1199

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2001

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115 z 2000 roku) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W § 2 uchwały Rady Gminy Lubań nr XX/132/2000 z dnia 29.12.2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 r. dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3)  budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

4) budowle stanowiące własność albo będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminy – ujęcia wody, przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

ZBIGNIEW BOROŃSKI