1209

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
                             NR PCC/209B/174/W/3/2001/BK

 

 

W dniu 9 lipca 2001 r. na wniosek Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Obwodowej 5, 23-200 Kraśnik, zostały zmienione warunki prowadzonej przez koncesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Uzasadnienie: Decyzją z dnia 6 października 1998 r. nr PCC/209/174/U/2/98/KW, zmienioną decyzją z dnia 8 maja 2000 r. nr PCC/209A/174/W/3/2000/ZJ, udzielono Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie do 15 października 2008 r.

 

Pismem z dnia 14 kwietnia 2001 r., znak: DF-231/2001, uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2001 r., Koncesjonariusz wniósł o przesunięcie, z dnia 30 czerwca 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r., terminu realizacji warunku zawartego w punkcie 2.2.8 ww. koncesji, zobowiązującego Koncesjonariusza do wyposażenia własnych węzłów cieplnych w eksploatowanych sieciach ciepłowniczych w układy automatycznej regulacji.

 

W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz wskazał na swoją trudną sytuację finansową wynikającą z faktu, iż wielu odbiorców nie reguluje swoich zobowiązań za dostarczone ciepło.

 

Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 30 kwietnia br. wynoszą 190 tys. zł. Dodatkowo Koncesjonariusz przedstawił harmonogram realizacji inwestycji w zakresie automatyzacji węzłów, z którego wynika, iż około 60% przedmiotowych inwestycji zakończy się do końca sierpnia br. Termin realizacji pozostałej części inwestycji określony jest na 31 sierpnia 2002 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji z urzędu lub na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Departamentu Koncesji

 

JACEK BEŁKOWSKI