1202

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn.zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje::

 

 


§ 1

Oprócz zwolnień określonych w uchwale nr XXX/124//2000 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2001 wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości od:

1) budynków i gruntów stanowiących własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,

2) budynków i gruntów stanowiących własność gminy wydzierżawionych na cele opieki zdrowotnej,

3) budowli stanowiących własność gminy – ujęcia wody, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne, oraz budowle służące do odprowadzania ścieków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Siekierczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

ANDRZEJ KUŹNIAR