209

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Złoty Stok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Statut Gminy Złoty Stok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Złotym Stoku.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej:

– nr V/30/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy,

– nr VIII/42/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy,

– nr XX/138/2000 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Złotym Stoku: nr V/30/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i nr VIII/42/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy,

– nr XXVII/204/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy, z tym że przepisy § 12 ust. 3, § 16 ust. 1, 2 i 3 oraz § 24 ust. 2 i § 26 ust. 3 statutu przyjętego uchwałą nr V/30/ /99 z późniejszymi zmianami mają zastosowanie do końca kadencji Rady, w czasie której ww. uchwała weszła w życie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z tym że przepisy § 5 ust. 2, § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 i § 17 ust. 2 i 4 statutu przyjętego uchwałą nr XXX/216/2001 mają zastosowanie do kadencji następującej po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ KOŚCIÓŁEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 209)

STATUT Gminy Złoty Stok

zmiany wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gmina obejmuje obszar 75 km2, który przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

2. W skład gminy wchodzą:

1) Miasto:

a) Złoty Stok,

2) sołectwa:

a) Błotnica,

b) Chwalisław,

c) Laski,

d) Mąkolno,

e) Płonica.

3. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Złoty Stok.

§ 2

Gmina posiada herb, którego wizerunek określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

R o z d z i a ł II

Władze gminy

§ 3

Mieszkańcy Gminy uczestniczą w sprawowaniu władzy:

1) bezpośrednio – poprzez udział w wyborach samorządowych i referendach,

2) pośrednio – za pośrednictwem organów Gminy.

§ 4

Organami Gminy są:

1. Rada Miejska w Złotym Stoku.

2. Zarząd Miejski w Złotym Stoku.

Rada Miejska

§ 5

1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska.

2. W skład Rady wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich.

3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

§ 6

1. Rada obraduje na sesjach, rozstrzygając wszystkie sprawy pozostające w jej właściwości w drodze uchwał.

2. Sesje Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady.

3. Sesje Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed jej odbyciem o miejscu, terminie i tematyce obrad.

4. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu spoza składu Rady, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. W sesjach Rady uczestniczą również osoby wyznaczone przez Zarząd do referowania sprawy i udzielania wyjaśnień oraz inne osoby zaproszone imiennie przez przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący.

2. Przewodniczący rozpoczyna sesję, po stwierdzeniu, że na sali jest obecnych co najmniej 50% radnych.

3. Po otwarciu obrad przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad
i przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad.

4. Jeżeli w trakcie obrad liczba radnych obecnych na sali zmniejszy się poniżej ustawowego składu Rady, obrad nie przerywa się, jednak podejmowanie uchwał nie jest możliwe.

5. Z wnioskiem o zmianę proponowanego porządku obrad może wystąpić radny, komisja Rady, Zarząd, klub radnych.

6. Porządek obrad winien zawierać punkt: zapytania i wolne wnioski. Radny ma prawo żądać w tym punkcie udzielenia wyjaśnień od przewodniczących organów gminy lub kierowników jednostek organizacyjnych gminy we wszystkich sprawach pozostających we właściwości gminy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w czasie trwania sesji, radny otrzymuje odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni.

7. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, dbając w szcze-gólności nad ich sprawnym przebiegiem, aby wszystkie punkty porządku mogły być rozpatrzone z należytą starannością.

8. Radny może zabierać głos, po udzieleniu go przez przewodniczącego.

9. Przewodniczący może zabrać głos w każdej chwili, w szczególności może odebrać głos radnemu, jeśli jego wypowiedź odbiega od tematu dyskusji.

10. Wnioski dotyczące propozycji poprawek do projektów uchwał składa się na piśmie przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem sesji, chyba że Rada postanowi inaczej. Jeśli rozpatrywany będzie projekt uchwały, która nie była uprzednio opiniowana przez komisję, poprawki do uchwały może złożyć wnoszący projekt uchwały, klub radnych, Zarząd oraz każdy radny.

11. Dyskusję przeprowadza się łącznie nad wszystkimi wnioskami.

12. Wnioski formalne mogą być zgłaszane w każdym punkcie obrad.

13. Dyskusji nad wnioskami formalnymi nie przeprowadza się.

14. Wnioski formalne w szczególności mogą dotyczyć:

1) sprawdzenia kworum,

2) zmiany porządku dziennego,

3) zakończenia dyskusji,

4) zarządzenia przerwy,

5) przeliczenia głosów,

6) przestrzegania procedury i porządku obrad,

7) usunięcia oczywistych omyłek w projektach uchwał.

§ 8

1. Posiedzenia sesji są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, który prowadzi obrady.

2. Protokół wyłożony jest w siedzibie Rady od 14 dnia po odbyciu sesji.

3. Każdy radny w terminie jednego miesiąca od dnia wyłożenia protokołu może wnieść pisemne zastrzeżenia dotyczące jego treści. Zastrzeżenia te pozostają integralną częścią protokołu. Na ostatniej stronie protokołu przewodniczący Rady umieszcza wzmiankę zawierającą datę i nazwisko radnego, który wniósł zastrzeżenia.

§ 9

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach, podejmując uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania.

4. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

5. Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

6. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskuje większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

§ 10

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:

1) co najmniej trzech radnych,

2) klub radnych,

3) komisja Rady,

4) Zarząd Miasta.

2. Inicjatywa uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, winna być przedstawiona Zarządowi celem przygotowania projektu uchwały.

3. Projekty uchwał przedkładane Radzie są uprzednio opiniowane przez radcę prawnego i właściwe komisje Rady. W sytuacjach uzasadnionych Rada może rozpatrzyć projekt uchwały bez opinii komisji.

4. Uchwały Rady podpisywane są przez przewodniczącego Rady i ogłaszane przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

5. W przypadkach określonych prawem uchwały ogłasza się w dzienniku urzędowym województwa.

Kluby radnych

§ 11

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące nie mniej niż 3 członków.

2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

3. O utworzeniu klubu jego przewodniczący powiadamia niezwłocznie przewodniczącego Rady, informując na piśmie o składzie i sposobie komunikowania się z klubem.

4. Przewodniczący Rady informuje radnych na najbliższej sesji o powstaniu klubu.

5. Przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz.

6. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Zakończenie kadencji Rady jest równoznaczne z rozwiązaniem klubów.

7. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

8. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Jawność działania organów Gminy

§ 12

1. Posiedzenia Rady i komisji Rady są jawne, o ile jawność nie zostaje wyłączona z mocy prawa.

2. Każdy obywatel ma prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady bez prawa głosu. Publiczność zajmuje miejsca wskazane przez przewodniczącego Rady lub komisji.

3. Tematyka i terminy sesji Rady są podawane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem sesji.

4. Tematyka i terminy posiedzeń komisji Rady są podawane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem sesji.

5. Każdy zainteresowany (obywatel) ma prawo wglądu do protokołów z sesji, posiedzeń Zarządu i komisji Rady, uchwał Rady i Zarządu oraz innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych Gminy.

6. Dokumenty wymienione w ust. 5, takie jak: protokoły z sesji, posiedzeń Zarządu i komisji Rady, uchwały Rady i Zarządu są udostępniane do wglądu w pomieszczeniu Rady (pok. nr 15) we wtorki i czwartki w godz. 1100 do 1500, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu. Zainteresowani mogą robić notatki oraz sporządzać odpisy z przeglądanych dokumentów.

7. Pozostałe dokumenty udostępniane są na wniosek zainteresowanego złożony na piśmie, następnego dnia (roboczego) po złożeniu wniosku, w pomieszczeniu komórki organizacyjnej, w której dokumenty są przechowywane. Zainteresowani mogą robić notatki oraz sporządzać odpisy z przeglądanych dokumentów.

8. Dokumenty wymienione w ust. 5 nie mogą być wynoszone poza miejsce udostępnienia.

Komisje Rady

§ 13

1. Rada powołuje następujące stałe komisje i wybiera ich składy osobowe:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetowa,

3) Komisja Edukacji i Spraw Społecznych,

4) Komisja Gospodarki i Ekologii.

2. Na zasadach określonych w § 14 Rada może tworzyć komisje doraźne, ustalając zakres ich działania i skład osobowy.

§ 14

1. Komisje liczą od 5 do 8 członków.

2. Przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji wybiera Rada.

3. Radny może być jednocześnie członkiem najwyżej 2 komisji stałych i 1 komisji doraźnej.

4. Komisje przedkładają Radzie roczne plany pracy celem zatwierdzenia.

5. Posiedzenia komisji zgodnie z planem zwołuje przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu lub przewodniczącego komisji zwołuje nadzwyczajne posiedzenia komisji. Przepis § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 15

Do zadań komisji należy:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) przedkładanie dezyderatów organom Gminy.

Komisja Rewizyjna

§ 16

1. Komisja Rewizyjna wykonuje funkcje kontrolne na zlecenie Rady oraz zgodnie z planem pracy.

2. O terminie i tematyce posiedzeń komisji zawiadamia się jej członków na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W sytuacjach szczególnych w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem komisji.

3. Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli na piśmie w formie protokołu.

Zarząd Miasta

§ 17

1. Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd Miasta.

2. Zarząd Miasta składa się z 3 osób, w tym: Burmistrza, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu, zastępcy Burmistrza oraz 1 członka Zarządu.

3. Burmistrz zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd.

6. Członkom Zarządu przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez Radę odrębną uchwałą.

7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły są przechowywane w Urzędzie Miejskim.

§ 18

1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków Zarządu pod obrady Rady,

2) przygotowywanie i składanie sprawozdań z pracy Zarządu na sesji Rady.

2. Zasady oraz tryb wyboru i odwołania Burmistrza określa ustawa.

3. W uchwale o wyborze Burmistrza Rada określa jego wynagrodzenie wg obowiązujących przepisów.

§ 19

Pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni są na podstawie:

1) wyboru – Burmistrz, zastępca Burmistrza,

2) powołania – Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

3) mianowania – osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz stanowiska samodzielne zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,

4) umowy o pracę – pozostali pracownicy Urzędu.

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 20

1. Na terenie gminy działają jednostki pomocnicze – sołectwa:

1) Błotnica,

2) Chwalisław,

3) Laski,

4) Mąkolno,

5) Płonica.

§ 21

1. Utworzenie jednostki pomocniczej następuje w dro-dze uchwały Rady poprzedzonej następującym postępowaniem:

1) inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej należy do organu Gminy lub do 10% mieszkańców obszaru, który jednostka ma obejmować,

2) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Zarząd w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) po uzgodnieniu, o którym mowa powyżej, Zarząd przeprowadza konsultacje z mieszkańcami.

2. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej powinna określać: jej obszar, granice, siedzibę władz, nazwę, sposób opublikowania uchwały i sposób wejścia w życie.

3. Do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy statutu, dotyczące ich tworzenia.

§ 22

1. Rada, niezwłocznie po utworzeniu jednostki pomocniczej uchwala jej statut.

2. Statut jednostki pomocniczej określa organizację i zakres jej działania, a w szczególności:

1) organy i zakres ich kompetencji,

2) zadania jednostki pomocniczej,

3) zasady przekazywania środków budżetowych,

4) zasady przekazywania jej mienia komunalnego,

5) sposób zarządzania mieniem komunalnym i rozporządzania dochodami z tego źródła,

6) szczegółowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej,

7) zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej, względem mienia oddanego jej do korzystania,

8) zasady oraz tryb wyboru i odwołania sołtysa (przewodniczącego samorządu osiedla) i rady sołeckiej (rady osiedla),

9) zasady kontroli jednostki pomocniczej przez organy Gminy.

§ 23

1. Jednostki pomocnicze czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych
i administracyjnych dotyczących tych jednostek, a w szczególności:

1) projektów przepisów gminnych,

2) planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych, przemysłowych i działalności uciążliwej dla otoczenia
i środowiska naturalnego,

4) działalności naruszającej stosunki wodne.

2. Stanowiska jednostek pomocniczych w wyżej wymienionych sprawach mają charakter opinii dla Rady.

§ 24

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą swoją gospodarkę finansowa w ramach budżetu Gminy.

2. Budżet Gminy obejmuje ogół dochodów Gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak
i ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez jednostki pomocnicze.

§ 25

1. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada Miejska oraz w jej imieniu Zarząd Miasta i Komisja Rewizyjna.

2. Rada kontroluje działalność jednostek pomocniczych przy pomocy własnych komisji, przy czym raz na dwa lata dokonuje rewizji gospodarki finansowej tych jednostek.

3. Organy nadzoru Gminy mają prawo wglądu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do jednostek pomocniczych.

4. Zarząd obowiązany jest czuwać, aby majątek i dobro jednostek pomocniczych nie były narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody jednostek pomocniczych i świadczenia pobierane na ich korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem.

5. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy oraz inne uprawnione podmioty i przedkładają informacje w tym zakresie Zarządowi.

§ 26

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Rady, a w szczególności:

1) brać udział w sesjach Rady,

2) zgłaszać wnioski,

3) wykonywać określone zadania na podstawie zlecenia Rady.

2. Z tytułu udziału w sesji Rady przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy otrzymują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębna uchwałą.

R o z d z i a ł IV

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami).

§ 28

Zmiany Statutu wymagają podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zmianie Statutu.

§ 29

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 30

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, chyba że uchwała określa późniejszy termin wejścia w życie.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY