205

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Lubinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stali mieszkańcy miasta będący uczniami szkół podstawowych oraz uczniami gimnazjum mogą ubiegać się o stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce oraz indywidualne i drużynowe osiągnięcia w sporcie.

2. Stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce oraz indywidualne i drużynowe osiągnięcia w sporcie może otrzymać:

a) laureat lub finalista konkursów i olimpiad przedmiotowych,

b) uczeń osiągający średnią ocen w wyniku klasyfikacji średniorocznej i końcoworocznej, w szko-le podstawowej – średnia minimum 5,6, w gimnazjum – średnia minimum 5,3,

c) uczeń wykazujący szczególne uzdolnienie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej oceny celujące,

d) finalista miejskich konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

e) finaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w sportach indywidualnych
i drużynowych.

3. Stypendium może otrzymać także laureat lub finalista konkursów lub przeglądów artystycznych.

§ 2

1. Wnioski o przyznawanie stypendiów mogą składać:

a) dyrektorzy placówek oświatowych,

b) rodzice i prawni opiekunowie ucznia,

c) klub, którego zawodnik jest członkiem,

w Wydziale Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.

2. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3

Wysokość stypendium wynosi:

1. Dla finalisty (I–III miejsce) konkursu i turnieju lub olimpiady na szczeblu:

a) powiatowym – do 100% podstawy stypendium,

b) wojewódzkim – do 130% podstawy stypendium,

c) międzywojewódzkim – do 140% podstawy stypendium,

d) ogólnopolskim – do 150% podstawy stypendium,

e) międzynarodowym – do 200% podstawy stypendium.

2. Dla laureatów (IV–X miejsce) konkursu i turnieju lub olimpiady na szczeblu:

a) wojewódzkim – do 110% podstawy stypendium,

b) międzywojewódzkim – do 120% podstawy stypendium,

c) ogólnopolskim – do 130% podstawy stypendium,

d) międzynarodowym – do 150% podstawy stypendium.

3. Dla uczniów, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b – do 120% podstawy stypendium.

4. Dla uczniów, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. c – do 150% podstawy stypendium.

5. Dla finalistów miejskich konkursów szkolnych i międzyszkolnych – do 50% podstawy stypendium.

6. Dla finalistów w sportach indywidualnych i drużynowych – do 150% podstawy stypendium.

7. Wysokość stypendium dla uczniów, którzy jednocześnie spełniają kryteria, o których mowa w ust. 1–6, ustala Zarząd Miasta, po zasięgnięciu opinii odpowiednio Komisji Oświaty i Kultury lub Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Lubinie.

§ 4

Kwotę stanowiącą podstawę stypendium za szczególne indywidualne i drużynowe osiągnięcia w nauce i sporcie określa corocznie Zarząd Miasta, po uchwaleniu budżetu miasta i w granicach określonych w nim środków finansowych na ten cel.

§ 5

1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii odpowiednio Komisji Oświaty i Kultury lub Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Lubinie.

2. Stypendia przyznawane są od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek, na okres do sześciu miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek wpłynął.

3. Stypendia wypłacane są co miesiąc, w terminie do 20 dnia miesiąca.

§ 6

Informacja o uczniach otrzymujących stypendium podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Lubińskim.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lubina.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ROMAN JASIŃSKI