345

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

nr PCC/442A/361/W/3/2001/RW

W dniu 2 stycznia 2001 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice, postanowiono cofnąć koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

UZASADNIENIE:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Jelczu-Laskowicach wniósł o cofnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej decyzją z dnia 28 października 1998 r. nr PCC/442/361/U/OT6/98/MB w związku
z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym koncesjonowaniem. Koncesjonariusz sprzedał sieć ciepłowniczą, na której prowadził działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, Przedsiębiorstwu Usług Techniczno-Socjalnych w Jelczu-Laskowicach, które przejęło działalność
w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła do dotychczasowych odbiorców koncesjonariusza z wyjątkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, do której ciepło dostarcza Harpen Polska Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofa koncesję w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją.

DYREKTOR BIURA

Komunikacji Społecznej i Informacji

OLGIERD SZŁAPCZYŃSKI