199

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Pieszyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała nr VI/20/90 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 12 września 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TADEUSZ URBAN

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2001 r. (poz. 199)

STATUT GMINY PIESZYCE

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Statucie sformułowania oznaczają:

Miasto – Miasto Pieszyce.

Gmina – Gminę Pieszyce.

Ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).

Statut – Statut Gminy Pieszyce.

Rada – Radę Miejską Pieszyc.

Radny – członka Rady Miejskiej Pieszyc.

Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc.

Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc.

Burmistrz – Burmistrza Miasta Pieszyce.

Zarząd – Zarząd Miejski Pieszyc.

Członek Zarządu – członka Zarządu Miejskiego Pieszyc.

Pieszyce – Miasto i Gminę Pieszyce.

Urząd – Urząd Miejski Pieszyce.

Jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną Gminy Pieszyce.

Społeczność lokalna – mieszkańców Miasta i Gminy Pieszyce.

§2

1. Gmina Pieszyce jest gminą miejską i nosi nazwę Pieszyce.

2. Przez pojęcie Gmina należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

3. Granice Gminy ustala Rada Ministrów. Granice Gminy określa poglądowo załącznik nr 1 do Statutu.

§3

1. Herb Gminy określa załącznik nr 2.

2. Herb jest znakiem prawnie chronionym.

3. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Zarządu.

§ 4

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 5

1. Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy nadać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.

2. Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Gminy.

3. Pozbawienie obywatelstwa honorowego następuje w taki sam sposób jak nadanie.

4. Zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce określa załącznik nr 4.

§ 6

1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa odrębna ustawa.

§ 7

1. Organami Gminy są:

1) Rada Miejska,

2) Zarząd Miejski,

2. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy.

4. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik nr 5.

§ 8

1. Dla wykonania zadań własnych, przekraczających możliwości organizacyjne, Gmina może przystępować do związków gmin.

2. Przystąpienie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy.

3. Szczegółowy tryb utworzenia i działania związku określa ustawa.

4. Wykonanie zadań publicznych, przekraczających możliwości Gminy może nastąpić w drodze współdziałania międzykomunalnego.

5. Gmina może tworzyć stowarzyszenia i fundacje oraz być członkiem stowarzyszenia i fundacji.

§ 9

1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice miejskie, osiedla oraz kolonie i przysiółki.

2. Utworzenie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady, poprzedzonej następującym postępowaniem:

1) inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej należy do minimum 10 mieszkańców obszaru, który ta jednostka ma obejmować, lub do organu Gminy,

2) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Zarząd w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) po uzgodnieniu, o którym mowa powyżej, Zarząd przeprowadza konsultacje z mieszkańcami w ramach działań organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej powinna określać jej obszar, granice, siedzibę władz, nazwę, sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

4. Do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące ich tworzenia.

5. W Gminie istnieją następujące sołectwa:

1) Piskorzów,

2) Kamionki,

3) Rościszów,

4) Bratoszów.

6. Sołectwo – jego ustrój określa statut, który stanowi załącznik nr 6 do Statutu Gminy.

7. W sołectwie:

1) Piskorzów istnieje przysiółek pod nazwą Dorotka,

2) Rościszów istnieją przysiółki pod nazwą Lasocin, Podolin, Potoczek, Kuźnica.

8. Przysiółki nie posiadają niezależnej struktury organizacyjnej i podlegają pod sołectwo.

Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej

§ 10

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Rada Miejska jest organem Gminy składającym się z 22 radnych.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

4. Wyboru Rady dokonują mieszkańcy Gminy zgodnie z ustawą – Ordynacja wyborcza do rad gmin.

5. Rada działa na sesjach, za pośrednictwem komisji i radnych oraz Zarządu jako organu wykonawczego Rady.

6. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.

7. Rada kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

§ 11

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie oraz w innych ustawach szczególnych.

2. Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą Gminy. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw gmin.

3. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad, a w jej przygotowaniu uczestniczą komisje Rad i radni. Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący Rad.

§ 12

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.

2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Miejskiego i członka Komisji Rewizyjnej.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących przysługuje każdemu radnemu. Na każdą z tych funkcji przeprowadza się odrębne głosowanie.

4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących wybiera Rada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

5. Odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 4. W przypadku odwołania Rada dokonuje niezwłocznie wyboru uzupełniającego.

6. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada rozpatruje ten wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 13

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu
7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2. Podczas pierwszej sesji radni, po złożeniu ślubowania, dokonują wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, a także ustalają termin wyboru Burmistrza, jego Zastępcy, pozostałych członków Zarządu Miejskiego oraz składów stałych komisji Rady.

§ 14

Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz uroczystych.

§ 15

1. Sesje zwyczajne zwołuje się w liczbie wynikającej z potrzeb realizacji zadań, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

2. Sesje nadzwyczajne zwołuje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku Przewodniczącemu przez Zarząd lub przez radnych w liczbie stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

3. Sesje uroczyste zwołuje się w celu uczczenia istotnych wydarzeń dla miasta lub państwa.

§ 16

1. Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy nie później niż 3 dni przed sesją, w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.

§ 17

1. Rada może utajnić sesję lub jej część w następujących przypadkach:

1) jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy objęte tajemnicą państwową albo służbową,

2) ze względu na ważny interes społeczności lokalnej albo poszczególnych obywateli (wymóg prawnej ochrony dóbr osobistych).

2. Decyzję o utajnieniu podejmuje Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu.

§ 18

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 11 radnych (kworum), chyba że przepis szczególny wymaga obecności kwalifikowanej.

§ 19

1. Rada w ramach posiadanych kompetencji rozstrzyga sprawy, podejmując uchwały.

2. W uchwałach Rada ustala sposoby rozwiązywania zagadnień lub zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.

3. W sprawach porządkowych Rada podejmuje uchwały proceduralne.

4. Rada może również dokonywać czynności w formie:

1) deklaracji – zobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczeń – wyrażenie stanowiska w określonej sprawie,

3) apeli – niewiążące formalnie wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

§ 20

1. Uchwały Rady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia lub w terminie określonym w uchwale.

2. Uchwały Rady ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a uchwały stanowiące przepisy gminne mogą być ponadto ogłoszone przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. Przewodniczący Rady może wskazać również inny sposób podania uchwały do wiadomości mieszkańców (np. prasa, lokalne środki masowego przekazu).

§ 21

1. W celu wykonywania swoich zadań Rada powołuje w drodze uchwały stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Zakres działania poszczególnych komisji określa uchwała Rady Miejskiej o powołaniu komisji.

3. Komisje są podległe Radzie, której przedkładają sprawozdania z działalności, zgodnie z terminami określonymi przez Radę.

4. W skład komisji wchodzą radni oraz mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej połowy przyjętego przez Radę składu osobowego dla danej komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

5. Zmiany składu osobowego, zakresu rzeczowego, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały Rady.

6. Działalność komisji wygasa z chwilą zakończenia kadencji Rady.

§ 22

1. Do zadań wspólnych stałych komisji Rady należy:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których komisja została powołana,

2) wnioskowanie do Rady o przeprowadzenie kontroli Zarządu i jednostek organizacyjnych Gminy,

3) opiniowanie pracy Zarządu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kompetencji danej komisji,

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów stanowisk i uchwał Rady,

5) ocena stanu realizacji uchwał Rady w zakresie spraw właściwych dla danej komisji,

6) ocena sprawozdań i informacji składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta oraz administrację samorządową.

2. Do kontroli działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

3. Zadania, tryb pracy oraz zasady przeprowadzania kontroli określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 8.

§ 23

Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji. W tym celu komisje odbywają wspólne posiedzenia lub udostępniają własne materiały (np. opracowania, analizy). Nadzór nad realizacją obowiązku wzajemnego informowania sprawuje przewodniczący Rady.

§ 24

Komisje Rady mogą współpracować z komisjami innych Rad Gminy oraz osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach należących do zakresu działania danej komisji.

§ 25

1. Radny, reprezentując swoich wyborców, ma obowiązek działać w interesie dobra wspólnego mieszkańców Pieszyc.

2. Zgodnie z ustawą, radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Zgoda lub brak zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym następuje w drodze uchwały Rady.

4. Za udział w posiedzeniach, pracach Rady i jej organów przysługuje radnemu dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

Dotyczy to również członków komisji spoza Rady.

§ 26

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Zasady tworzenia klubów radnych określa załącznik nr 9.

§ 27

Organizację oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej, stanowiący załącznik nr 7.

Organ wykonawczy

§ 28

Zarząd jest organem wykonawczym Gminy powołanym i kontrolowanym przez Radę.

§ 29

1. Zarząd jest organem wykonawczym Gminy wybieranym na okres kadencji Rady. W skład Zarządu wchodzą: Burmistrz jako Przewodniczący Zarządu, jego Zastępca oraz 4 członków.

2. Członkowie Zarządu wybierani są spośród radnych lub spoza składu Rady w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

3. W razie niedokonania wyboru Zarządu w terminie określonym w ust. 2 Rada ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

§ 30

1. Zarząd wykonuje uchwały Rady Miejskiej i realizuje zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Szczegółowe zadania Zarządu określa ustawa.

3. W realizacji zadań własnych Gminy Zarząd podlega wyłącznie Radzie.

4. Zadania Zarządu wykonywane są przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego uchwalony na wniosek Zarządu przez Radę Miejską.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Burmistrz w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

6. W posiedzeniach Zarządu, oprócz jego członków, udział biorą (bez prawa do głosowania) Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy. W posiedzeniach Zarządu mogą brać również udział zaproszeni goście.

7. Zarząd jest organem kolegialnym, podejmującym rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu.

Pracownicy samorządowi

§ 31

1. Burmistrz i Zastępca Burmistrza są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim na podstawie wyboru uchwałą Rady Miejskiej. Nawiązanie stosunku pracy następuje z chwilą wyboru przez Radę Miejską.

Rada decyduje również w drodze uchwały o ustaniu stosunku pracy z tymi osobami.

2. Na zasadach, o jakich mowa w ust. 1, zatrudniony i zwolniony może być również członek Zarządu.

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Burmistrza i związane z tym czynności z zakresu stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady, z tym że wynagrodzenie i nagrody dla Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały.

§ 32

1. Burmistrz Miasta jest zwierzchnikiem służbowym Zastępcy Burmistrza, zatrudnionego członka Zarządu oraz wszystkich innych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.

2. Burmistrz zatrudnia na podstawie powołania Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, po uprzednim powołaniu lub wybraniu tych osób do pełnienia funkcji przez Radę.

3. Burmistrz ustala wynagrodzenie za pracę wszystkim pracownikom, o jakich mowa w ust. 1 i 2.

§ 33

Burmistrz, w imieniu Zarządu Miasta, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także ustala ich wynagrodzenie.

Kierowników tych jednostek zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta w drodze uchwały.

§ 34

Zadania i zakres kompetencji pracowników samorządowych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwalenie Statutu oraz jego zmiany następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym (ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami), ustawy o pracownikach samorządowych (ustawa z dnia 22 marca 1990 r. Dz. U. Nr 21, poz. 21, poz. 124 z późn. zmianami) oraz przepisy innych ustaw i wydanych do nich aktów wykonawczych dotyczących samorządu gminnego.

§ 37

Statut wchodzi w życie po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIKI: zał. nr 1, 2;  zał. nr 3, 4, 5, 6;   zał. nr 7;    zał. nr 8;