193

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
JAN BRONŚ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 193)

REGULAMIN

przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

§ 1

Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży prowadzonej przez Powiat Oleśnicki po pierwszym roku nauki w danej szkole.

§ 2

1. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty w:

– konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim, lub

– konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, lub

– olimpiadzie sportowej co najmniej na szczeblu międzywojewódzkim.

2. Warunkiem otrzymania stypendium przez laureata lub finalisty jednej z ww. olimpiad jest spełnienie dodatkowo co najmniej trzech z wymienionych poniżej kryteriów:

 1. uzyskał ocenę zachowania co najmniej dobrą,
 2. uzyskał ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej dobrą,
 3. był wyróżniany w okresie pobytu w szkole za aktywną postawę i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub klasy,
 4. posiada inne osiągnięcia uznane przez wnioskodawcę za istotne.

§ 3

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać wszystkie niżej wymienione podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą za pośrednictwem dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną:

 1. nauczyciele,
 2. uczniowie,
 3. rodzice uczniów,
 4. rady rodziców,
 5. rady szkół,
 6. ośrodki pracy pozaszkolnej,

§ 4

Stypendia przyznawane są w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.

§ 5

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ustala ilość stypendiów oraz ich wysokość na dany rok szkolny.

§ 6

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych wypłaca się:

 1. Absolwentom szkół ponadpodstawowych jednorazowo – w dniu rozdania świadectw.
 2. Uczniom pozostałych klas szkół ponadpodstawowych za dany rok szkolny, miesięcznie – w okresie od września do czerwca następnego roku szkolnego.

§ 7

Wnioski wraz z uzasadnieniem zawierające udokumentowany dorobek ucznia należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego.

Formularze wniosków zgłoszenia kandydatów można otrzymać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy lub u dyrektora szkoły.

Terminy składania wniosków o stypendium w przypadku uczniów określonych w § 6:

 1. pkt 1 na siedem dni przed zakończeniem roku szkolnego,
 2. pkt 2 do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego.

§ 8

Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję Stypendialną powołaną przez Starostę Powiatu Oleśnickiego, która wyłoni kandydatów do stypendium. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-9/3/02 z dnia 15 stycznia 2002 r. stwierdzono nieważność § 8).

§ 9

Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane w następujących terminach:

 1. Absolwentom – w dniu zakończenia roku szkolnego.
 2. Uczniom pozostałych klas szkół ponadpodstawowych – w dniu rozpoczęcia nowego roku szkol-
  nego.

§ 10

Informacje o przyznaniu stypendium wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

§ 11

Komisja ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-9/3/02 z dnia 15 stycznia 2002 r. stwierdzono nieważność § 11).

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem pozostawia się możliwość decyzji Komisji Stypendialnej. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-9/3/02 z dnia 15 stycznia 2002 r. stwierdzono nieważność § 12).

§ 13

Zmian w regulaminie dokonuje się Uchwałą Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

...................................................... ......................................................

(pieczątka szkoły) (miejscowość, data)

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM

dla ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży

 1. Imię i nazwisko ucznia: .....................................................................................................................
 2. Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................................
 3. Adres domowy: ...............................................................................................................................
 4. Typ szkoły: .....................................................................................................................................
 5. Klasa: .............................................................................................................................................
 6. Imię i nazwisko wychowawcy klasy: ..................................................................................................
 7. Opinia Rady Pedagogicznej: ...............................................................................................................
 8. Średnia ocen na koniec roku szkolnego 200..../200....: .........................................................................
 9. Ocena zachowania: ..........................................................................................................................
 10. Wyróżniająca ucznia dziedzina wiedzy lub aktywności twórczej .............................................................
 11. ......................................................................................................................................................

 12. Osiągnięcia, dorobek ucznia: .............................................................................................................
 13. ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

   

  .................................................................

  (podpis dyrektora szkoły)

 14. Decyzja Komisji Stypendialnej:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:

________________________________________________________________________________________________________

Wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym udokumentowany dorobek ucznia należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica