1192

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim od roku szkolnego 2002/2003

       Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:.

 


§ 1

Ustala się sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim od roku 2002/2003 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

RAFAŁ ŚLUSARZ


 

 

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 lipca 2001 r. (poz. 1192)

 

 

SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE LWÓWECKIM
OD ROKU SZKOLNEGO 2002/2003

 


Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim od roku szkolnego 2002/2003 tworzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim

ul. H. Brodatego 1, 59–600 Lwówek Śląski,

w ramach którego będzie funkcjonować:

     liceum.

2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich

Rakowice Wielkie, 59–600 Lwówek Śląski,

w ramach którego będą funkcjonować:

     liceum,

     szkoła zawodowa.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu

ul. Chopina 9, 59–623 Lubomierz,

w ramach którego będą funkcjonować:

     liceum,

     szkoła zawodowa.

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

ul. Kolejowa 16, 59–620 Gryfów Śląski,

w ramach którego będą funkcjonować:

     liceum,

     szkoła zawodowa.

5) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku

ul. Wodna 2, 59–630 Mirsk,

w ramach którego będą funkcjonować:

     liceum.

6) W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowa-wczego w Lwówku Śląskim

ul. Parkowa 5, 59–600 Lwówek Śląski

będzie funkcjonować:

     szkoła zawodowa specjalna.