196

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/396/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVII/396/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasową treść § 144 ust. 1 skreśla się, a w to miejsce wpisuje się: “Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, a w szczególności:

1) protokoły sesji,

2) protokoły posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3) uchwały Rady i Zarządu,

4) wnioski i opinie komisji Rady,

5) interpelacje i wnioski radnych.”.

2. W § 144 ust. 2 w miejsce wyrazu “wymienione” wpisuje się wyrazy “o których mowa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BARBARA ZARÓWNA