203

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie obrębu Sulistrowiczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę “ul. ZIELONE WZGÓRZE” nowej ulicy na terenie obrębu Sulistrowiczki, oznaczonej numerem geodezyjnym 615 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nazwę “ul. TĘCZOWA” nowej ulicy na terenie obrębu Sulistrowiczki, oznaczonej numerem geodezyjnym 11/3 – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 203)