197

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść uchwały nr LIV/411/98 z dnia 30 marca 1998 roku po zmianie uchwałą nr IV/18/98 z dnia 28 grudnia 1998 r. i uchwałą nr XXVII/195/ /2000 z dnia 23 lutego 2000 r. oraz uchwałą nr XLV/ /303/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem miasta w ten sposób, że:

1. W § 3 pkt 1 po wyrazach: “jest najemcą lokalu użytkowego”, dodaje się wyrazy: ... “na który umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BARBARA ZARÓWNA