201

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych płynnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 4 i art. 6 ust. 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), a także art. 18 ust. 2 i zał. nr 3, poz. 85 i 86 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania 1 m3 płynnych odpadów komunalnych, obowiązujące na terenie gminy Sobótka, ponoszone przez właścicieli i użytkowników nieruchomości:

1) dla gospodarstw domowych, zakładów budżetowych, z wyłączeniem domów letniskowych:

opłata netto 2,00 zł plus podatek VAT 7%,

2) dla pozostałych:

opłata netto 4,60 zł plus podatek VAT 7%.

2. Usługi wymienione w § 1 pkt 1 świadczone są przez gminne jednostki organizacyjne i podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, udzielone w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

§ 2

1. Ustala się następujące stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania 1 m3 odpadów komunalnych płynnych, obowiązujące na terenie gminy Sobótka, ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości po przyjęciu tych obowiązków przez gminę:

1) dla gospodarstw domowych, zakładów budżetowych, z wyłączeniem domów letniskowych:

opłata netto 4,00 zł plus podatek VAT 7%,

2) dla pozostałych:

opłata netto.9,20 zł plus podatek VAT 7%.

§ 3

Opłaty wymienione w § 1 i § 2 mogą ulec zmianie w ciągu 2002 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 5

1. Traci moc uchwała nr XXV/216/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr XIV/105/99 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JOANNA KWIATEK