1211

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
 
 
Wrocław, dnia 20 lipca 2001 r.

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
                              OWR-820/200-A/14/2001/II/JM

 

 

W dniu 20 lipca 2001 r., po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2001 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zmiany, w zakresie terminu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat, decyzji nr OWR-820/200-A/12/2000/II/DT z dnia 26 czerwca 2000 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez to przedsiębiorstwo (decyzję z upoważnienia Prezesa URE podpisał Dyrektor Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego URE).

UZASADNIENIE

Decyzję odmowną wydano na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., z 2001 r. Nr 49, poz. 509) i art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), z uwagi na art. 5 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, § 46 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).

 

Z upoważnienia  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

 

DYREKTOR

 

Wincenty Rękas