200

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. Nr 66, poz. 752 z 1999 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwaliła, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za znakowanie zwierząt w wysokości:

1) bydło 4 zł za 1 sztukę,

2) trzoda chlewna 2 zł za 1 sztukę,

3) owce i kozy 2 zł za sztukę.

§ 2

1. Ustala się opłatę za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt za 1 sztukę w wysokości:

1) bydło 2 zł,

2) trzoda chlewna 2 zł,

3) owce i kozy 2 zł.

2. Ustala się opłatę za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na większą liczbę niż jedną sztukę w wysokości:

1) bydło 4 zł,

2) trzoda chlewna 3 zł,

3) owce i kozy 3 zł.

§ 3

Traci moc uchwała nr IV/27/98 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Złotoryi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ POŻAR