341

UCHWAŁA RADY GMINY W ZŁOTORYI

z dnia 23 lutego 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Gierałtowcu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z późn. zm.) Rada Gminy w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VII/83/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu w § 1 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz Lubiatów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JÓZEF POKRYWKA