191

UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/152/2000 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki dodatków
do wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego i nagród

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 1997 r. Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXII/152/2000 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2000 r. w ten sposób, że w załączniku nr 3 do uchwały, w ust. 1 w tabeli:

  1. w pkt 1 lit. d po słowach “zastępca kierownika warsztatu szkolnego” dodaje się słowa “oraz wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego”,
  2. dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Lp.

Stanowisko

Wys. dodatku funkcyjnego (miesięcznie,
% średniego wynagrodzenia nauczyciela

stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3

Karty Nauczyciela)

od

do

7.

Dyrektor centrum kształcenia praktycznego

15%

45%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
JAN BRONŚ