brzmieniu:

“a) realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz profilaktyką innego rodzaju uzależnień,
w szczególności dotyczących narkomanii,

b) realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) prowadzi punkt interwencji kryzysowej w Żarowie”,

– wykreśla się w całości ppkt 4 o nazwie: “Inspektor ds. BHP i ppoż.”,

17) w § 12 w punkcie 7, po lit. o) dopisuje się lit. p) w brzmieniu:

“p) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych”,

18) w § 12 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

“9. Straż Miejska:

Zadania Straży Miejskiej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz regulamin Straży Miejskiej w Żarowie”,

19) w § 18 w punkcie 3 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

“e) datę wejścia w życie”.

§ 2

W pozostałej części uchwała, o której mowa w § 1, pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żarów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
HELENA SŁOWIK