1020

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 9 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zmiany Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz. U. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 109, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, zmiany z 1999 r. Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

I.          Dochody budżetu miasta i gminy

     w wysokości                                                                                           12.136.882 zł

     z tego:

1) dochody z podatków i opłat                2.952.399 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

     dochód budżetu państwa                                1.862.954 zł

3) dochody z majątku gminy                                   527.290 zł

4) pozostałe dochody, w tym:                                 292.000 zł

   dochody z tytułu wydawania

     zezwoleń na sprzedaż napojów

     alkoholowych                                                  145.000 zł

5) subwencja ogólna, w tym:                               5.170.131 zł

   część podstawowa                                        685.529 zł

   część oświatowa                                        4.002.830 zł


 

   część rekompensująca dochody

     utracone w związku z częściową

     likwidacją podatku od środków

     transportowych                                                436.220 zł

   kwota rekompensująca dochody

     utracone z tytułu ustawowych

     ulg i zwolnień w podatku rolnym

     i leśnym                                                              45.552 zł

6) dotacje celowe z budżetu państwa

     na zadania zlecone i powierzone       1.056.564 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa

     na zadania własne                                               195.544 zł

8) środki na dofinansowanie własnych

     inwestycji gmin pozyskane z innych

     źródeł                                                                                                                            80.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II.  Wydatki budżetu miasta i gminy

     w wysokości                                                                                           12.975.467 zł

     w tym:

1) wydatki bieżące                                                                                    9.887.339 zł

     w tym:

     wynagrodzenia i pochodne                                                      6.299.948 zł

2) dotacje                                                                                                       717.074 zł

     w tym:

   dla jednostek gospodarki

     pozabudżetowej                                                                                   200.000 zł

3) wydatki związane z gminnym

     programem profilaktyki i rozwią-

     zywania problemów alkoholowych                                              145.000 zł

4) wydatki na obsługę długu gminy                                                             186.285 zł

5) wydatki majątkowe                                                                                2.039.769 zł

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Uchwala się deficyt budżetu miasta i gminy na 2001 rok w kwocie                        838.585 zł.

2.  Deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką i kredytem.

§ 3

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy następująco:

1) przychody w wysokości:                                                                               1.617.065 zł

   kredyt zaciągnięty w banku krajowym oraz pożyczka z WFOŚiGW,

2) rozchody w wysokości:                                                                                                 778.480 zł

          spłata kredytu i pożyczki.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Uchwala  się  plan  przychodów  i  wydatków Miejsko--Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok w następujących kwotach:

1)        przychody                                                                                                                              30.000 zł

2)        wydatki                                                                                                                                  30.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych oraz dotacji dla zakładu budżetowego na 2001 rok:

   przychody w wysokości                                                   3.231.569 zł

     w tym: dotacja z budżetu                                                    200.000 zł

   wydatki w wysokości                                                                   3.228.583 zł

     w tym: płace i pochodne                                                 1.733.591 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych i powierzonych gminie zadań oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.056.564 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Uchwala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych:

   Miejsko-Gminny Zespół Zakładów

     Opieki Podstawowej w Ścinawie                                    18.500 zł

   Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie                   454.574 zł

   Stowarzyszenie „Równe Szanse”                                   – 3.000 zł

   Szkolny Związek Sportowy                                             – 3.000 zł

   Komenda Powiatowa Policji Lubin                              – 38.000 zł

§ 9

Uchwala się rezerwy budżetowe ogółem

w wysokości                                                             250.860 zł

w tym:

1) ogólną rezerwę celową na nieprzewi-

     dziane wydatki w wysokości                                           50.000 zł

2) rezerwę celową na zadania oświatowe                      200.860 zł

§ 10

Przyjmuje się prognozę spłaty długu gminy Ścinawa w roku 2001 i latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta i gminy do kwoty 150.000 zł,

2) zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 1, podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte,

3) spłaty przypadających na 2001 r. rat kredytów i pożyczek w kwocie 778.480 zł,

4) zaciągnięcia kredytu w banku krajowym w wysokości 429.365 zł na zadania inwestycyjne,

5) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.187.700 zł na zadanie inwestycyjne,

6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

7) o dokonanych zmianach w budżecie, o których mowa w pkt 6, Zarząd Miasta i Gminy informuje Radę Miejską na najbliższej sesji.

§ 12

Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta i Gminy, na kwotę 100.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ścinawa.

 

 

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                             ZBIGNIEW JADACH


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

 

 

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Ścinawa

na 2001 rok według źródeł

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Wykonanie

2000 r.

Plan
na 2001 r.

%

  1.

Dochody z podatków i opłat

ogółem

 

2.419.454

2.952.399

122,0

 

z tego:

 

 

 

 

 

  1) podatek od nieruchomości

031

1.504.832

1.797.236

119,4

 

  2) podatek rolny

032

592.303

841.600

142,1

 

  3) podatek leśny

033

19.283

19.385

100,5

 

  4) podatek od środków transportowych

034

102.166

75.975

74,4

 

  5) wpływy z karty podatkowej

035

80.600

86.400

107,2

 

  6) podatek od spadków i darowizn

036

3.100

3.150

101,6

 

  7) podatek od posiadania psów

037

990

1.093

110,4

 

  8) opłata skarbowa

041

107.630

115.400

107,2

 

  9) opłaty lokalne

043

8.550

9.160

107,1

 

10) wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe

045

1.000

 

11) podatek od czynności cywilnoprawnych

050

2.000

  2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

 

1.821.123

1.862.954

102,3

 

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

001

1.814.223

1.855.954

102,3

 

2) podatek dochodowy od osób prawnych

002

6.900

7.000

101,4

  3.

Dochody z majątku gminy

075, 084

358.230

527.290

147,2

  4.

Pozostałe dochody (opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, inne)

047, 048,

083, 091,

092, 097

290.450

292.000

100,5

  5.

Subwencja ogólna

292

4.192.000

5.170.131

123,3

 

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-

    rządu terytorialnego

 

292

 

3.319.001

 

4.002.830

 

120,6

 

2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

292

392.883

685.529

174,5

 

3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

292

480.116

481.772

100,3

 

    w tym:

 

 

 

 

 

    – kwota  rekompensująca dochody utracone w związku

       z częściową likwidacją podatku od środków transpor-

       towych

 

 

 

344.558

 

436.220

 

126,6

 

    – kwota rekompensująca dochody utracone bezpośred-

       nio z tytułu  ustawowych  ulg  i  zwolnień w podatku

       rolnym i leśnym

 

 

 

135.558

 

45.552

 

33,6

  6.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizację na zasadzie porozumień

201, 631

1.208.179

1.056.564

87,4

  7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

203, 633

589.452

195.544

33,2

  8.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

629

1.397.775

80.000

5,7

 

OGÓŁEM DOCHODY

 

12.276.663

12.136.882

98,9

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przew. wykon.

2000 r.

Plan

2001 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

350

400

114,3

 

01095

 

Pozostała działalność

350

400

114,3

 

 

083

Wpływy z usług

350

400

114,3

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

895 284

660 636

73,8

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

412 030

571 290

138,7

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

53 800

 

44 000

 

81,8

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

64 830

 

 

60 000

 

 

92,5

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

293 400

467 290

159,3

 

70078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

483 254

89 346

18,5

 

 

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

 

483 254

 

 

89 346

 

 

18,5

750

 

 

Administracja publiczna

233 000

253 364

108,7

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

106 000

108 364

102,2

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

106 000

 

 

108 364

 

 

102,2

 

75095

 

Pozostała działalność

127 000

145 000

114,2

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

127 000

145 000

114,2

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 430

 

1 500

 

104,9

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1 430

 

1 500

 

104,9

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

1 430

 

 

1 500

 

 

104,9

752

 

 

Obrona narodowa

350

375

107,1

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

350

375

107,1

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

350

 

 

375

 

 

107,1

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

325

108,3

 

75414

 

Obrona cywilna

300

325

108,3

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

300

 

 

325

 

 

108,3

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

4 263 177

 

4 837 953

 

113,5

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

80 600

86 400

107,2

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

 

80 600

 

86 400

 

107,2

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

1 230 690

 

 

1 465 939

 

 

119,1

 

 

031

Podatek od nieruchomości

1 078 487

1 316 573

122,1

 

 

032

Podatek rolny

121 387

114 000

93,9

 

 

033

Podatek leśny

18 265

18 171

99,5

 

 

034

Podatek od środków transportowych

9 951

13 595

136,6

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

1 000

 

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 600

2 600

100,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 

1 023 134

 

 

1 307 260

 

 

127,8

 

 

031

Podatek od nieruchomości

426 345

480 663

112,7

 

 

032

Podatek rolny

470 916

727 600

154,5

 

 

033

Podatek leśny

1 018

1 214

119,3

 

 

034

Podatek od środków transportowych

92 215

62 380

67,6

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

3 100

3 150

101,6

 

 

037

Podatek od posiadania psów

990

1 093

110,4

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

8 550

9 160

107,1

 

 

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

1 000

 

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

1 000

 

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000

20 000

100,0

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

107 630

115 400

107,2

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

107 630

115 400

107,2

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1 821 123

 

1 862 954

 

102,3

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 814 223

1 855 954

102,3

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 900

7 000

101,4

758

 

 

Różne rozliczenia

4 242 000

5 220 131

123,1

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

3 319 001

 

4 002 830

 

120,6

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 319 001

4 002 830

120,6

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

392 883

685 529

174,5

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

392 883

685 529

174,5

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

480 116

481 772

100,3

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

479 085

481 772

100,6

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

50 000

50 000

100,0

 

 

092

Pozostałe odsetki

50 000

50 000

100,0

853

 

 

Opieka społeczna

1 124 427

955 198

84,9

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

715 729

 

583 000

 

81,5

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

715 729

 

 

583 000

 

 

81,5

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

106 198

106 198

100,0

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

106 198

 

106 198

 

100,0

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

123 000

108 000

87,8

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

123 000

 

 

108 000

 

 

87,8

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

160 800

148 000

92,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

160 800

 

 

148 000

 

 

92,0

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

18 700

10 000

53,5

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

18 700

10 000

53,5

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

18 000

20 000

111,1

 

85404

 

Przedszkola

18 000

20 000

111,1

 

 

083

Wpływy z usług

18 000

20 000

111,1

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 570

107 000

106,4

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 570

107 000

106,4

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

100 570

 

 

84 000

 

 

83,5

 

 

631

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

 

 

23 000

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

90095

 

Pozostała działalność

1 397 775

80 000

5,7

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z in-nych źródeł

 

 

1 397 775

 

 

80 000

 

 

5,7

 

 

 

Ogółem dochody

12.276.663

12.136.882

98,9

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 1020)

 

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Ścinawa na 2001 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

2000 r.

Plan
na 2001 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

15.690

195.950

1248,9

 

01008

 

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

8.560

42.000

490,6

 

01095

 

Pozostała działalność

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

wydatki inwestycyjne

15.690

 

890

14.800

153.950

 

950

153.000

981,2

 

106,7

1033,8

600

 

 

Transport i łączność

71.500

65.000

90,9

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

71.500

65.000

90,0

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

520.654

211.346

40,6

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

wydatki inwestycyjne

37.400

 

10.000

122.000

 

50.000

326,2

 

500,0

 

70078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

wydatki inwestycyjne

483.254

 

483.254

89.346

 

89.346

18,5

 

18,5

750

 

 

Administracja publiczna

1.627.928

1.735.330

106,6

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

106.000

 

101.679

108.364

 

103.923

102,2

 

102,2

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

134.030

150.180

112,0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

wydatki inwestycyjne

1.323.934

 

967.612

9.100

1.409.221

 

1.044.012

15.000

106,4

 

107,9

164,8

 

75095

 

Pozostała działalność

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

63.964

 

47.460

67.565

 

52.061

105,6

 

109,7

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.430

 

1.500

 

104,9

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

 

1.430

 

1.276

 

1.500

 

1.103

 

104,9

 

86,4

752

 

 

Obrona narodowa

350

375

107,1

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

350

375

107,1

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55.500

101.000

182,0

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

38.000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

45.500

50.000

109,8

 

75414

 

Obrona cywilna

w tym:

zadania zlecone

7.700

 

300

10.000

 

325

129,8

 

108,3

 

75495

 

Pozostała działalność

2.300

3.000

130,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

757

 

 

Obsługa długu publicznego

135.713

186.285

137,3

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

135.713

 

186.285

 

137,3

758

 

 

Rozliczenia różne

 

250.860

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

oświatowa

ogólna

 

250.860

200.860

50.000

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

5.004.457

5.146.032

102,8

 

80101

 

Szkoły podstawowe

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

3.678.457

 

3.250.525

3.357.327

 

2.962.233

91,3

 

91,1

 

80104

 

Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

 

83.932

 

74.248

 

77.566

 

69.372

 

92,4

 

93,4

 

80110

 

Gimnazja

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

872.637

 

747.223

1.330.224

 

1.129.424

152,4

 

151,1

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

369.431

 

18.771

377.915

 

21.794

102,3

 

116,1

851

 

 

Ochrona zdrowia

118.500

163.500

138,0

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

82.000

145.000

176,8

 

85195

 

Pozostała działalność

36.500

18.500

50,7

853

 

 

Opieka społeczna

1.607.753

1.426.400

88,7

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

w tym:

własne

zlecone

 

823.245

 

137.520

685.735

 

710.400

 

127.400

583.000

 

86,3

 

92,6

85,0

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

301.878

320.000

106,0

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w tym:

zlecone

123.600

 

123.600

108.000

 

108.000

87,4

 

87,4

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

własne

zlecone

wynagrodzenia i pochodne

359.630

 

198.830

166.800

268.401

288.000

 

140.000

148.000

257.469

80,1

 

70,6

88,7

95,9

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

703.674

706.038

100,3

 

85401

 

Świetlice szkolne

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

305.752

 

276.015

305.116

 

287.635

99,8

 

104,2

 

85404

 

Przedszkola

w tym:

wynagrodzenia i pochodne