1021

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 20 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Karpacz na 2001 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r., poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

I.   Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości 13.040.251,00 zł, z tego:

   dochody z podatków i opłat              3.401.039,00 zł

   udziały w podatkach stanowią-

     cych dochód budżetu państwa           1.145.389,00 zł

   wpływy od jednostek budżeto-

     wych gminy                                                 76.800,00 zł

   dochody z majątku gminy                 5.051.600,00 zł

   pozostałe dochody                                  171.700,00 zł

   wpływy z opłat za zezwolenia

     na sprzedaż alkoholu                  287.000,00 zł

   subwencja ogólna                                1.641.892,00 zł

   dotacje celowe na realizację

     zadań bieżących zleconych

     gminie                                                      462.831,00 zł

   środki na dofinansowanie

     inwestycji własnych gmin                        772.000,00 zł

   środki na dofinansowanie

     własnych zadań bieżących

     gminy                                                          30.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

II.  Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.879.313,00 zł, z tego:

1.  Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości

                                                                                          9.356.885,00 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne

     od wynagrodzeń                                        4.457.280,00 zł

b) dotacje przedmiotowe dla

     zakładów i gospodarstw

     pomocniczych                                                197.600,00 zł

c)  dotacje podmiotowe dla

     instytucji kultury                                              290.000,00 zł

d) dotacje celowe na finanso-

     wanie zadań zleconych do

     realizacji innym jednostkom

     nie zaliczonym do sektora

     finansów publicznych                                    411.304,00 zł

e) wydatki na obsługę długu

     publicznego                                                   419.200,00 zł

f)   wydatki na realizację progra-

     mu przeciwdziałania alkoho-

     lizmowi                                                           287.000,00 zł

2.  Wydatki majątkowe                                       3.522.428,00 zł

     w tym:

a) na finansowanie inwestycji                       3.522.428,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział wydatków i dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 160.938,00 zł.

2.  Nadwyżkę budżetu gminy, o której mowa w pkt 1, przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty w 2001 roku rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.938,00 zł.

§ 3

I.   Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1.  Zakłady budżetowe

a) przychody                                                      – 4.732.402,00 zł

     w tym: dotacje z budżetu                               117.600,00 zł

b) wydatki                                                          – 4.767.102,00 zł

2.  Gospodarstwa pomocnicze

a) przychody                                                          145.450,00 zł

     w tym: dotacje z budżetu                                 80.000,00 zł

b) wydatki                                                              145.050,00 zł

3.  Środki specjalne

a) przychody                                                            50.000,00 zł

b) wydatki                                                               51.000,00 zł

c)  wpłaty do budżetu                                    1.086,00 zł

II.  Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1.  Miejskie Muzeum Zabawek ze

     Zbiorów H. Tomaszewskiego                40.000,00 zł

2.  Miejska Biblioteka Publiczna              250.000,00 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

          dochody                     – 462.831,00 zł

          wydatki                      – 462.831,00 zł.

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2001 roku w wysokości 3.273.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w wysokości 411.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 3.197.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

          przychody                     3.500,00 zł

          wydatki                      – 28.500,00 zł

§ 9

I.   Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2001 r., na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy w maksymalnej wysokości 300.000,00 zł,

2) prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie weksla in blanco,

3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,

4) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem wydatków na finansowanie inwestycji.

§ 10

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                     RADY MIEJSKIEJ

                                                    MAREK SZULTIS


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 1021)

 

 

Plan dochodów budżetowych na 2001 rok według ważniejszych źródeł (w zł)

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Przewidywane

wykonanie

na rok 2000

Prognoza

dochodów

na rok 2001

%

(5:4)

1

2

3

4

5

6

  1.

Dochody z podatków i opłat, z tego:

 

3.362.062,00

3.401.039,00

101,16

 

podatek rolny

032

5.513,00

5.273,00

95,65

 

wpływy z karty podatkowej

035

79.501,00

53.000,00

66,67

 

podatek leśny

033

15.733,00

13.986,00

88,89

 

podatek od nieruchomości

031

2.143.152,00

2.496.780,00

116,50

 

podatek od spadków i darowizn

036

71.068,00

43.000,00

60,50

 

wpływy z opłaty miejscowej

044

419.045,00

425.000,00

101,42

 

wpływy z opłaty targowej

043

850,00

1.000,00

117,65

 

wpływy z opłaty skarbowej

041

596.750,00

50.000,00

8,38

 

podatek od czynności cywilnoprawnych

050

 

270.000,00

 

 

podatek od posiadania psów

037

3.450,00

3.500,00

101,45

 

podatek od środków transportowych

034

27.000,00

39.500,00

146,30

  2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

 

1.164.725,00

1.145.389,00

98,34

 

podatek dochodowy od osób fizycznych

001

1.054.144,00

1.035.389,00

98,22

 

podatek dochodowy od osób prawnych

002

110.581,00

110.000,00

99,47

  3.

Wpłaty od jednostek budżetowych gminy

083

61.455,00

76.800,00

124,97

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

  4.

Dochody z majątku gminy, z tego:

 

3.709.871,00

5.051.600,00

136,17

 

dochody z najmu i dzierżawy

075

201.163,00

300.000,00

149,13

 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

084

2.730.053,00

4.185.959,00

153,33

 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste

047

778.655,00

565.641,00

72,64

  5.

Pozostałe dochody, z tego:

 

712.300,00

171.700,00

24,11

 

wpływy z usług

083

3.400,00

4.000,00

117,64

 

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

045

27.210,00

32.500,00

119.44

 

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

057

3.594,00

3.600,00

100,17

 

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

091

142.600,00

81.600,00

57,22

 

pozostałe odsetki

092

313.994,00

50.000,00

15,92

 

pieniężne darowizny, spadki

096

150.000,00

 

 

 

dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

074

71.502,00

 

 

  6.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

048

286.440,00

287.000,00

100,19

  7.

Subwencja ogólna, z tego:

 

1.491.536,00

1.641.892,00

110,08

 

część oświatowa

292

1.132.905,00

1.312.430,00

115,85

 

część rekompensująca

292

349.810,00

286.651,00

81,94

 

część podstawowa

292

8.821,00

42.811,00

485,33

  8.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie

201

406.096,00

462.831,00

113,97

  9.

Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin

629

910.000,00

772.000,00

84,83

10.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

270

23.800,00

30.000,00

126,05

11.

Dotacje na realizację inwestycji własnych gminy

633

300.000,00

 

 

12.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

203

137.815,00

 

 

13.

Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy

244

3.720,00

 

 

14.

Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

626

150.000,00

 

 

15.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie

632

265.054,00

 

 

 

RAZEM:

 

12.984.874,00

13.040.251,00

100,43

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 1021)

 

 

Dochody budżetu gminy na rok 2001 według działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

na rok 2000

Prognoza

dochodów

na rok 2001

%

wzrostu

(5:4)

  1.

600

Transport i łączność

67.088,00

 

 

  2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.800.071,00

5.095.100,00

134,08

  3.

750

Administracja publiczna

405.844,00

408.331,00

100,61

  4.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

740,00

800,00

108,11

  5.

752

Obrona narodowa

350,00

375,00

107,14

  6.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.894,00

3.925,00

100,80

  7.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

4.582.387,00

4.588.028,00

100,12

  8.

758

Różne rozliczenia

1.491.536,00

1.641.892,00

110,08

  9.

853

Opieka społeczna

428.711,00

273.000,00

63,68

10.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

59.500,00

74.800,00

125,71

11.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.234.753,00

182.000,00

14,74

12.

926

Kultura fizyczna i sport

910.000,00

772.000,00

84,84

 

 

RAZEM:

12.984.874,00

13.040.251,00

100,43

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 1021)

 

 

Wydatki budżetu gminy na 2001 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

w roku 2000

Plan

na 2001 rok

%

(5:4)

  1.

020

Leśnictwo

13.615,00

50.000,00

367,24

  2.

600

Transport i łączność

288.852,00

477.172,00

165,20

  3.

630

Turystyka

245.000,00

206.000,00

84,08

  4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

86.600,00

364.400,00

420,78

  5.

710

Działalność usługowa

220.014,00

215.000,00

97,72

  6.

750

Administracja publiczna

2.544.322,00

2.881.287,00

113,24

  7.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

740,00

800,00

108,11

  8.

752

Obrona narodowa

350,00

11.375,00

3.250,00

  9.

754

Bezpieczeństwo publiczne

163.700,00

206.807,00

126,33

10.

757

Obsługa długu publicznego

750.000,00

419.200,00

55,89

11.

801

Oświata i wychowanie

2.217.852,00

3.068.218,00

138,34

12.

851

Ochrona zdrowia

286.440,00

287.000,00

100,19

13.

853

Opieka społeczna

814.656,00

676.000,00

82,98

14.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

534.767,00

605.054,00

113,14

15.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.575.921,00

985.000,00

38,24

16.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

256.031,00

320.000,00

124,98

17.

926

Kultura fizyczna i sport

1.516.254,00

2.106.000,00

138,89

 

 

RAZEM

12.515.114,00

12.879.313,00

102,91

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 1021)

 

 

Budżet gminy Karpacz na 2001 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Ogółem

Inwestycyjne

Bieżące

Ogółem

Wynagrodzenia

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

02095

Pozostała działalność

 

50.000,00

 

50.000,00

 

 

020

 

Leśnictwo

 

50.000,00

 

50.000,00

 

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

200.000,00

200.000,00

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

277.172,00

 

277.172,00

 

 

600

 

Transport i łączność

 

477.172,00

200.000,00

277.172,00

 

 

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

200.000,00

 

200.000,00

 

 

 

63095

Pozostała działalność

 

6.000,00

 

6.000,00

 

6.000,00

630

 

Turystyka

 

206.000,00

 

206.000,00

 

6.000,00

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 

117.600,00

 

117.600,00

 

117.600,00

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

 

230.400,00

230.400,00

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.091.600,00

16.400,00

16.400,00

 

 

 

 

70095

Pozostała działalność

3.500,00

 

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

5.095.100,00

364.400,00

246.800,00

117.600,00

 

117.600,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

100.000,00

 

100.000,00

 

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograf.

 

90.000,00

 

90.000,00

 

 

 

71095

Pozostała działalność

 

25.000,00

15.000,00

10.000,00

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

 

Działalność usługowa

 

215.000,00

15.000,00

200.000,00

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

38.331,00

38.331,00

 

38.331,00

23.017,00

 

 

75022

Rady gmin/miast

 

230.000,00

 

230.000,00

 

 

 

75023

Urzędy gmin/miast

45.500,00

2.572.298,00

35.000,00

2.537.298,00

2.252.256,00

 

 

75047

Pobór podatków

5.000,00

30.000,00

 

30.000,00

 

 

 

75095

Pozostała działalność

287.000,00

10.658,00

 

10.658,00

 

 

750

 

Administracja publiczna

375.831,00

2.881.287,00

35.000,00

2.846,287,00

2.275.273,00

 

 

75101

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

800,00

800,00

 

800,00

 

 

751

 

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

800,00

800,00

 

800,00

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375,00

11.375,00

 

11.375,00

 

 

752

 

Obrona narodowa

375,00

11.375,00

 

11.375,00

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

50.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

75416

Straż Miejska

3.600,00

141.482,00

 

141.482,00

121.482,00

 

 

75414

Obrona cywilna

325,00

325,00

 

325,00

 

 

 

75495

Pozostała działalność

 

15.000,00

 

15.000,00

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne

3.925,00

206.807,00

 

206.807,00

121.482,00

50.000,00

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat osób prawnych

2.084.832,00

 

 

 

 

 

 

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat osób fizycznych

1.068.707,00

 

 

 

 

 

 

75618

Wpływy z opłaty skarbowej

321.600,00

 

 

 

 

 

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.145.389,00

 

 

 

 

 

756

 

Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i innych jednostek

4.620.528,00

 

 

 

 

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek

 

419.200,00

 

419.200,00

 

 

757

 

Obsługa długu publicznego

 

419.200,00

 

419.200,00

 

 

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

1.312.430,00

 

 

 

 

 

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej

42.811,00

 

 

 

 

 

 

75805

Część rekompensująca subwencji

286.651,00

 

 

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

1.641.892,00

 

 

 

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

1.398.810,00

 

1.398.810,00

1.064.427,00

117.700,00

 

80104

Oddziały klas „0” w przedszkolach

 

61.800,00

 

61.800,00

58.691,00

 

 

80110

Gimnazja

 

1.601.008,00

1.001.628,00

599.380,00

474.880,00

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

6.600,00

 

6.600,00

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

3.068.218,00

1.001.628,00

2.066.590,00

1.597.998,00

117.700,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

287.000,00

125.000,00

162.000,00

 

3.250,00

851

 

Ochrona zdrowia

 

287.000,00

125.000,00

162.000,00

 

3.250,00

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

168.000,00

300.000,00

 

300.000,00

 

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

 

150.000,00

 

150.000,00

 

 

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

17.000,00

17.000,00

 

17.000,00

 

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

86.000,00

175.000,00

 

175.000,00

150.412,00

 

 

85328

Usługi opiekuńcze

2.000,00

34.000,00

 

34.000,00

 

 

853

 

Opieka społeczna

273.000,00

676.000,00

 

676.000,00

150.412,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

 

85.000,00

 

85.000,00

77.029,00

 

 

85404

Przedszkola (bez klasy „0”)

74.800,00

425.054,00

 

425.054,00

235.086,00

166.854,00

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

 

15.000,00

 

15.000,00

 

 

 

85497

Gospodarstwa pomocnicze

 

80.000,00

 

80.000,00

 

80.000,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

74.800,00

605.054,00

 

605.054,00

312.115,00

246.854,00

 

90001

Gospodarka ściekowa

 

208.000,00

208.000,00

 

 

 

 

90002

Gospodarka odpadami

 

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

90003

Oczyszczanie miast

30.000,00

200.000,00

 

200.000,00

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach

 

80.000,00

 

80.000,00

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

152.000,00

397.000,00

45.000,00

352.000,00

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

182.000,00

985.000,00

353.000,00

632.000,00

 

 

 

92116

Biblioteki

 

250.000,00

 

250.000,00

 

250.000,00

 

92118

Muzea

 

40.000,00

 

40.000,00

 

40.000,00

 

92195

Pozostała działalność

 

30.000,00

 

30.000,00

 

7.500,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

320.000,00

 

320.000,00

 

297.500,00

 

92601

Obiekty sportowe

 

1.546.000,00

1.546.000,00