338

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 2 lutego 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Chwałowice obejmującego działkę nr 124/1 oraz części działek nr 125dr, 228dr

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139, z 1999 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XII/110/99 Rady Miejskiej
z dnia 1 października 1999 r., Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach, uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Chwałowice – działka nr 124/1 oraz części działek nr 125 dr, 228 dr, zwanego dalej w skrócie MPZP CHWAŁOWICE, którego obowiązujące ustalenia zostają wyrażone w postaci:

1) rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie linii rozgraniczających i funkcji terenu oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy;

2) zasad zagospodarowania terenu, określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;

3) zasad uzbrojenia terenu, określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;

4) zasad ochrony środowiska, określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały;

5) zasad ochrony dóbr kultury, określonych w rozdziale V niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chwałowice, uchwalonego dnia 24 września 1992 r. uchwałą nr XXXII/190/92 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 2/93, w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność. Likwidacji ulega też zapis o strefie ochronnej od fermy hodowlanej.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:500 z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku jw. liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

R o z d z i a ł II

Zasady zagospodarowania terenu

§ 4

Zasady ogólne

Obszar objęty planem podzielono na tereny o różnych funkcjach i różnych sposobach zagospodarowania oraz oznaczono na rysunku planu symbolami i numerami. Wskazane w planie funkcje terenu są obowiązujące, funkcje te można uzupełnić o dodatkowe pod warunkiem, że nie będą kolidowały z podstawową funkcją terenu. W przypadku uzyskania możliwości poszerzenia ulic dopuszcza się korektę linii rozgraniczających ulic bez dokonywania zmian niniejszego planu.

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu

1P – Tereny aktywności gospodarczej – funkcja przemysłowo-usługowa:

1) Obiekty produkcyjne, usługowe, gospodarcze i techniczne wraz z częścią socjalną i biurową dla potrzeb firmy;

2) Dopuszcza się budynek mieszkaniowy dla właściciela zakładu; po ewentualnej likwidacji zakładu produkcyjnego dopuszcza się funkcję mieszkaniową;

3) Nie dopuszcza się usług publicznych: oświaty i wychowania oraz zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;

4) Określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza, że żaden element elewacji budynku nie może jej przekroczyć;

5) Brak linii zabudowy oznacza, że lokalizacja obiektów jest dowolna z zachowaniem wymogów prawa budowlanego;

6) Urządzenia techniczne związane z produkcją (kotłownie, stacje trafo, tymczasowe zbiorniki na ścieki bytowe) na terenie własnym inwestora;

7) Parkingi i place manewrowe na terenie własnym inwestora;

8) Nie ogranicza się powierzchni zabudowy działki i gabarytów obiektów.

§ 6

Komunikacja

1 KD – Teren ulicy dojazdowej – istniejąca droga gminna:

1) Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 10 m;

2) Zalecana szerokość jezdni 6 m;

3) Zaleca się jednostronny chodnik min.1,5 m;

4) W liniach rozgraniczających ulicy zlokalizowane wszelkie sieci uzbrojenia podziemnego.

2 KPJ – Teren ciągu pieszo-jezdnego – istniejąca droga polna:

1) Szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 5 m;

2) W liniach rozgraniczających ciągu zlokalizowane niezbędne sieci uzbrojenia technicznego.

§ 7

Zasady i warunki podziału terenu na działki

1. Na rysunku planu wskazano orientacyjne linie podziału terenu, które należy traktować jako dopuszczalny sposób podziału na mniejsze tereny inwestycyjne.

2. Minimalna powierzchnia działki 1000 m˛.

§ 8

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

Na rysunku planu wskazano tereny służące realizacji celów publicznych oraz ich linie rozgraniczające. Są to tereny komunikacji ( patrz. § 6 ).

§ 9

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej

W terenach aktywności gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P, dopuszcza się zorganizowaną działalność inwestycyjną polegającą na kompleksowym uzbrojeniu i zainwestowaniu terenu.

R o z d z i a ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10

1. Wszelkie nowe sieci uzbrojenia technicznego powinny przebiegać w liniach rozgraniczających terenów komunikacji.

2. Urządzenia techniczne, jak przepompownie, odstojniki, trafostacje itp., dla których nie przewidziano wydzielonych terenów i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających ulic, mogą być realizowane w terenie 1P za zgodą właścicieli.

3. Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia przez inwestora we własnym zakresie.

4. Woda z istniejącego wodociągu.

5. Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny.

6. Istniejące napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia należy docelowo skablować i przełożyć na tereny w liniach rozgraniczających ulic.

7. Docelowo odprowadzenie ścieków do kanalizacji wiejskiej. Tymczasowo dopuszcza się zbiorniki szczelne wybieralne.

8. Wskazane ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne.

9. Zaopatrzenie w gaz przewodowy według jednolitej koncepcji gazyfikacji wsi Chwałowice.

R o z d z i a ł IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 11

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody

1. Uciążliwość procesów produkcyjnych powinna zamykać się w granicach działki inwestora.

2. Wyklucza się przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, gleby oraz emisji hałasu poza terenami inwestora.

§ 12

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony gruntów rolnych i leśnych

1. W granicach opracowania nie występują gleby podlegające ochronie.

2. Podczas realizacji nowych inwestycji oraz procesów produkcyjnych należy uwzględnić ochronę lasów na sąsiadujących terenach.

R o z d z i a ł V

ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY

§ 13

Szczególne zasady zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

Obszar objęty planem zlokalizowany jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych. Dlatego też prace ziemne muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków (SOZ), a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1150 z 1999). Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia SOZ – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

R o z d z i a ł VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ORZECHOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 2 lutego 2001 r. (poz. 338)

Powiększenie