996

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 czerwca 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718 , Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) uchwala się, co następuje:

 

 


§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy, stanowiącym załącznik do uchwały nr IX/70/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy, zmienionego uchwałami: nr XXI/231/2000 z dnia 27 marca 2000 r., nr XXVII/284/2000 z dnia 25 września 2000 r. i nr XXXVI/327/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)        w § 5 w ust. 1 pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)   Referat Gospodarowania Nieruchomościami Komunalnymi i Skarbu Państwa”,

2)        w § 14:

a)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  windykacji opłat z tytułu zarządu nieruchomościami komunalnymi i Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”,

b) w pkt 15 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16)       prowadzenia ewidencji księgowej (analityczno-wartościowej) środków trwałych (budynków, budowli i urządzeń) pozostających w dyspozycji Zarządu Miasta”,

3)        w § 18 w pkt 1:

a)    lit. ż otrzymuje brzmienie:

„ż)  windykacji spłat rat za nabycie nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy”,

b)    dodaje się lit. ź1 w brzmieniu:

„ź1) sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego”,

4)        w § 23 w pkt 2 skreśla się lit. a,

5) w § 38 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „wiceprezydenci” dodaje się wyrazy „etatowi członkowie zarządu”,

6) załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY

 

ZBIGNIEW DOROSZ


 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2001 r. (poz. 996)

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH RADZIE MIEJSKIEJ

 

1.  Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7,

2.  Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Adama Mickiewicza 2,

3.  Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy, ul. Jaworzyńska 153,

4.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13,

5.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7,

6.  Legnickie Centrum Kultury w Legnicy im. Henryka Karlińskiego, ul. Chojnowska 2,

7.  Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3,

8.  Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy, ul. Piastowska 22,

9.  Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1,

10.  Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39,

11.  Straż Miejska w Legnicy, ul. św. Piotra 2,

12.  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 38,

13.  Zakład Usług Administracyjnych w Legnicy, ul. Chojnowska 112,

14.  Miejskie Przedszkole nr 2 w Legnicy, ul. Władysława Reymonta 1,

15.  Miejskie Przedszkole nr 3 w Legnicy, ul. Rzemieślnicza 10,

16.  Miejskie Przedszkole nr 4 w Legnicy, ul. św. Elżbiety 8,

17.  Miejskie Przedszkole nr 7 w Legnicy, ul. Słubicka 1,

18.  Miejskie Przedszkole nr 8 w Legnicy, ul. Góralska 23/25,

19.  Miejskie Przedszkole nr 9 w Legnicy, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1,

20.  Miejskie Przedszkole nr 10 w Legnicy, ul. ks. Piotra Ściegiennego 21,

21.  Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 28,

22.  Miejskie Przedszkole nr 14 w Legnicy, ul. Kubusia Puchatka 2,

23.  Miejskie Przedszkole nr 16 w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 32,

24.  Miejskie Przedszkole nr 18 w Legnicy, ul. Leopolda Staffa 6,

25.  Miejskie Przedszkole nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11,

26.  Miejskie Przedszkole nr 20 w Legnicy, ul. Marynarska 31,

27.  Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem w Legnicy, ul. Andromedy 14,

28.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20,

29.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Legnicy, ul. Głogowska 50,

30.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Piastowska 3,

31.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy im. Henryka Sienkiewicza, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,

32.  Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Polarna 1,

33.  Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31,

34.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47,

35.  Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy, ul. Tatrzańska 9,

36.  Szkoła Podstawowa nr 17 w Legnicy, ul. Leopolda Staffa 2,

37.  Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy im. Lucjana Szenwalda, ul.  Władysława Grabskiego 5,

38.  Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 123,

39.  Zespół Szkół nr 1 w Legnicy, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1,

40.  Zespół Szkół nr 2 w Legnicy, ul. Chojnowska 100,

41.  Zespół Szkół nr 3 w Legnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a,

42.  I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy im. Tadeusza Kościuszki, pl. Klasztorny 7,

43.  II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17,

44.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Legnicy, ul. Senatorska 32,

45.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17,

46.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy, ul. Mazowiecka 3,

47.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy, ul. Pancerna 10,

48.  Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy, ul.  Franklina Roosevelta 26,

49.  Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy im. Wojska Polskiego, ul. Władysława  Grabskiego 14,

50.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy im. Stefana Żeromskiego, pl. Słowiański 5,

51.  Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, ul. Fryderyka Skarbka 4,

52.  Zespół Szkół Medycznych w Legnicy, ul. Witelona 10,

53.  Zespół Szkół Odzieżowych w Legnicy im. Marii Konopnickiej, ul. Powstańców Śląskich 3,

54.  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wrocławska 211,

55.  Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy im. Wincentego Witosa, ul. Jaworzyńska 219,

56.  Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy, ul. Słubicka 7,

57.  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy im. Henryka Pobożnego, ul. Złotoryjska 144,

58.  Zespół Szkół Włókienniczych w Legnicy im. Adama Rapackiego, ul. Przemysłowa 5,


59.  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy im. Władysława Reymonta, ul. Lotnicza 28,

60.  Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy, ul. Grunwaldzka 2/12,

61.  Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, ul. Adama Mickiewicza 3,

62.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Legnicy im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 13,

63.  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Słubicka 7,

64.  Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Legnicy, ul. Bracka 16,

65.  Świetlica Terapeutyczna nr 2 w Legnicy, ul. Jaworzyńska 77,

66.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a,

67.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Legnicy, ul. Witelona 8,

68.  Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 7,

69.  Dom Dziecka w Legnicy, ul. Wandy 10,

70.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy, ul. Henryka Jordana 17,

71.  Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, ul. Jana Heweliusza 12/1.