194

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH

z dnia 6 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Polkowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 100, poz. 1084), w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 43 ust. 6,
art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł l

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),

2) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Polkowickiego oraz zasady nabywania przez Powiat Polkowicki nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 3

Zarząd powiatu zobowiązany jest do gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały, a w szczególności:

1) dokonywania wyboru formy prawnej przekazywania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego,

2) przeprowadzania postępowania przewidzianego przepisami prawa,

3) nabywania nieruchomości na rzecz powiatu polkowickiego w przypadkach uzasadnionych interesem powiatu.

R o z d z i a ł II

Zasady nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Polkowickiego

§ 4

1. Powiat może nabywać prawa do nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych w drodze umów kupna, zamiany, darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub w innych formach przewidzianych prawem w związku z:

a) koniecznością realizacji zadań własnych,

b) obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

2. Warunki nabycia nieruchomości ustala się w drodze rokowań, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami powiatu nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu.

3. Udział w przetargu bądź rokowaniach może być podjęty, jeśli planowana transakcja ma pokrycie
w budżecie powiatu.

§ 5

1. Nieruchomości gruntowe z zasobu powiatowego przekazywane są osobom fizycznym i prawnym na własność w drodze sprzedaży.

2. Dopuszcza się oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, jeżeli grunty przeznaczone są na cele publiczne, pod budownictwo mieszkaniowe lub zabudowane są budynkami mieszkalnymi, a także na rzecz podmiotów określonych w art. 68 ust. 1 ustawy.

3. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Grunty zabudowane budynkami innymi niż mieszkalne oraz przeznaczone pod budowę takich budynków i budowli mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 40 lat.

§ 6

1. Przy sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem nieruchomości zarząd powiatu przeprowadza przetarg:

a) ustny ograniczony lub nieograniczony w celu uzyskania najwyższej ceny,

b) pisemny ograniczony lub nieograniczony w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Zwalnia się z obowiązku zbywania w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

3. Zarząd powiatu może wydzierżawiać i wynajmować nieruchomości na czas nieokreślony, jeżeli wartość nieruchomości nie przekracza 500 000 złotych.

§ 7

1. Nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być wnoszone jako aporty do spółek prawa handlowego tworzonych z udziałem powiatu polkowickiego oraz jako majątek tworzonych fundacji po uzyskaniu uprzednio zgody rady powiatu odrębną uchwałą.

2. Nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych.

3. Zawarcie umowy zamiany, o której mowa w pkt 2, wymaga każdorazowo zgody rady powiatu.

R o z d z i a ł III

Ustalenie opłat i ulg z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu

§ 8

Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi:

1. 15% ceny gruntu przeznaczonego na cele wskazane w art. 68 ust. 1 ustawy,

2. 25% ceny gruntu przeznaczonego na inne cele.

§ 9

1. Zapłata ceny za nieruchomość zbywaną w drodze bezprzetargowej dokonywana jest jednorazowo,
a na pisemny wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne, płatne do 31 marca każdego roku, przez okres:

a) 10 lat – dla lokali mieszkalnych,

b) 5 lat – dla pozostałych nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwsza rata płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a jej wysokość nie może być niższa niż:

a) 20% ceny lokalu mieszkalnego,

b) 50% ceny pozostałych nieruchomości.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej określonej w art. 70 ust. 3 ustawy.

R o z d z i a ł IV

Zasady gospodarowania mieniem Powiatu Polkowickiego w zakresie najmu, dzierżawy oraz zbywania lokali użytkowych i mieszkalnych niebędących we władaniu powiatowych osób prawnych i powiatowych jednostek organizacyjnych

Cz. l. Zasady najmu, dzierżawy i sprzedaży lokali
użytkowych

§ 10

1. Umowy najmu (dzierżawy) na wolne lokale użytkowe zawiera się z najemcami (dzierżawcami) wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

2. Pomieszczenia wspólne, piwnice i komórki związane z lokalem użytkowym, a niesłużące bezpośredniej działalności gospodarczej, nie podlegają przetargowi, a stawki czynszu określa się zgodnie ze stawkami dla poszczególnych grup pomieszczeń. Zmiana przeznaczenia tych pomieszczeń na służące działalności gospodarczej powoduje naliczenie czynszu najmu jak z przetargu.

3. Do pierwszego przetargu ustala się stawkę wyjściową czynszu najmu (dzierżawy) za lokale użytkowe w wysokości nie mniejszej niż 3% ceny nieruchomości ustalonej na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, przyjmując za jednostkę 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego.

4. Do drugiego przetargu zarząd powiatu może przyjąć stawkę obniżoną do 20% wartości ustalonej do pierwszego przetargu.

5. Niewyłonienie najemcy (dzierżawcy) lokalu użytkowego w drodze dwóch kolejnych przetargów daje prawo zarządowi powiatu do wynajęcia lokalu użytkowego według stawki określonej w drodze rokowań.

6. Ustala się trwałość stawki czynszu lokali najętych zgodnie z pkt 3, 4 i 5 na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

7. Po upływie jednego roku i w latach następnych stawki wyjściowe czynszu, o których mowa
w ust. 3, oraz stawki czynszu lokali najętych podwyższa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Jeżeli waloryzacja za dany rok winna nastąpić przed ogłoszeniem komunikatu przez Prezesa GUS, wyrównanie należności następuje w pierwszym terminie płatności przypadającym po ogłoszeniu wskaźnika.

8. Zmiana stawek czynszu najmu (dzierżawy) dokonana zgodnie z punktem 7 nie wymaga wypowiedzenia umowy.

9. Zarząd powiatu może w drodze uchwały zwolnić z opłat czynszu jednostki organizacyjne powiatu.

§ 11

1. Najemca (dzierżawca) wyłoniony w drodze przetargu może podnajmować (poddzierżawić) część lokalu użytkowego za zgodą zarządu powiatu.

2. W przypadku podnajmu (poddzierżawy) lokalu użytkowego lub jego części zarząd powiatu może podwyższyć czynsz za cały lokal.

§ 12

W przypadku przejścia najemcy (dzierżawcy) na emeryturę, rentę lub jego zgonu lokal użytkowy jest przeznaczony bez przetargu współmałżonkowi i zstępnym najemcy (dzierżawcy), jeśli prowadzili wspólnie działalność lub byli zatrudnieni w tym lokalu przez okres co najmniej jednego roku poprzedzającego datę zaistnienia okoliczności uzasadniającej złożenie wniosku
o przyznanie lokalu bez przetargu.

§ 13

Najemca (dzierżawca) nie może wnosić prawa najmu (dzierżawy) do spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

§ 14

1. Umowy najmu (dzierżawy) lokalu użytkowego zawiera się na czas nieokreślony.

2. W przypadkach uzasadnionych interesem powiatu umowy najmu mogą być zawarte na czas określony.

3. Umowy cywilnoprawne z najemcami zawiera zarząd powiatu.

4. Procedurę przygotowawczą, przetargową, ewidencję oraz obsługę umów najmu i dzierżawy prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 15

Za okres bezumownego korzystania z lokalu wynajmujący naliczy odszkodowanie w wysokości 500% obowiązującej stawki czynszu najmu wynikającej z ostatniej umowy.

§ 16

1. Zawieszenie działalności nie uprawnia najemcy do obniżenia opłat czynszowych z tego tytułu.

2. Wprowadza się ulgi do stawek czynszu najmu (dzierżawy) za lokale użytkowe zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 17

Umowy najmu (dzierżawy) zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały powinny być dostosowane w części dotyczącej stawek czynszu (dzierżawy) na zasadach określonych w § 10 pkt 5, 7 w przeciągu 2001 roku pod rygorem ich rozwiązania.

§ 18

Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale znajdujące się w powiatowych budynkach jedno- i wielolokalowych, powiatowych obiektach handlowo-usługo-wych oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość, w których znajduje się tylko jeden lokal.

§ 19

1. Sprzedaż lokali użytkowych następuje z jednoczesną sprzedażą lub ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej.

2. Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach, w których nie ustanowiono jeszcze odrębnego prawa do lokali, winna być poprowadzona wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

3. W budynkach, w których sprzedaż lokali rozpoczęto, należy kontynuować dotychczasową formę zbycia gruntu.

§ 20

1. Przyznaje się pierwszeństwo do zakupu lokali niemieszkalnych w trybie bezprzetargowym ich najemcom lub dzierżawcom użytkującym przedmiotowe lokale przez nieprzerwalny okres, co najmniej 5 lat – na ich wniosek lub wniosek zarządu powiatu.

2. Zarząd powiatu ma prawo odmówić sprzedaży, gdy:

a) w ciągu ostatnich 5 lat najemca lub dzierżawca zalegał z zapłatą czynszu dłużej niż 30 dni,

b) lokal jest położony w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego lub rozbiórki,

c) jest to sprzeczne z interesem powiatu.

3. Wolne lokale winny być sprzedawane w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.

§ 21

1. Zapłata ceny za lokale nabywane w trybie bezprzetargowym dokonywana jest jednorazowo, a na pisemny wniosek nabywcy może być rozłożona na raty, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat.

2. Wysokość pierwszej raty za lokal nie może być niższa niż 50% ceny lokalu i płatna jest do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach określonych przez strony w umowie.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na sprzedawanej nieruchomości.

Cz. II. Zasady najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych

§ 22

Zasady najmu lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu przyjmuje się jak dla lokali komunalnych w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu.

§ 23

1. Lokale mieszkalne oraz domy jednorodzinne mogą być sprzedawane w trybie bezprzetargowym:

a) ich najemcom z zachowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu,

b) ich najemcom, których stosunek najmu zawarto na czas oznaczony, użytkujących lokale przez nieprzerwalny okres, co najmniej 5 lat – na ich wniosek lub wniosek zarządu.

2. Zarząd powiatu ma prawo odmówić sprzedaży, gdy:

a) najemca lokalu zalega z zapłatą czynszu dłużej niż 3 miesiące,

b) lokal jest położony w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, wyburzenia lub dla których planowana jest zmiana funkcji,

c) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków,

d) jest to sprzeczne z interesem powiatu.

3. Wolne lokale winny być sprzedawane w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.

R o z d z i a ł V

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne powiatu

§ 24

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Polkowickiego mogą być oddawane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, których celem statutowym jest działalność opiekuńcza, kulturalna, oświatowo-wychowawcza, sportowo-turystyczna, lecznicza oraz administracyjna.

§ 25

Wyraża się zgodę na udzielenie przez zarząd powiatu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu nieruchomościami, jeżeli nieruchomość oddana jest powiatowej jednostce organizacyjnej, która prowadzi działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową oraz realizację innych celów publicznych w rozumieniu ustawy – w wysokości do 95% ustalonej stawki procentowej.

§ 26

1. Zarządca ma prawo zabudowy nieruchomości tylko wówczas, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod obiekty, w których będzie prowadzona jego działalność statutowa.

2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych na nieruchomości może być dokonywana tylko wówczas, gdy w budżecie powiatu zostaną zaplanowane środki na ten cel lub zarządca własnym staraniem uzyska środki finansowe pozwalające sfinansować zaplanowaną inwestycję. W każdym
z przedstawionych przypadków na zagospodarowanie nieruchomości wymagana jest zgoda zarządu powiatu, z określeniem sposobu rozliczenia nakładów inwestycyjnych.

§ 27

1. Zarządca za zgodą zarządu powiatu ma prawo do oddania części nieruchomości do odpłatnego korzystania w ramach umów najmu i dzierżawy osobom trzecim, których działalność statutowa jest zbliżona do działalności zarządcy lub na inne cele nie kolidujące z działalnością statutową zarządcy. Ustalenie najemcy i dzierżawcy odbywa się z zachowaniem przepisów rozdziału IV część 1 niniejszej uchwały.

2. Zarząd powiatu wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, w formie uchwały na okres nie dłuższy niż czas trwania zarządu, a w przypadku ustanowienia zarządu na czas nieoznaczony na okres do 5 lat.

3. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością może wypowiedzieć każdą umowę najmu i dzierżawy za zgodą zarządu powiatu z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia jedynie wtedy, gdy okaże się, że zajmowana przez najemcę powierzchnia jest niezbędna zarządcy do realizacji celów statutowych.

4. Bez zgody zarządu powiatu jednostka organizacyjna może rozwiązać umowę najmu lub dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, gdy najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz gdy zalega z zapłatą czynszu przekraczającą dwa pełne okresy płatności.

§ 28

Jednostki organizacyjne powiatu będące jednostkami budżetowymi przekazują wpływy uzyskane z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w całości na rachunek starostwa.

§ 29

Użyczenie zbędnej dla zarządcy części nieruchomości może nastąpić za uprzednią zgodą zarządu powiatu.

R o z d z i a ł VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwały w sprawie ustalenia warunków zbycia, zamiany, najmu, dzierżawy, oddania nieruchomości
w użytkowanie podejmuje zarząd powiatu w oparciu o ustawę oraz niniejszą uchwałę.

§ 31

Koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy – traktowane jako kosz-ty przygotowania do sprzedaży – ponosi nabywca.

§ 32

1. Nabywca, na wniosek którego przeznacza się lokal do sprzedaży, obowiązany jest do wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży, na warunkach określonych w odrębnej umowie.

2. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku niedojścia do zawarcia umowy z winy wnioskodawcy.

§ 33

Najemcy lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego sta-nowiącego własność powiatu nie wolno bez zgody zarządu powiatu podnajmować, poddzierżawiać lub oddawać w użyczenie lokalu lub jego części osobom trzecim.

§ 34

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Polkowickiego.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CZEKAJŁO

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 6 grudnia 2001 r. (poz. 194)

W sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Polkowickiego

1. Stawki wyjściowe czynszu, określone w § 10 pkt 3 niniejszej uchwały, podlegają obniżeniu o 10%
w przypadku:

a) usytuowania lokalu w budynku substandardowym (tj. budynku, który ze względu na stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki), przez okres wypowiedzenia umowy najmu (dzierżawy),

b) lokalu bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych, a także hydroforu i szamba,

c) lokalu położonego poniżej poziomu terenu (suterenie) lub na strychu,

d) lokalu lub jego części, znajdującego się w oficynie,

e) lokalu, którego wysokość jest niższa niż 2,20 m,

f) lokalu, który posiada stwierdzone trwałe wady techniczne (np.: zawilgocone ściany).

2. Wprowadza się ulgi w opłacie czynszu związane z zatrudnieniem uczniów w celu praktycznej nauki zawodu bądź przyuczenia do wykonywania określonej pracy, na indywidualny wniosek najemcy (dzierżawcy), potwierdzony przez szkołę, w której uczeń pobiera naukę lub Cech Rzemiosł Różnych.

Ulgi wynoszą:

a) 5% stawki czynszu od jednego ucznia zatrudnionego jeden dzień w tygodniu,

b) 10% stawki czynszu od jednego ucznia zatrudnionego co najmniej dwa dni w tygodniu,

c) ulgi przyznaje się po uprzednim udokumentowaniu uprawnień do szkoleń uczniów.

3. Obniżki i ulgi, o których mowa w pkt. 1 i 2, mogą podlegać sumowaniu, lecz nie więcej niż do 50% stawki czynszu.

4. Obniżenie stawek czynszu z powodów innych niż ww. może nastąpić na wniosek najemcy (dzierżawcy) w szczególnie uzasadnionych przypadkach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. O obniżeniu czynszu i jego wysokości decyduje każdorazowo w drodze uchwały zarząd powiatu.

5. Minimalne stawki czynszu najmu (dzierżawy), ulegają obniżeniu w zależności od kondygnacji, na której znajduje się lokal:

a) l piętro – 10%,

b) II piętro – 15%,

c) III piętro i wyżej – 25%.