1022

UCHWAŁA RADY GMINY W LEGNICKIM POLU

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, pkt 10 i art. 51, art. 54 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

 

 


§ 1

1.         Dochody budżetu w wysokości          8.635.691 zł

            według poniższych źródeł:

  1) dochody z podatków i opłat                 1.941.110 zł

  2) dochody z majątku gminy                       230.000 zł

  3) wpływy z tytułu wydawania

       zezwoleń na sprzedaż napojów

       alkoholowych                                    63.000 zł

  4) pozostałe dochody własne        1.105.960 zł

  5) udziały  w  podatkach  stanowią-

       cych dochód z budżetu państwa          585.257 zł

  6) dotacje celowe otrzymane z bud-

       żetu państwa na realizację zadań

       zleconych gminie z zakresu admini-

       stracji rządowej                                      2.529.369 zł

  7) dotacje celowe otrzymane z bud-

       żetu państwa na realizację inwe-

       stycji i zakupów inwestycyjnych

       własnych gmin (związków gmin)         235.000 zł

  8) dotacje celowe otrzymane z jed-

       nostek samorządu terytorialnego

       na zadania realizowane na podsta-

       wie porozumień                                            11.493 zł

  9) dotacje celowe otrzymane z bud-

       żetu państwa na realizację zadań

       własnych gmin                                              11.964 zł

10) dotacje otrzymane z funduszy celo-

       wych na realizację zadań bieżących

       jednostek sektora finansów publicz-

       nych                                                                   4.331 zł

11) subwencje ogólne z budżetu pań-

       stwa, w tym:                                               1.918.207 zł

a) podstawowa                                                5.000 zł

b) oświatowa                                1.526.081 zł

c)  rekompensująca

     dochody utracone

     w związku z częś-

     ciową likwidacją od

     środków transportowych                    279.126 zł

d) rekompensująca dochody

     utracone z tytułu ustawo-

     wych ulg i zwolnień                                 108.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości               9.787.691 zł

1) wydatki bieżące, w tym:                                   7.566.561 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od

     wynagrodzeń                                                2.508.858 zł

b) dotacje podmiotowe dla insty-

     tucji kultury                                                        225.300 zł

c)  dotacje dla podmiotów niezali-

     czanych do sektora finansów

     publicznych                                              77.400 zł

d) wydatki  na  obsługę  długu

     publicznego                                                        79.600 zł

     odsetki od zaciągniętych poży-

     czek (zadania inwestycyjne

     zakończone)

e) wydatki na realizację zadań

     określonych w programie pro-

     filaktyki i rozwiązywania pro-

     blemów uzależnień                                             63.000 zł

f)   dotacje celowe na zadania

     bieżące realizowane na pod-

     stawie porozumień między

     jednostkami samorządu tery-

     torialnego                                                            18.454 zł

2) wydatki majątkowe (wydatki na

     własne zadania inwestycyjne)                         2.221.130 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się:

1)     deficyt budżetowy w wysokości                  1.152.000 zł

2)     przychody budżetowe w wysokości         1.500.000 zł

3)     rozchody budżetowe w wysokości      348.000 zł

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetowych oraz źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3

1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w kwocie:

1) dochody budżetowe                                                    2.529.369 zł

2) wydatki budżetowe                                                      2.529.369 zł

2.  Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2001 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.  Przychody i wydatki funduszy celowych:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

a) przychody                  9.000 zł

b) wydatki                                16.000 zł

2.  Stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Legnickim Polu w wysokości:

1) przychody                                14.960 zł

2) wydatki                                    14.960 zł

3.  Plan finansowy funduszy celowych wraz z częścią opisową przedstawia załącznik nr 6, 6a, 6b do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz jednostek otrzymujących dotacje z budżetu gminy w 2001 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) na 2001 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 67.100 zł.

 

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie do 1.500.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego. Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winny być spłacone do 31 grudnia 2001 roku.

§ 11

1.         Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) spłaty zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Koskowicach w kwocie 348.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                         RADY GMINY

                                                 RYSZARD FRĄCZEK


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 14 marca 2001 r. (poz. 1022)

 

Dochody budżetu gminy na 2001 r. w szczegółowości działów,

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

na 2001 r.

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

961.000

 

01095

 

Pozostała działalność

961.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat (za świadectwa poch. zwierząt)

8.000

 

 

083

Wpływy z usług (za wodę i ścieki)

950.000

 

 

092

Pozostałe odsetki

3.000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

298.960

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

68.960

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

 

68.960

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

230.000

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

24.000

 

 

077

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

206.000

750

 

 

Administracja publiczna

134.462

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48.969

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

48.969

 

75020

 

Starostwa powiatowe

11.493

 

 

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

11.493

 

75023

 

Urzędy gmin

11.000

 

 

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

3.000

 

 

083

Wpływy z usług

8.000

 

75095

 

Pozostała działalność

63.000

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63.000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

700

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

700

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

700

752

 

 

Obrona narodowa

375

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

375

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

 

75414

 

Obrona cywilna

325

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

325

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

2.541.367

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

697.740

 

 

031

Podatek od nieruchomości

586.700

 

 

032

Podatek rolny

102.900

 

 

033

Podatek leśny

1.340

 

 

034

Podatek od środków transportowych

3.800

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

1.071.370

 

 

031

Podatek od nieruchomości

347.400

 

 

032

Podatek rolny

650.500

 

 

033

Podatek leśny

670

 

 

034

Podatek od środków transportowych

20.300

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

35.000

 

 

037

Podatek od posiadania psów

1.000

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

1.500

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

1.000

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

14.000

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

127.000

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

127.000

 

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

60.000

 

 

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

60.000

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

585.257

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

583.257

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.000

758

 

 

Różne rozliczenia

1.933.207

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.526.081

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.526.081

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

5.000

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5.000

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

387.126

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

– dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku

   od środków transportowych                                                        279.126

– dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych                                 108.000

387.126

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

15.000

 

 

092

Pozostałe odsetki

15.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

12.000

 

80104

 

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

12.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

12.000

853

 

 

Opieka społeczna

2.470.295

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

2.319.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

2.319.000

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

11.964

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

11.964

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

20.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

20.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

115.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

115.000

 

85395

 

Pozostała działalność

4.331

 

 

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

4.331

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

283.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25.000

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

25.000

 

90095

 

Pozostała działalność

23.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

13.000

 

 

083

Wpływy z usług

10.000

 

 

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

235.000

 

 

 

Ogółem dochody

8.635.691

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 14 marca 2001 r. (poz. 1022)

 

 

Wydatki budżetu gminy na 2001 rok

w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan na rok

budżetowy

2001

w tym

zadania

własne

zadania

zlecone

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

318.068

318.068

 

600

Transport i łączność

109.800

109.800

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

114.700

114.700

 

750

Administracja publiczna

1.041.910

992.941

48.969

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

2.200

 

1.500

 

700

 

Obrona narodowa

375

 

375

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

58.350

58.025

325

757

Obsługa długu publicznego

79.600

79.600

 

758

Różne rozliczenia

67.100

67.100

 

801

Oświata i wychowanie

2.307.810

2.307.810

 

851

Ochrona zdrowia

1.539.930

1.539.930

 

853

Opieka społeczna

2.577.445

123.445

2.454.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.281.703

1.256.703

25.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

235.300

235.300

 

926

Kultura fizyczna i sport

53.400

53.400

 

 

Ogółem wydatki

9.787.691

7.258.322

2.529.369

 

 

 

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 14 marca 2001 r. (poz. 1022)

 

 

Wydatki budżetu gminy na 2001 r. w szczegółowości

do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        w złotych

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

na 2001 r.

1

2

3

4

5

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

318.068

 

01008

 

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

76.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

76.000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

226.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

226.000

 

01095

 

Pozostała działalność

16.068

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15.068

600

 

 

Transport i łączność

109.800

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

86.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

61.600

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

 

60095

 

Pozostała działalność

23.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.700

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

114.700

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

45.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.191

 

 

4260

Zakup energii

1.200

 

 

4270

Zakup usług remontowych

22.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6.109

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

69.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

69.200

750

 

 

Administracja publiczna

992.941

 

75020

 

Starostwa powiatowe

11.493

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownika

9.551

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.708

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

234

 

75022

 

Rady gmin

72.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

62.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

 

 

4410

Podróże krajowe służbowe

500

 

75023

 

Urzędy gmin

867.388

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

61

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

534.390

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

47.300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

95.490

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13.190

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35.764

 

 

4260

Zakup energii

5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

107.243

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

13.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.950

 

75047

 

Pobór podatków

30.000

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

30.000

 

75095

 

Pozostała działalność

12.060

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.560

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.500

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

1.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

58.025

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

55.350

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.360

 

 

4260

Zakup energii

2.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8.630

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.360

 

75414

 

Obrona cywilna

2.675

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

775

 

 

4260

Zakup energii

900

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

757

 

 

Obsługa długu publicznego

79.600

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

79.600

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

 

79.600

758

 

 

Różne rozliczenia

67.100

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

67.100

 

 

4810

Rezerwy

67.100

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.307.810

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.098.826

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

66.600

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

643.850

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

52.836

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

151.860

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19.880

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.390

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

 

 

4260

Zakup energii

15.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

54.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.110

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46.600

 

80110

 

Gimnazja

877.332

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

6.900

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15.697

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

227.943

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

20.129

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

47.570

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.450

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.420

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24.200

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.823

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

509.200

 

80104

 

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

187.836

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

12.840

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

125.242

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6.965

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

23.706

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.302

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300

 

 

4260

Zakup energii

3.650

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

840

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.591

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

143.816

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31.610

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.498

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6.109

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

836

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.423

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

68.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.240

851