1193

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBANIA

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/228/2000 Rady Miasta Lubania z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2001 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miasta Lubania uchwala, co następuje:.

 

 


§ 1

W uchwale nr XXVII/228/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2001 r. dokonuje się następujących zmian:

1.  W § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a o brzmieniu:

„5a – od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej, gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

MARIAN KWOLIK