1208

POSTANOWIENIE
WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 24 lipca 2001 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej przed upływem kadencji

     Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), po rozpatrzeniu wniosku Grupy Inicjatywnej mieszkańców Gminy i Miasta Środa Śląska z dnia 5 lipca 2001 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Rady Gminy
i Miasta w Środzie Śląskiej przed upływem kadencji uznaję wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym i postanawiam co następuje:

 

 


§ 1

1.  Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.

2.  Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznaczyć na niedzielę 9 września 2001 r.

§ 2

1.  Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, jednostronnie i ma format A-5.

2.  Wzór i treść karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do postanowienia.

 

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy.

 

WOJEWÓDZKI KOMISARZ WYBORCZY

WE WROCŁAWIU

 

Marian Gruszczyński 

Załącznik nr 1 do Postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2001 r.

 

 

Wzór i treść karty do głosowania

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej

zarządzonym  przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

na dzień 9 września 2001 r.

 

Czy Pan(i) jest za odwołaniem

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej ?

 

 

 


  TAK                                                                                      NIE                            

 

 

 

Informacja:

Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Postawienie znaków „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

 

(miejsce na pieczęć                                                                                                                                                                                                                     (pieczęć Wojewódzkiego

komisji obwodowej)                                                                                                                                                                                                                     Komisarza Wyborczego)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2001r.

 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum

 

Termin wykonania czynności

Treść czynności

7 sierpnia 2001 r.

Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o przeprowadzeniu referendum.

do 15 sierpnia 2001 r.

Powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Miejskiej  Komisji do Spraw  Referendum w Środzie Śląskiej.

do 19 sierpnia  2001 r.

Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie informacji Burmistrza Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

Powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu obwodowych komisji do spraw referendum.

do 26 sierpnia 2001 r.

Sporządzenie w Urzędzie Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum.

8 września 2001 r.

Przekazanie spisów osób uprawnionych do głosowania w referendum przewodniczącym obwodowych komisji  do spraw referendum.

9 września 2001 r.

godz. 600–2000

Głosowanie.