995

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 czerwca 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust.3,
art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 2 i 4, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 4, art.82
ust. 3, art. 84 ust. 3 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) uchwala się, co następuje:

 

 

 


§ 1

W uchwale nr XLIX/369/98 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, zmienionej uchwałą nr XXVI/266/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)        w § 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.   W trybie bezprzetargowym oddawane są w najem lub dzierżawę nieruchomości przeznaczone na cele charytatywne, opiekuńcze, oświatowe, kulturalne, lecznicze, naukowe, badawczo-rozwojowe, wychowawcze lub sportowo-turystyczne”,

2)        w § 25:

a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Nabywca, na którego wniosek przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym lokal lub grunt na poprawę warunków zagospodarowania, zobowiązany jest do wpłacenia zadatku na pokrycie kosztów, o których mowa w § 24, na warunkach określonych w odrębnej umowie”,

b) w ust. 2 lit. b kropkę skreśla się i dodaje wyrazy „i gruntów”,

3)        w § 29 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1.   W przypadku jednoczesnego wykupu lokali mieszkalnych w domu wielolokalowym obniża się cenę sprzedaży o 90%. Jeżeli w domu wielolokalowym nie sprzedano dotychczas wszystkich lokali, cenę sprzedaży obniża się o 90% w przypadku jednoczesnego wykupu pozostałych lokali.

2.  Cenę sprzedaży, o której mowa w ust. 1, obniża się o dalsze 50% w przypadku jej jednorazowej zapłaty”.

§ 2

Do spraw sprzedaży wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Legnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY

 

ZBIGNIEW DOROSZ