1200

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce postanawia:

 

 


§ 1

Uchwalić regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kobierzyce stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały:

   nr XLIII/214/97 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce.

   nr XIV/63/99 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 września 1999 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII//214/97 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

JANUSZ GARGAŁA


 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 1200)

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

 


R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Urzędu Gminy Kobierzyce, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania kierownictwa urzędu, referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kobierzyce,

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kobierzyce,

3) zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Gminy Kobierzyce,

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kobierzyce,

5) wójcie – należy przez to rozumieć wójta gminy Kobierzyce,

6) zastępcy wójta – należy przez to rozumieć zastępcę wójta gminy Kobierzyce,

7) sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza gminy Kobierzyce,

8) skarbniku – należy przez to rozumieć skarbnika gminy Kobierzyce.

§ 3

1.  Urząd Gminy Kobierzyce jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania przynależnych do zakresu działania zarządu i wójta, zadań publicznych o znaczeniu lokalnym:

1) własnych, wynikających z ustaw,

2) zleconych, z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,

3) przejętych w drodze porozumień, zawartych z właściwymi organami administracji rządowej,

4) wynikających z ustaw szczególnych, aktów organów gminy, porozumień,

5) przekazanych do wykonywania innym podmiotom na podstawie umów.

2.  Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3.  Siedziba urzędu znajduje się w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1.

R o z d z i a ł  II

Zasady kierowania urzędem

§ 4

1.  Kierownikiem urzędu jest wójt, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego zarządu.

2.  Do zadań i kompetencji wójta oprócz obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i jej reprezentowanie,

2) nadzorowanie realizacji budżetu gminy,

3) podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu, w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu Rzeczypospolitej Polskiej lub gminy, za wyjątkiem wydawania w tym zakresie przepisów porządkowych,

4) wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,

5) udzielanie pełnomocnictw procesowych,

6) wykonywanie za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników urzędu,

7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z wyłączeniem ich zatrudnienia i zwalniania należących do kompetencji zarządu,

8) współdziałanie z organami sołectw,

9) planowanie rozwoju kontaktów zagranicznych urzędu gminy, organizacja współpracy, zawieranie umów,

10)  organizacja wyjazdów zagranicznych, negocjacje z kontrahentami zagranicznymi,

11)  współpraca ze środkami masowego przekazu.

3.  Wójt kieruje pracą urzędu i wykonuje zadania przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika.

4.  W czasie nieobecności wójta obowiązki pełni jego zastępca.

5.  Szczegółowe zakresy zadań zastępcy wójta i członków zarządu ustala wójt.

6.  Wójt może upoważnić zastępcę wójta i innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 5

1.  Zastępca wójta wykonuje czynności kierownika urzędu podczas nieobecności wójta lub jeżeli zachodzą inne okoliczności, niemożności pełnienia obowiązków przez wójta.

2.  Zastępca wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia wójta, a mianowicie:

1) przygotowuje i prowadzi w imieniu wójta posiedzenia zarządu,

2) nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji gminnych,

3) nadzoruje programowanie i rozwój dziedzin gospodarki komunalnej, tj. wodociągów, kanalizacji, melioracji, gospodarki odpadami, cmentarzy komunalnych, telekomunikacji, sieci elektroenergetycznej, teletransmisji danych,

4) nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych przetargów z zakresu inwestycji komunalnych,

5) odpowiada za prawidłowe zawieranie umów związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez gminę,

6) prowadzi nadzór ogólny nad inwestycjami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy oraz kontroluje prawidłowość wykorzystania środków.

3.         Zastępca wójta nadzoruje pracę:

1) Referatu Architektury, Budownictwa i Zasobów Naturalnych,

2) Referatu Oświaty,

3) Samodzielnego stanowiska ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

§ 6

1.  Sekretarz zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań urzędu.

2.  Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, komputeryzacją urzędu,

2) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym,

3) nadzór nad obsługą petentów i załatwianiem indywidualnych spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,

4) nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,

5) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez wójta w zakresie ustalonym przez zarząd,

6) dokonywanie z upoważnienia wójta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy, nawiązanego na podstawie umowy o pracę,

7) koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i wójta,

8) podejmowanie przedsięwzięć w celu promocji gminy w kraju i poza jego granicami, a w tym m.in.:

a) tworzenie bazy informacyjnej o gminie, przygotowywanie wydawnictw i imprez promujących gminę,

b) rozwijanie kontaktów z innymi gminami i organizacjami,

c)  organizowanie pobytu zaproszonych gości,

9) opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów normujących porządek pracy w urzędzie,

10) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

11) gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w urzędzie.

3.         Sekretarz nadzoruje pracę:

1)    Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich,

2)    Stanowisk ds. działalności gospodarczej,

3)    Stanowisko ds. promocji gminy.

§ 7

1.  Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu gminy.

2.  Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy objęte budżetem.

3.  Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy,

2) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z budżetu, prowadzenie rachunkowości urzędu,

4) dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych w urzędzie,

5) nadzorowanie wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy,

6) wykonywanie postanowień ustaw w zakresie dochodów i finansów gminy, opłaty skarbowej oraz ustaw podatkowych,

4.         Skarbnik nadzoruje pracę Referatu Finansowego.

R o z d z i a ł  III

Organizacja urzędu

§ 8

1.  W skład urzędu wchodzą następujące referaty
i stanowiska pracy:

1) Referat Finansowy (RF),

w tym stanowiska:

a)           gł. księgowy (RF – GK),

b)           z-ca gł. księgowego (RF – ZGK),

c)           ds. wymiaru (RF – W),

d)           ds. zobowiązań pieniężnych (RF – ZP),

e)           ds. księgowości podatkowej (RF – KP),

f)            ds. księgowości budżetowej (RF – KB),

g)           ds. wynagrodzeń (RF – W),

h)           kasa (RF – K).

2) Referat Architektury, Budownictwa i Zasobów Naturalnych (RABiZN), w tym stanowiska:

a) kierownika referatu (RABiZN – KR),

b) ds. architektury (RABiZN – A),

c)  ds. budownictwa (RABiZN – B),

d) ds. dróg gminnych (RABiZN – DG),

e) ds. zamówień publicznych (RABiZN – ZP),

f)   ds. gospodarki nieruchomości i geodezji (RABiZN – GNiG),

g) ds. rolnictwa i ochrony środowiska (RABiZN – RiOŚ),

h)  ds. gospodarki mieszkaniowej (RABiZN – GM).

3) Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich (ROiSO), w tym stanowiska:

a) kierownik referatu (ROiSO – KR),

b) ds. kadr (ROiSO – KA),

c)  ds. obsługi rady gminy i zarządu (ROiSO – RGiZ),

d) ds. kancelaryjnych (ROiSO – K),

e) ds. sekretariatu (ROiSO – S),

f)   ds. obsługi klienta (ROiSO – OK),

g) ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego (ROiSO – EL),

h)  obsługa techniczna urzędu.

4)    Referat Oświaty (RP), w tym stanowiska:

a)           Kierownik Referatu (RO – KR),

b)           ds. oświaty (RO – O),

c)           ds. księgowości (RO – K).

5) Pion ochrony informacji niejawanych (POIN), w tym stanowiska:

a) Pełnomocnik ds. informacji niejawanych,

b) Kierownik kancelarii tajnej

6) Stanowiska samodzielne:

a) ds. bhp (BHP),

b) ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (PiRPU),

c)  ds. ewidencji działalności gospodarczej (EDG),

d) ds. wojskowych i obrony cywilnej (WiOC),

e) ds. promocji gminy (PG),

f)   Kierownik USC (USC),

2.         Referatami kierują kierownicy.

§ 9

1.  Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

2.  Szczegółowe zakresy czynności pracowników urzędu określa sekretarz gminy.

3.  Wielkość zatrudnienia w urzędzie ustala wójt.

4.  Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają szczegółowe zakresy czynności pracowników urzędu zatwierdzone przez wójta na wniosek sekretarza.

§ 10

Schemat organizacyjny urzędu określa załącznik nr 1 regulaminu organizacyjnego.

R o z d z i a ł  IV

Zasady ogólne podpisywania dokumentów
i korespondencji urzędu

§ 11

1.  Uchwały Zarządu Gminy podpisują wszyscy członkowie Zarządu Gminy. Decyzje zarządu z zakresu administracji publicznej podpisuje wójt.

2.  Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski organizacji społecznych podpisuje wójt, albo właściwy merytorycznie dla danej sprawy sekretarz lub skarbnik.

3.  Do podpisu wójta zastrzega się pisma i dokumenty:

1) kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych i centralnych organów administracji,

2) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej i innych instytucji kontroli państwowej – w związku z przeprowadzonymi przez nie postępowaniami,

3) związane ze współpracą zagraniczną,

4) wnioskujące o nadanie odznaczeń i odznak.

4.         Ponadto wójt podpisuje:

1) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

2) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne,

3) upoważnienia dla pracowników przeprowadzających kontrole w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy.

5.  Na podstawie upoważnień wójta, decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydają:

1) zastępca wójta, sekretarz i skarbnik – w sprawach przez nich nadzorowanych, zgodnie z ustalonym podziałem zadań,

2) kierownicy – w sprawach należących do zakresu działania,

3) pracownicy – w sprawach wynikających z ustalonego zakresu obowiązków.

6.  Dokumenty przedkładane do podpisu wójta muszą być parafowane na jednej z kopii o opatrzone datą sporządzania pisma przez osobę sporządzającą, kierownika referatu oraz – w uzasadnionych przypadkach przez radcę prawnego jako nie budzące zastrzeżeń pod względem prawnym.

7.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa Instrukcja obiegu dokumentów księgowych opracowana przez skarbnika.

8.  Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się wg zasad określonych w Instrukcji kancelaryjnej.

R o z d z i a ł  V

Akty prawne zarządu gminy i wójta gminy Kobierzyce

§ 12

1.  Zarząd – na podstawie upoważnień ustawowych – podejmuje:

   uchwały,

   zarządzenia – jako przepisy porządkowe w zakresie właściwości Rady, w sprawach niecierpiących zwłoki – podlegające zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady,

   decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego.

2.         Wójt wydaje:

   zarządzenia – na podstawie upoważnień zawartych w aktach prawnych,

   postanowienia – o charakterze instrukcyjnym, porządkujące sprawy organizacyjne urzędu,

   decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 13

1.  Projekty uchwał, zarządzeń, decyzji i postanowień przygotowują właściwe pod względem merytorycznym stanowiska pracy i jednostki organizacyjne i są pod względem formalnoprawnym parafowane przez radcę prawnego.

2.  Akty prawne – po ich podpisaniu podlegają ewidencji w prowadzonym przez biuro obsługi Rady Gminy rejestrach.

R o z d z i a ł  VI

Organizacja przyjmowania i załatwiania
skarg i wniosków

§ 14

Skargi i wnioski wpływające do urzędu rozpatrują i załatwiają:

1) wójt – w sprawach skarg na działalność sekretarza i skarbnika oraz pracowników bezpośrednio podległych wójtowi,

2) zastępca wójta, sekretarz i skarbnik – w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych przez nich referatów i stanowisk pracy.

§ 15

Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez:

1) wójta gminy

   we wtorki w godz.                   – 14.00–15.00

   w piątki w godz.                      – 15.30–16.30

2) zastępcę wójta gminy

   we wtorki w godz.                   – 13.00–14.00

   w piątki w godz.                      – 14.30–15.30

3) sekretarza gminy

   we wtorki w godz.                   – 12.00–13.00

   w piątki w godz.                      – 13.30–14.30

4) skarbnika gminy

   we wtorki w godz.                   – 12.00–13.00

   w piątki w godz.                      – 13.30–14.30

5) kierowników referatu

   w środy w godzinach    10.00–15.30

6) pozostałych pracowników

   codziennie w godzinach pracy urzędu.

§ 16

Skargi i wnioski wniesione do urzędu podlegają zarejestrowaniu w „Rejestrze skarg i wniosków” prowadzonym przez pracowników do spraw kadr.

R o z d z i a ł  VII

Organizacja działalności kontrolnej

§ 17

1.         System kontroli obejmuje:

1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne gminy,

2) kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną), której podlegają wszystkie stanowiska pracy w urzędzie.

2.         Kontrolę wykonują:

1)    wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik,

2)    kierownicy referatów.

3.  Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowych i doraźnych. Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:

1) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności jednostek,

2) problemowe – oceniające realizację wybranych zagadnień,

3) sprawdzające – oceniające wykonanie zadań wynikających z uprzednio prowadzonych kontroli i wydanych zaleceń.

4.  Stosuje się łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników jednostki kontrolowanej.

R o z d z i a ł  VIII

Ocena pracy – przeglądy kadr

§ 18

1.  Pracownicy urzędu, których stosunek pracy nawiązany jest na podstawie umowy o pracę, podlegają okresowym przeglądom kadrowym.

2.  Ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu, zatrudnionych na podstawie mianowania, dokonuje się według zasad określonych w ustawie o pracownikach samorządowych oraz uchwale Rady Gminy.

3.  Przeglądu kadrowego dokonuje się nie rzadziej niż raz w ciągu kadencji Rady Gminy.

4.  Przeglądu kadrowego kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy dokonuje wójt przy współudziale sekretarza i skarbnika nadzorujących poszczególne referaty i stanowiska.

5.  Przeglądu kadrowego zastępcy, sekretarza i skarbnika dokonuje wójt i przewodniczący Rady Gminy.

6.  W przeglądzie kadrowym, o którym mowa w ust. 4, ocenie podlega jakość i efektywność pracy przy uwzględnieniu niżej wymienionych kryteriów:

1) prawidłowość realizacji zadań wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy,

2) merytoryczna poprawność i terminowość wykonywania obowiązków służbowych,

3) umiejętność kierowania podległym zespołem pracowników,

4) poziom kwalifikacji zawodowych,

5) innowacyjność w rozwiązywaniu problemów, inspirowanie przedsięwzięć służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy,

6) jakość załatwiania spraw indywidualnych obywateli, współdziałanie z organami sołectw.

7.  Uzyskanie pomocy negatywnej może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.

8.  Przeglądu pracowników referatu dokonują kierownicy przy współudziale sekretarza uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

1) przygotowanie zawodowe,

2) realizację zadań merytorycznych (jakość, terminowość wykonywania),

3) umiejętność stosowania przepisów prawa,

4) samodzielność i inicjatywę,

5) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

6) stosunek do interesantów.

R o z d z i a ł  IX

Zadania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 19

1.  Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego o przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, zarządowi i jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań,

3) współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5) współdziałanie z stanowiskiem ds. kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

6) przechowywanie akt,

7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu,

10)  prowadzenie rejestru przyjmowania podań kierowanych przez obywateli do innych organów,

11)  usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

12)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez wójta.

Referat Finansowy

§ 20

Do zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw związanych z księgowością podatków, opłat, z księgowością budżetową, tworzeniem i rozliczaniem funduszy, prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem opłat oraz sprawy związane z obsługą kasową, m.in:

1) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu, przygotowywanie projektów zmian w budżecie.

2) Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządu w sprawach budżetu gminy.

3) Przygotowywanie informacji dotyczących wykonywania i zmian budżetu oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4) Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiających bieżącą ocenę sytuacji finansowej gminy oraz przedstawianie zarządowi stosownych wniosków.

5) Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

6) Prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach i zakładach budżetowych i innych jednostkach powiązanych z budżetem gminy – udzielanie instruktażu.

7) Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i Urzędu Gminy.

8) Prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonywania budżetu gminy:

a) ewidencje należności podatkowych, opłat i innych dochodów (grzywny, mandaty, odsetki),

b) ewidencja wydatków budżetowych.

9) Wymiar, pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

10) Prowadzenie rachunkowości podatkowej.

11) Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub w części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umarzania zaległości z tytułu tych zobowiązań.

12) Ewidencja i windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich.

13) Obsługa kasowa urzędu, w tym:

1) podejmowanie gotówki z banku,

2) przyjmowanie wpłat,

3) dokonywanie wypłat,

4) prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

5) sprzedaż znaczków skarbowych,

6) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie.

14) Realizacja zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu.

15) Współpraca z urzędami państwowymi w zakresie ustalania majątku i dochodów dłużników.

16) Gospodarowanie stanami kont bankowych.

17) Prowadzenie inwentaryzacji.

Referat Architektury Budownictwa i Zasobów
Naturalnych

§ 21

Do zakresu prowadzenia referatu należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem urbanistyczno-budo-wlanym, planowaniem przestrzennym oraz zagospodarowaniem terenu, prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, oraz dróg gminnych, m.in.:

1.  W zakresie budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych:

1) Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych w zakresie strategii rozwoju gminy Kobierzyce.

2) Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce.

3) Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4) Koordynacja i obsługa działań związanych z opracowaniami planistycznymi.

5) Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.

6) Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7) Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

8) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

9) Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

10)  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w tym:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,

c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych,

d) wykonywanie czynności kontrolnych, będących podstawą do wydawania decyzji oraz do podejmowania innych działań prawnych.

11)  Orzekanie o samodzielności lokali mieszkalnych i przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe.

12)  Prowadzenie archiwum dokumentacji budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

13)  Nadzór nad programowaniem i rozwojem dziedzin gospodarki budowlanej, tj. wodociągów, kanalizacji, melioracji, gospodarki odpadami, cmentarzy komunalnych oraz współpraca przy realizacji sieci elektroenergetycznej i telekomunikacji.

14)  Prowadzenie procesów przygotowania inwestycji oraz realizacji inwestycji komunalnych, finansowanych z budżetu gminy.

15)  Zawieranie umów w związku z prowadzeniem komunalnych inwestycji i remontów.

16)  Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.

17)  Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych komitetów w zakresie budowy infrastruktury technicznej, koordynowanie ich realizacji.

18)  Nadzór nad aktualizacją mapy zasadniczej i przestrzeganie przez inwestorów obowiązku inwentaryzacji sieci i uzbrojenia terenu.

19)  Realizacja zadań gminy związanych z zamówieniami publicznymi.

20)  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości.

21)  Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi.

22)  Przyznawanie dodatków mieszkaniowych.

23)  Zamiana lokali.

24)  Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.

25)  Przeprowadzanie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.

26)  Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.

27)  Nadzór i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.

28)  Nadzór i inicjatywy w zakresie organizacji i funkcjonowania targowisk.

29)  Realizacja zadań wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Utrzymywanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

30)  Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych urzędu.

2.  W zakresie gospodarki nieruchomościami i geodezji należy:

1) Przygotowanie i wprowadzenie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego z wyłączeniem lokali mieszkalnych, w trybie:

   bezprzetargowym (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, użytkowanie, zarząd, dzierżawa),

   przetargowym (dzierżawa – kioski, parkingi, grunty zabudowane).

2) Naliczenie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu. Naliczenie opłat adiacenckich.

3) Wykonywanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

4) Wykonywanie zadań związanych z nabywaniem gruntów do zasobów gminy, prawem pierwokupu, przekazywaniem nieruchomości pomiędzy gminą i Skarbem Państwa.

5) Wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem gruntów poprzez:

   czasowe zajęcia gruntów,

   oddawanie w użyczenie.

6) Wykonywanie zadań związanych z komunalizacją oraz gromadzenie danych dotyczących mienia gminy, składanie wniosków o założenie i aktualizację ksiąg wieczystych.

7) Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

8) Nadzór nad aktualizacją mapy zasadniczej i przestrzeganiem przez inwestorów obowiązku inwentaryzacji sieci i uzbrojenia terenu.

9) Dostarczanie danych ewidencyjnych nieruchomości.

10) Zlecanie opracowań geodezyjno-kartogarficznych jednostkom wykonastwa geodezyjnego, nadzór nad robotami.

11) Odbiór granic nieruchomości ustalonych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziałów.

12) Wprowadzanie inwestorów i nabywców w granice prawne nieruchomości.

13) Współdziałanie w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze.

14) Wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Kontrola stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

15) Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych:

a) gruntów niezabudowanych i zabudowanych wraz ze sprzedażą znajdujących się na nich budynków i urządzeń przeznaczonych w planach  zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy – w trybie przetargowym,

b) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży w domach wielomieszkaniowych na rzecz najemców wraz z oddawaniem w użyczenie wieczyste ułamkowej części gruntu,

c)  sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w trybie przetargowym.

16) Działalność marketingowa związana ze zbywaniem nieruchomości, najmem lokali użytkowych i dzierżawą nieruchomości komunalnych.

17) Organizowanie i prowadzenie przetargów ustnych i ofertowych na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najem wolnych lokali użytkowych, garaży i wydzierżawienia gruntów.

3.         W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska należy:

1) Inspirowanie wdrażania nowych rozwiązań agrotechniczno-technologicznych w rolnictwie indywidualnym, w ramach podejmowania przez producentów rolnych strategii marketingowych.

2) Prowadzenie spraw związanych z kontrolowanym rozrodem zwierząt gospodarskich.

3) Nadzór nad działalnością spółek leśnych oraz sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.

4) Zagospodarowywanie lasów komunalnych. Wyrażanie zgody na zmianę lasu na uprawę rolną i wydawania decyzji nakazujących właścicielowi lasu określonych zadań w planie urządzania lasu.

5) Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem, ustanowieniem i utrzymywaniem parków wiejskich i innych terenów zieleni, wydawaniem zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew.

6) Organizowanie i nadzorowanie urządzeń wodno-melioracyjnych we wszystkich sektorach rolnictwa oraz nadzór nad działalnością spółek wodno-melioracyjnych i ich związków. Zatwierdzenie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych.

7) Utrzymywanie urządzeń melioracyjnych w lasach komunalnych i na terenach parków wiejskich.

8) Wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzenia do wody ścieków należycie oczyszczonych lub nakazywaniem wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.

9) Ochrona środowiska przed odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych.

10) Obsługa Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego i udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie gminy Kobierzyce.

11) Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

12) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

13) Ustanawianie ograniczeń czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu powodujących uciążliwość hałasem i wibracją, łącznie z ich uruchomieniem,

14) Utrzymanie porządku i czystości.

15) Prowadzenie spraw związanych z:

1) nasiennictwem,

2) gospodarką wodną,

3) ochroną powietrza atmosferycznego.

16) Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Rejonowym i Wojewódzkim Zakładem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

17) Współpraca z organami administracji rządowej w zakresie organizowania i utrzymania sieci monitoringu stanu powietrza atmosferycznego w gminie.

4.         W zakresie dróg gminnych należy:

1) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do  poszczególnych kategorii.

2) Projektowanie przebiegu dróg.

3) Budowa, modernizacja i ochrona dróg.

4) Zarządzanie drogami.

5) Określenie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

§ 22

Do zakresu działania referatu należy prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną urzędu, obsługą kadrową, obsługą sekretarską kierownictwa urzędu, zapewnieniem prawidłowych warunków funkcjonowania urzędu, spraw związanych z ewidencją ludności oraz spraw związanych z aktami stanu cywilnego, m.in.:

1.         W zakresie działalności kadr należy:

1) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

2) Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

3) Przygotowywanie i ewidencja upoważnień i pełnomocnictw.

4) Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników.

5) Organizacja i koordynacja praktyk studentów i uczniów.

6) Rejestracja umów zlecenia zawieranych między urzędem a zatrudnionymi w nim pracownikami.

7) Przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.

8) Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu jako pracodawcy.

9) Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.

10) Ewidencja czasu pracy pracowników.

11) Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

12) Kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

13) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowości ich załatwiania.

14) Prowadzenie ewidencji wniosków o udostępnienie danych osobowych.

2.  W zakresie działania obsługi biura Rady Gminy i zarządu należy:

1) Przygotowywanie materiałów na sesję Rady, obsługa sesji i Rady, posiedzeń komisji oraz wyjazdów służbowych radnych.

2) Organizacja spotkań i posiedzeń z udziałem przewodniczącego Rady i jego zastępców, obsługa ich kontaktów ze środkami masowej informacji.

3) Obsługa organizowania przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przedkładanych Radzie, rejestracja i przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z dyspozycją przewodniczącego Rady.

4) Prowadzenie ewidencji aktów prawnych podjętych przez Radę.

5) Obsługa Gminnej Komisji Wyborczej.

6) Rejestrowanie aktów prawnych organów gminy i wójta. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych.

7) Obsługa posiedzeń zarządu.

8) Koordynacja przygotowania materiałów na posiedzenia zarządu i sesje Rady.

9) Sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń zarządu.

10) Koordynacja wykonywania aktów prawnych organów gminy przez urząd i inne jednostki organizacyjne gminy. Przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru – uchwał zarządu i zarządzeń – Radzie Gminy.

11) Prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy Kobierzyce do związków komunalnych, stowarzyszeń, fundacji. Współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami na zewnątrz.

12) Współdziałanie ze sołectwami w zakresie gospodarowania przez nie mieniem komunalnym oraz przedsięwzięć na rzecz mieszkańców i sołectwa.

3.         W zakresie biura obsługi klienta należy:

1) Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk Urzędu Gminy.

2) Prowadzenie i aktualizacja tablic urzędowych i informacyjnych.

4.         W zakresie działania kancelarii należy:

1) Prowadzenie kancelarii urzędu.

2) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji.

3) Obsługa łącznic telefonicznych i telefaksowych.

4) Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb urzędu.

5.         W zakresie działania sekretariatu należy:

1) Zapewnienie obsługi organizacyjnej, kancelaryjnej i administracyjnej wójta, zastępcy wójta i sekretarza.

2) Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez wójta, zastępcę i sekretarza,

3) Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

4) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

5) Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem, zastępcą lub sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

6) Wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę.

7) Zamawianie i rejestracja pieczątek i pieczęci urzędu.

6.  W zakresie działania ewidencji ludności i archiwum zakładowego należy:

1) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, (w tym związanych z prowadzeniem Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”).

2) Wystawianie dokumentów stwierdzających tożsamość.

3) Przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa, współudział w procedurze nadawania i zmiany obywatelstwa polskiego.

4) Wydawanie zezwoleń na imprezy kulturalno-oświatowe.

5) Udzielanie informacji adresowej.

6) Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i innych zadań wymagających dla ich realizacji współdziałania kilku jednostek.

7) Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwum zakładowego.

8) Prowadzenie ewidencji akt sprawy przechowywanych w archiwum.

9) Przekazywanie zasobów archiwalnych do archiwum państwowego.

10) Organizowanie co najmniej raz na rok archiwizowania dokumentów.

Referat Oświaty

§ 23

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i koordynacją działalności szkół i placówek wychowawczych na terenie gminy, m.in.:

1) Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie:

   opracowania rocznych planów rozwoju oświaty, sieci i placówek, wyposażenia szkół i przed-szkoli,

   zagospodarowaniu, utrzymaniu i remontu obiektów szkolnych.

2) Koordynacja działalności szkół i przedszkoli na terenie gminy.

3) Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji sieci szkół i przedszkoli.

4) Podejmowanie czynności na rzecz zapewnienia wyposażenia materialno-technicznego dla szkół i przed-szkoli.

5) Nadzór nad działalnością placówek szkolnych w zakresie dożywiania i dowożenia dzieci oraz organizowania wypoczynku.

6) Egzekwowania przepisów o obowiązku szkolnym.

7) Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

8) Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie spraw socjalno-bytowych nauczycieli.

9) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nauczycieli oraz szkół i przedszkoli.

Pion ochrony informacji niejawnych

§ 24

1.  Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i kieruje kancelarią tajną, do których zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2.  Kancelaria przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne, oznaczone klauzulami „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”, oraz prowadzi rejestry dokumentów:

1) dziennik korespondencji dokumentów, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,

2) dziennik korespondencji dokumentów, oznaczonych klauzulą „tajne”,

3) dziennik korespondencji dokumentów, oznaczonych klauzulą „poufne”,

4) karty zapoznania się z dokumentami, oznaczonymi klauzulami „ściśle tajne i tajne”,

5) książkę doręczeń przesyłek miejscowych,

6) dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”,

7) wykaz przesyłek nadanych,

8) rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 25

Do zakresu działania służby bhp należą zadania określone w § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

§ 26

Do zakresu działania stanowiska ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień należy:

1.  Udzielanie informacji o chorobie alkoholowej i narkomanii oraz o możliwościach leczenia osób uzależnionych.

2.  Diagnozowanie lokalnych problemów uzależnień.

3.  Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.

4.  Tworzenie różnych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (np.: grupy samopomocowe, telefon zaufania).

5. Organizowanie akcji profilaktycznej propagujących trzeźwe obyczaje typu: konkursy, festyny.

6. Organizowanie form spędzenia wolnego czasu w postaci obozów terapeutycznych dla dzieci alkoholików oraz zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej w zakresie alkoholizmu i narkomanii.

7. Organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnej w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień dla ogółu społeczności lokalnej.

8. Współpraca z ruchami samopomocowymi typu AA, Klubami Abstynenta.

9. Współpraca z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami w zakresie profilaktyki.

10.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi mającymi na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

Ewidencja działalności gospodarczej

§ 27

Do zakresu działania ewidencji działalności gospodarczej należy:

1.  Realizacja zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych.

2.  Współpraca z podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

3.  Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, dokonywanie zmian w rejestrze podmiotów gospodarczych. Wydawanie decyzji w sprawie odmowy wpisu albo wykreślenia z ewidencji.

4.  Prowadzenie spraw w zakresie działalności podmiotów zagranicznych drobnej wytwórczości.

Wojsko i obrona cywilna

§ 28

Do zakresu działania wojska i obrony cywilnej należy:

1.  Planowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy.

2.  Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

3.  Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem tych planów przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne. Kierowanie przygotowywaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.

4.  Organizowanie i prowadzenie szkolenia komendantów formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

5.  Kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

6.  Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.

7.  Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejących budowli ochronnych i nadzór nad przedsięwzięciami przygotowawczymi do budowy doraźnych ukryć dla ludności.

8.  Wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach, gospodarstwach i budynkach określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.

9.  Koordynacja w skali całej gminy spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Promocja gminy

§ 29

W zakresie działania promocji gminy należy:

1.         Promocja gminy w zakresie inwestycji.

2.  Opracowywanie i przygotowywanie materiałów reklamowych dotyczących gminy.

3.  Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego krajowymi i zagranicznymi.

4.  Uczestnictwo z umocowania wójta gminy w targach, wystawach i innych związanych z promowaniem gminy.

 

Urząd Stanu Cywilnego

§ 30

W zakresie działania USC należy:

1.  Dokonywanie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów).

2.  Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska matki.

3.  Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego poza stałym miejscem zamieszkania oraz na skrócenie ustawowego terminu zawarcia związku małżeńskiego.

4.  Sporządzanie aktów stanu cywilnego. Prowadzenie i przechowywanie oraz konserwacja wieczystych ksiąg stanu cywilnego.

5.  Wydawanie decyzji administracyjnych, mających wpływ na zmianę zapisu w księgach stanu cywilnego.

6.  Prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego.

R o z d z i a ł  X

Postanowienia końcowe

§ 31

Załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu stanowią jego część.

§ 32

Obowiązki urzędu jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa regulamin pracy Urzędu Gminy Kobierzyce.

§ 33

Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 1200) 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 1200)

 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Kobierzyce

 

 

1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

2.  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach

3.  Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

4.  Przedszkole Samorządowe w Bielanach Wrocławskich

5.  Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim

6.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobierzycach

7.  Samorządowy Zespół Szkół w Kobierzycach

8.  Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym

9.  Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim

10.  Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim

11.  Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kobierzycach

12.  Zespół Szkolno Gimnazjalny nr 2 w Bielanach Wrocławskich