1195

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/903/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości na rok 2001

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W uchwale nr XXVIII/903/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2001 (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2000 roku nr 12, poz. 408) wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dodaje się:

1)    pkt 2a w następującym brzmieniu:

„od budynków lub ich części zajętych wyłącznie na działalność statutową w zakresie świadczeń zdrowotnych

– 7 zł 98 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej”;

2)    pkt 5a w następującym brzmieniu:

„od budowli wykorzystanych wyłącznie na potrzeby lotnisk

  1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, 5, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”;

3)    pkt 5b w następującym brzmieniu:

„od budowli wykorzystanych wyłącznie na działalność statutową w zakresie świadczeń zdrowotnych

  1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, 5, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”;

4)    pkt 7a w następującym brzmieniu:

„od gruntów zajętych wyłącznie na działalność statutową w zakresie świadczeń zdrowotnych

    28 gr od 1 m2 powierzchni”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2001 roku.

 

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej

 

Grażyna Tomaszewska