1191

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 5 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany statutu powiatu lwóweckiego

     Na podstawie art. 8a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie orazo zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) oraz uchwały nr IV/11/98 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu lwóweckiego Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:.

 

 

 


§ 1

1.    Zmienia się treść § 7 statutu powiatu lwóweckiego w ten sposób, że po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2.  Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.”

Dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.  Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów powiatu, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu
i komisji rady powiatu.”

Dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu określa § 69 ust. 7 statutu.”

2.    Zmienia się treść § 69 ust. 7 statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„7.  Zarząd Powiatu Lwóweckiego udostępnia protokoły z posiedzeń organów powiatu do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych. Protokoły, o których mowa wyżej udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej.”

3.      W § 69 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.  Sekretarz powiatu lwóweckiego prowadzi rejestr udostępnień.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

RAFAŁ ŚLUSARZ